Interpretacje do przepisu
art. 30a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


26/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.382.2018.1.IG
     ∟W przypadku otrzymania/wypłacenia środków pieniężnych stanowiących różnicy między ceną surowca lub półproduktu zastosowaną w odniesieniu do Podwykonawcy a wynegocjowaną ceną surowca lub półproduktu określoną w Umowie Ramowej należy potraktować otrzymaną/wypłaconą kwotę jako wynagrodzenie za świadczoną usługę opodatkowaną VAT. Otrzymane/wypłacone kwoty nie stanowią natomiast rabatu pośredniego.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.388.2018.2.MC
     ∟Opodatkowanie przemieszczenia towarów z Niemiec oraz ich późniejszego powrotnego przemieszenia do Niemiec oraz moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.193.2017.2.KB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia otrzymanej premii od dostawcy z siedzibą w innym niż Polska kraju należącym do UE oraz w zakresie obowiązku korygowania wysokości obrotu z tytułu transakcji importu towarów w związku z otrzymaną premią.

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.49.2017.1.ICz
     ∟Określenie podstawy opodatkowania i obowiązku podatkowego z tytułu udzielonego rabatu (skonta) w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.810.2016.1.MZ
     ∟1. Wskazanie właściwego okresu rozliczeniowego, za który Spółka powinna dokonywać w deklaracji VAT-7 rozliczenia kwoty podatku z tytułu WNT paliw silnikowych. 2. Sposób określenia podstawy opodatkowania z tytułu WNT paliw silnikowych.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.897.2016.2.ISZ
     ∟W zakresie podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za płatnika podatku VAT w przypadku nabywania wewnątrzwspólnotowo na rzecz kontrahenta wyrobów o kodach CN 2710 19 29 oraz 2710 12 21.

2017.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.878.2016.2.ISZ
     ∟W zakresie określenia podstawy opodatkowania dla wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.681.16.ISZ
     ∟W zakresie metody ustalenia podstawy opodatkowania dla wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.710.2016.1.KO
     ∟w zakresie ustalenia: - kto jest płatnikiem podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a kto jest podatnikiem, - daty wprowadzenia towarów do składu podatkowego, o której mowa w art. 103 ust. 5a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, - jaka ilość nabywanego wewnątrzwspólnotowego towaru powinna zostać ujęta w podstawie opodatkowania, - czy możliwe jest stosowanie cen publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej lub też zastosowanie rzeczywistej ceny transakcyjnej, - ustalenia czy na podstawie art. 99 ust. 11a ustawy o podatku od towarów i usług składającym deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14A będzie zawsze właściciel składu podatkowego, - czy w poz. 39 deklaracji VAT-7 podatnik winien ująć podatek od wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów zapłacony przez siebie jak i płatników.

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.680.2016.2.ISZ
     ∟W zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dla wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, odpowiedzialności płatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz w zakresie obowiązku przechowywania przez płatnika dokumentacji związanej z poborem podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

2016.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.679.2016.3.ISZ
     ∟Podstawę opodatkowania VAT paliw silnikowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo, zgodnie z art. 30a ust. 2a i 2b ustawy o VAT, należy ustalić stosując ceny z Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów obowiązujące na dzień wprowadzenia paliw silnikowych do składu podatkowego, rozumianego jako moment rozładowania całości dostawy, w którym możliwe jest ostateczne ustalenie całkowitej ilości paliw silnikowych.

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-3.4512.92.2016.1.PR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie korekt wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

2016.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.650.2016.1.IK
     ∟w zakresie metody ustalenia podstawy opodatkowania dla wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-587/16-3/ISZ
     ∟w zakresie metody ustalenia podstawy opodatkowania dla wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

2016.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.656.2016.1.JF
     ∟w zakresie rozliczenia korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

2016.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-466/16-3/KO
     ∟w zakresie: - ustalania czy wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju w wysokości 50.000 zł jest wartością netto, - ustalania czy wartość podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wlicza się w danym roku podatkowym do kwoty 50.000 zł, - prowadzenia ewidencji np. w programie Excel, - ustalenia właściwego kursu do przeliczenia waluty obcej na złote, - ustalenia, w którym roku kalendarzowym należy ująć fakturę, - ustalenia obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

2016.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-523/16-4/JF
     ∟w zakresie zwrotu różnicy podatku

2016.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/4512-1-60/16-2/PR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w związku z udzielonym skontem.

2016.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-966/15-2/ISZ
     ∟rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w ramach umowy komisu, określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, ustalenia podstawy opodatkowania dla WNT na terytorium kraju, uznania wywozu towarów (skór z norek) z kraju na terytorium Kanady za transakcję niepodlegającą opodatkowaniu VAT na terytorium Polski, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju oraz obowiązku rozliczenia transakcji niepodlegających opodatkowaniu na terytorium kraju w deklaracji VAT składanej w Polsce oraz momentu wykazania w deklaracji VAT składanej na terytorium kraju, sprzedaży skór z norek dokonywanej poza terytorium Polski.

2015.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-420/15-4/IR
     ∟W zakresie uznania kosztów dodatkowych tj. kosztów pakowania i transportu jako stanowiące podstawę opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, określenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz przeliczenia waluty obcej na walutę polską.

2015.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-536/15-2/MC
     ∟W zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

2015.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-354/15-2/MC
     ∟W zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz ustalenia momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

2015.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-49/15/MS
     ∟- zmniejszenie podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w związku z udzieleniem skonta przez dostawcę - jest nieprawidłowe, - odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów w związku z udzieleniem skonta przez dostawcę - jest nieprawidłowe.

2014.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-26/14-5/BA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie korekty podstawy opodatkowania, podatku należnego i naliczonego z tytułu nabyć towarów, opodatkowanych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy.

2014.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-26/14-4/BA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie korekty podstawy opodatkowania, podatku należnego i naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

2014.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1178/13-5/LK
     ∟obowiązek obniżenia podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w momencie otrzymania od dostawcy zwrotu części należności

1

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj