Interpretacje do przepisu
art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


45/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości

1 2

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.318.2018.1.AN
     ∟Dotyczy ustalenia, czy Wnioskodawca może zaliczać do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia SSE, opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, poniesione do terminu zakończenia inwestycji.

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.120.2018.1.MR
     ∟1. Czy kwota zaliczek uiszczonych w znaczeniu kasowym przed dniem uzyskania zezwolenia strefowego, może zostać uwzględniona w wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w momencie uznania ich za poniesione, czyli w momencie faktycznej dostawy i zapłaty pozostałej części ceny danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (dostawa i zapłata pozostałej części nastąpi po dniu uzyskania zezwolenia). Jeśli odpowiedź jest negatywna, to czy pozostała wartość poniesionego nakładu na dany środek trwały zapłacona po uzyskaniu zezwolenia może zostać (w tej części) zaliczona do kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych. 2. Czy w okresie ponoszenia wydatków w ramach dwóch pokrywających się w czasie zezwoleń można dowolnie kwalifikować wydatki do poszczególnych zezwoleń, nawet wtedy, gdy dotyczą jednego środka trwałego (np. budowa obiektu, czy dostawa z montażem dokumentowana wieloma fakturami na jeden obiekt) z zamiarem skorzystania ze zwolnień podatkowych? 3. Czy można zaliczyć do wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą nakłady na środek trwały, który w okresie trwania zezwolenia nie został przyjęty do użytkowania, a nakłady te zostały poniesione w trakcie okresu trwania zezwolenia i stanowiły na dzień upływu czasu trwania zezwolenia środek trwały w budowie?

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.57.2018.1.PC
     ∟Czy wydatki, które będą ponoszone przez Spółkę w ramach Umowy w części w jakiej dotyczą Gruntu zabudowanego budynkiem będą stanowiły koszty inwestycji, które kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z PDOP, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o PDOP?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.343.2017.2.JKT
     ∟1. Czy wydatki ponoszone w związku z nabywaniem maszyn i urządzeń od Spółki II, w przypadku uregulowania zobowiązań z ich tytułu w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy podmiotami, tj: - wierzytelności podmiotu powiązanego wobec Spółki o zapłatę ceny nabycia maszyn i urządzeń, - z wierzytelnościami Spółki wobec Spółki II o przekazanie kwot pożyczek, stanowią/będą stanowić wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu odpowiednio § 6 Rozporządzenia w sprawie SSE lub § 6 Rozporządzenia strefowego, a w konsekwencji powinny zostać uwzględnione w kalkulacji przysługującego Spółce limitu zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, z zastrzeżeniem spełnienia przez nie pozostałych warunków określonych w ww. przepisach? 2. Czy różnice kursowe rozpoznane przez Spółkę począwszy od 1 stycznia 2007 r. w odniesieniu do wydatków uregulowanych w drodze potrącenia, o których mowa w stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego, stanowią/będą stanowić wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu odpowiednio § 6 Rozporządzenia w sprawie SSE lub § 6 Rozporządzenia strefowego, a w konsekwencji powinny zostać uwzględnione w kalkulacji przysługującego Spółce limitu zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o ile zostały naliczone do dnia przekazania maszyny/urządzenia do używania.

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.77.2017.1.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości uwzględnienia odsetek od pożyczek i kredytów oraz różnic kursowych w wydatkach kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.18.2017.1.BD
     ∟Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca zdecyduje się na nabycie w formie leasingu finansowego składników majątku opisanych w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym), będzie on uprawniony do zaliczenia do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia SSE, stanowiących podstawę do kalkulacji limitu zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, rat kapitałowych wynikających z umowy leasingu finansowego dotyczących używanych maszyn/urządzeń oraz rat odsetkowych poniesionych do momentu oddania środków trwałych do używania, jeżeli umowa leasingu będzie obejmowała zobowiązanie Wnioskodawcy do nabycia przedmiotowych maszyn z dniem upływu okresu leasingu?

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.47.2017.1.AL
     ∟Czy wydatek na zakup budynku magazynowego będzie stanowił dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? W przypadku odpowiedzi pozytywnej, czy koszt ten zostanie zaliczony w ciężar kosztów uzyskania przychodów w miesiącu nabycia budynku czy, też w miesiącu wyburzenia budynku?

2016.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-142/16/MS
     ∟Czy Spółka prawidłowo postąpiła - przyjmując za wartość początkową środków trwałych nabytych w leasingu finansowym sumę poniższych wartości: 1. sumę kapitałowej części opłat leasingowych netto, 2. kwotę wynikającą z ceny sprzedaży po zakończeniu leasingu, 3. dodatkowe koszty związane z nabyciem przedmiotowych środków trwałych naliczone do dnia przyjęcia do używania, w tym: wydatki odpowiadające części odsetkowej rat leasingowych naliczone Spółce przed oddaniem do używania środka trwałego, zarówno dla potrzeb: a. ustalenia podatkowej wartości początkowej środka trwałego - art. 17a pkt 7 w powiązaniu z art. 16g ustawy o pdop, oraz b. ustalenia wysokości wydatku kwalifikującego się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia, stanowiącego podstawę do kalkulacji limitu zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop?

2016.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-250/16/MS
     ∟Czy Spółka prawidłowo postąpiła - przyjmując za wartość początkową środków trwałych nabytych w leasingu finansowym sumę poniższych wartości: 1. sumę kapitałowej części opłat leasingowych netto, 2. kwotę wynikającą z ceny sprzedaży po zakończeniu leasingu, 3. dodatkowe koszty związane z nabyciem przedmiotowych środków trwałych naliczone do dnia przyjęcia do używania, w tym: wydatki odpowiadające części odsetkowej rat leasingowych naliczone Spółce przed oddaniem do używania środka trwałego, zarówno dla potrzeb: a. ustalenia podatkowej wartości początkowej środka trwałego - art. 17a pkt 7 w powiązaniu z art. 16g ustawy o pdop, oraz b. ustalenia wysokości wydatku kwalifikującego się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia, stanowiącego podstawę do kalkulacji limitu zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop?

2016.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-29/16/AW
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym dla celów określenia wielkości pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dla Spółki jako przedsiębiorcy działającego na terenie SSE zgodnie z odrębnymi przepisami, do których odsyła art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka jest uprawniona do przyjmowania za podstawę obliczania wielkości pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia podatkowego wartości zaliczek na środki trwałe (definitywnie poniesionych i tym samym stanowiących część Wydatków kwalifikowanych w późniejszym okresie, tj. już po dniu ich zapłaty) przeliczonych na walutę polską (PLN) zgodnie z kursem obowiązującym dla przeprowadzenia operacji gospodarczej rozumianym jako dzień płatności zaliczek, a nie dzień ujęcia faktury końcowej rozliczającej taką zaliczkę? Czy w przedstawionym stanie faktycznym dla celów określenia wielkości pomocy publicznej dla Spółki jako przedsiębiorcy działającego na terenie SSE, zgodnie z odrębnymi przepisami, do których odsyła art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka jest uprawniona do przyjmowania za podstawę obliczania wielkości pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia wartości płatności częściowych (tzw. kroków milowych) na środki trwałe stanowiących część Wydatków kwalifikowanych w dniu ich zapłaty według wartości przeliczonej na walutę polską (PLN), zgodnie z kursem obowiązującym w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej rozumianym jako dzień zapłaty płatności częściowej?

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-914/15/AK
     ∟Czy, w przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o zaangażowaniu Inwestora w realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w zaprezentowanym opisie zdarzenia przyszłego, oraz zawarcia z nim umowy leasingu finansowego uwzględniającego zobowiązanie do nabycia przedmiotu leasingu po jego zakończeniu, wydatki w formie opłat leasingowych, tj. (i) całość rat kapitałowych, (ii) jak i część rat odsetkowych poniesiona do dnia przyjęcia przedmiotu leasingu do używania, z tytułu wykorzystywania używanych maszyn i urządzeń (stanowiących elementy inwestycji Spółki na terenie SSE), będą stanowić wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia strefowego, o ile zostaną poniesione do dnia określonego w Zezwoleniu jako daty zakończenia inwestycji? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-724/15/MW
     ∟ustalenie, czy Spółka powinna, dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, ustalać maksymalną wysokość dochodu podlegającego zwolnieniu na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych przedstawionych w opisie stanu faktycznego

2015.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-374/14-2/KJ
     ∟Czy kwota prowizji, która płacona jest co miesiąc na rzecz banku od części niewykorzystanego kredytu inwestycyjnego, z uwagi na stan zaawansowania inwestycji, a także pozostałe koszty kredytu inwestycyjnego, w tym koszty uruchomienia oraz pozostałe koszty obsługi, będą stanowiły wydatki zaliczane do kwalifikowanych kosztów inwestycji, o jakich mowa w przepisie § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia SSE?

2014.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-477/14/MS
     ∟Czy wartość niezamortyzowanych środków trwałych w postaci starych budynków oraz budowli, nabytych przy okazji nabycia gruntu, na którym zgodnie z zamierzeniem ma zostać wybudowany nowy budynek biurowy, a następnie zlikwidowanych (wyburzonych), będzie elementem kosztu wytworzenia nowego środka trwałego (nowego budynku biurowego)?

2014.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-364/10/14-S-1/MC
     ∟Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania poniesionych wydatków za kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną.

2014.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-364/10/14-S/MC
     ∟Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania poniesionych wydatków za kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną.

2014.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1634/13/CzP
     ∟Czy opisane w stanie faktycznym różnice kursowe odpowiednio zmniejszają lub zwiększają wysokość kosztów kwalifikowanych, obliczanych dla celów stosowania zwolnienia z podatku dochodów uzyskiwanych z działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop w zw. z §6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia strefowego?

2014.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1296/13/AK,IBPBI/2/423-1317/13/AK,IBPBI/2/423-1318/13/AK
     ∟Czy opisane w stanie faktycznym koszty finansowania inwestycji w SSE, a więc:- odsetki od pożyczki z banku oraz od X,- koszt zabezpieczenia pożyczki z banku (wynagrodzenie dla X za gotowość do wykupienia wierzytelności od banku),- podatek od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) zapłacony w związku z otrzymaną dopłatą oraz - różnice kursowe związane z pożyczkami, odsetkami, kosztem zabezpieczenia pożyczki z banku oraz uzyskaną dopłatąmogą stanowić koszty kwalifikowane Spółki w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie dzia...

2014.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1317/13/AK
     ∟Czy opisane w stanie faktycznym koszty finansowania inwestycji w SSE, a więc: - odsetki od pożyczki z banku oraz od X, - koszt zabezpieczenia pożyczki z banku (wynagrodzenie dla X za gotowość do wykupienia wierzytelności od banku), - podatek od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) zapłacony w związku z otrzymaną dopłatą oraz - różnice kursowe związane z pożyczkami, odsetkami, kosztem zabezpieczenia pożyczki z banku oraz uzyskaną dopłatą mogą stanowić koszty kwalifikowane Spółki w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 232 poz. 1548 ze zm.)?

2014.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1318/13/AK
     ∟Czy opisane w stanie faktycznym koszty finansowania inwestycji w SSE, a więc: - odsetki od pożyczki z banku oraz od X, - koszt zabezpieczenia pożyczki z banku (wynagrodzenie dla X za gotowość do wykupienia wierzytelności od banku), - podatek od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) zapłacony w związku z otrzymaną dopłatą oraz - różnice kursowe związane z pożyczkami, odsetkami, kosztem zabezpieczenia pożyczki z banku oraz uzyskaną dopłatą mogą stanowić koszty kwalifikowane Spółki w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 232 poz. 1548 ze zm.)?

2012.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-215/12-4/GG
     ∟Czy koszt wytworzenia środka trwałego zgodnie z art. l6g ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób. prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zwanej dalej u.p.d.o.p., koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego, także od niezapłaconych przed dniem oddania środka trwałego do używania zobowiązań z tytułu kredytu udzielonego Spółce dotyczącego wytworzenia środka trwałego ?

2012.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-64/12-4/IR
     ∟Czy dla celów ustalenia wartości kosztów kwalifikowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Wnioskodawca może stosować zasady wynikające z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, tj. w wycenie wydatków (kosztów) kwalifikowanych nie uwzględniać różnic kursowych powstałych pomiędzy kursem zastosowanym do wyceny faktury zakupu środka trwałego/kosztu wytworzenia a kursem zastosowanym do wyceny zapłaty?

2012.05.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-78/12-4/GG
     ∟Czy odsetki bankowe naliczone do dnia 30 września 2011 r., a zapłacone w dniu 1 października 2011r. zalicza się do kosztów wytworzenia środka trwałego ?

2012.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-494/12/BG
     ∟w zakresie ujęcia w wartości początkowej środka trwałego kosztów prowizji bankowych dotyczących pożyczki inwestycyjnej naliczonych do momentu oddania inwestycji do użytkowania i możliwości ich zaliczania do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne

2012.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-188/12/BG
     ∟w zakresie ujęcia w wartości początkowej środka trwałego kosztów prowizji bankowych dotyczących pożyczki inwestycyjnej naliczonych do momentu oddania inwestycji do użytkowania i możliwości ich zaliczania do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne

2012.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-103/12/PP
     ∟Czy za moment (dzień) poniesienia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej wydatku kwalifikującego się do objęcia pomocą publiczną, dla celów zdyskontowania wartości poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną na dzień wydania Zezwolenia stosownie do postanowień § 7 ust. 6 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, należy przyjąć moment (dzień), na który ujęto wydatek (koszt inwestycji) udokumentowany fakturą (rachunkiem, dowodem wewnętrznym itp.) w księdze rachunkowej stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości tj. według zasady memoriało...

2011.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-983/11/SD
     ∟1. Czy po połączeniu, w odniesieniu do Drugiego Zezwolenia, Wnioskodawca zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej ma uznać za dzień poniesienia kosztu dzień, na który ujęto dany koszt w księgach (zasada memoriału)?2. Czy wyżej opisana zasada memoriałowego rozpoznania kosztu znajduje zastosowanie także w odniesieniu do Zezwolenia Wnioskodawcy (również wtedy, gdy nie dojdzie do planowanego połączenia)?

2011.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-549/11/AK
     ∟Czy prawidłowe jest alokowanie kosztów i przychodów finansowych na środki trwałe w budowie według opisanego klucza alokacji? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)Czy ustalona w powyższy sposób wartość wydatków kwalifikowanych w części, w jakiej przypadają na nią przychody i koszty finansowe, jest prawidłowa i stanowi podstawę do zwolnienia przedmiotowego stosownie do przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34 updop? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2011.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-461/11/AP
     ∟Czy prawidłowe jest w świetle przywołanych wyżej przepisów alokowanie wyżej opisanych kosztów i przychodów finansowych na środki trwałe w budowie według wyżej opisanego klucza alokacji? Czy ustalona w powyższy sposób wartość wydatków kwalifikowanych jest prawidłowa i stanowi podstawę do zwolnienia przedmiotowego stosownie do przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p.?

2011.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/423-6/11/MM
     ∟Czy na skutek dokonanych korekt Spółka zobowiązana jest do dokonania korekty deklaracji WZS-1R za 2008r.?

1 2

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj