Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 845 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2015.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-261/15-2/MW
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, zgodnie z art. 12 ust. 3a w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT – Wnioskodawca powinien rozpoznać dla celów podatku CIT przychód z tytułu sprzedaży poszczególnych Lokali w chwili zawarcia umowy sprzedaży danego Lokalu w formie aktu notarialnego, a jednocześnie przychód w podatku CIT nie powstaje u Wnioskodawcy w chwili dokonywania przez nabywców Lokali wpłat (zaliczek, w tym zaliczek wynoszących 100% ceny Lokalu) na rachunek powierniczy (otwarty lub zamknięty) w rozumieniu Ustawy Deweloperskiej? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym i w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku wydatki wymienione w Grupie 1 będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty bezpośrednio związane z przychodami osiąganymi z tytułu sprzedaży Lokali i powinny być potrącane dla celów podatku CIT w momencie uzyskania przychodu – zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o CIT – przy zastosowaniu proporcji powierzchni sprzedanego Lokalu do ogólnej powierzchni wszystkich wybudowanych Lokali, z kolei koszty wymienione w Grupie 1 nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy kosztu inwestycji, który zwiększa wartość początkową środków trwałych dla potrzeb amortyzacji? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym i w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku wydatki wymienione w Grupie 2, Grupie 3, Grupie 4, Grupie 5, Grupie 6 oraz Grupie 7 będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie), potrącalne w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT?

2015.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4510-27/15-6/PM
     ∟Czy podpisanie aktu notarialnego 5 lutego 2014 r. i wpływ pieniędzy na konto spółki, (które to czynności zostały zakwestionowane przez prokuratora państwowego na wniosek banku, a co spowodowało zablokowanie możliwości dysponowania pieniędzmi przez sprzedającą spółkę) przesądziło, że zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 3a powstał obowiązek rozliczenia dochodu uzyskanego ze zbycia praw majątkowych i zgodnie z art. 25 ust. 1 i ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) za miesiąc luty 2014 r.? Czy właściwym jest przyjęcie za moment przychodu daty 2 grudnia 2014 r. to jest wydania nieruchomości kupującemu i potwierdzenia tego faktu fakturą. Należny podatek dochodowy w wysokości zaliczki za grudzień Spółka opłaci po odblokowaniu środków za przedmiotową transakcję?

2015.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-130/15/BK
     ∟Czy w związku z zawarciem umowy deweloperskiej i faktycznym wydatkowaniem na poczet ceny lokalu mieszkalnego kwot uzyskanych ze sprzedaży w 2012 r. lokalu mieszkalnego nabytego w 2009 r. Wnioskodawca korzysta w zakresie tych wydatkowanych kwot ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-53/15-2/JBB
     ∟Czy zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz.1328, dalej: „Ustawa zmieniająca”), Spółka w przypadku pożyczki otrzymanej po dniu 31 grudnia 2014 r. może stosować przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.?

2015.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-85/15/BK
     ∟Od jakiej kwoty należy uiścić podatek dochodowy za sprzedaż nieruchomość?

2015.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1270/14-2/AG
     ∟Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że przy ustalaniu kosztów nabycia udziałów zbywanych w celu umorzenia („quasi kosztów”) należy je przyjąć w wysokości faktycznie poniesionej (historycznej), na podstawie posiadanych aktów notarialnych. Jednakże, stanowisko Wnioskodawcy nieuwzględniające brzmienia art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, skutkujące uznaniem, że ustalone w ten sposób koszty nabycia udziałów zbywanych w celu umorzenia stanowią koszty uzyskania przychodów, a w efekcie można z takiej transakcji rozpoznać stratę podatkową, należało uznać za nieprawidłowe.

2015.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-982/14-4/JK3
     ∟Czy sprzedaż udziału w prawie własności gruntu, zwróconego decyzją Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) o ustanowieniu na 99 lat prawa użytkowania wieczystego, a następnie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – stanowi źródło przychodu według ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wówczas, gdy sprzedaż ta nie następuje w ramach działalności gospodarczej i została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił jej zwrot?

2015.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1035/14/BK
     ∟Czy aby skorzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczny, w związku ze sprzedażą mieszkania nabytego w drodze darowizny przed upływem 5 lat Wnioskodawczyni może zakupić działkę rolną z nowo wybudowanym domem mieszkalnym w zabudowie zagrodowej po uzyskanych odbiorach technicznych? Czy poniesione wydatki, udokumentowane fakturami na zakup materiałów wykończeniowych (np. panele, kafle, drzwi wewnętrzne itp.) w sytuacji, gdy zakup nieruchomości będzie poprzedzony umową przedwstępną (data zakupu materiałów wcześniejsza niż zakup nieruchomości) mogą stanowić wydatki na cele mieszkaniowe?

2015.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-329/14-2/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków płatnika.

2015.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-397/14/BP
     ∟Czy darowizna nieruchomości będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn i czy wymaga zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego?

2015.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-536/14-2/DS
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-263/14/MK
     ∟Czy umowa nieodpłatnej renty dożywotniej podlega podatkowi od spadków i darowizn?

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-262/14/MK
     ∟Czy umowa nieodpłatnej renty dożywotniej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-261/14/MK
     ∟Czy umowa nieodpłatnej renty dożywotniej podlega podatkowi od spadków i darowizn?

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-260/14/MK
     ∟Czy umowa nieodpłatnej renty dożywotniej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-994/14/MK
     ∟Czy miesięczne świadczenia otrzymywane tytułem renty podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-993/14/MK
     ∟Czy miesięczne świadczenia otrzymywane tytułem renty podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

2015.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-519/14/AW
     ∟W jaki sposób winna być ustalona podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym przy przeniesieniu prawa własności do lokalu użytkowego wraz z udziałem we wspólnych częściach i urządzeniach budynków oraz w prawie wieczystego użytkowania działki?

2014.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1133/14/KP
     ∟w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych

2014.12.12 - Minister Finansów - DD9/033/22/BRT/2014/RWPD-4233
     ∟Czy spłata kredytu zaciągniętego na nabycie zbywanej nieruchomości przy założeniu, że nastąpi w dniu następnym po dacie zbycia (przeniesienie własności aktem notarialnym) może stanowić podstawę do skorzystania z ulgi mieszkaniowej?

2014.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-639/14-5/JK
     ∟zbycie nieruchomości uprzednio wywłaszczonej dekretem Bieruta

2014.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-638/14-4/JK
     ∟Zbycie nieruchomości uprzednio wywłaszczonej dekretem Bieruta.

2014.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-633/14-4/JK
     ∟zbycie nieruchomości uprzednio wywłaszczonej dekretem Bieruta

2014.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-632/14-4/JK
     ∟zbycie nieruchomości uprzednio wywłaszczonej dekretem Bieruta

2014.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-631/14-4/JK
     ∟zbycie nieruchomości uprzednio wywłaszczonej dekretem Bieruta

2014.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-630/14-4/JK
     ∟zbycie nieruchomości uprzednio wywłaszczonej dekretem Bieruta

2014.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-205/09-5/14/S/AG
     ∟w zakresie m.in. kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem Kontraktów wniesionych następnie aportem do spółki osobowej w zamian za udziały (pytanie oznaczone we wniosku 2)

2014.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-515/13/14-S/TR
     ∟Sprzedaż nieruchomości.

2014.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-874/14-2/MN
     ∟Czy w świetle ustawy o VAT, sprzedaż całego lokalu mieszkalnego, którego własność została przeniesiona w 2014 r. będzie opodatkowana stawką 8%, czy też stawką 7% w części umówionej w 2010 r. i wpłaconych zaliczek, a tylko różnica większego metrażu ustalona w 2014 r. stawką 8%?

2014.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-263/14/MCZ
     ∟obowiązki notariusza wynikające z art. 19 ust. 6 ustawy psd gdy jednym aktem objęte są dwie umowy dotyczące tego samego prawa majątkowego (przedmiotu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj