Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 845 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-487/15-4/18-S/BK
     ∟Czy uzyskane kwoty w formie zaliczki i zadatków na podstawie umowy przedwstępnej, tj. przed datą zawarcia umowy sprzedaży i wydatkowane na zakup kolejnego mieszkania, jego remont, opłaty notarialne i prowizję pośrednika Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć jako dochód zwolniony z opodatkowania i tym samym skorzystać z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.620.2018.2.AW
     ∟Zwolnienie od podatku VAT transakcji dostawy działki.

2018.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.619.2018.2.AW
     ∟Zwolnienie od podatku VAT transakcji dostawy działek.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.381.2018.1.DJ
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnej dożywotniej renty - art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.380.2018.1.DJ
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnej dożywotniej renty - art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.383.2018.1.AZ
     ∟Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenie czy do wartości przychodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych nie wlicza się zaliczek, w celu weryfikacji posiadania przez Wnioskodawcę statusu małego podatnika, w sytuacji gdy nie dojdzie do zawarcia aktu notarialnego oraz nie zostanie wystawiona faktura VAT końcowa.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.408.2018.2.AP
     ∟Stawka podatku VAT dla dostawy miejsca postojowego znajdującego się w częściach wspólnych budynku, w którym znajduje się nabywany lokal mieszkalny.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.296.2018.1.MD
     ∟Samo wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości we wrześniu 2016 r. na nabycie lokalu mieszkalnego – bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym terminie, upływającym w dniu 31 grudnia 2018 r., nie przesądza o prawie do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne jest bowiem zarówno wydatkowanie środków, jak i zawarcie aktu notarialnego przenoszącego własność, sporządzonego nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. W związku z tym, w sytuacji gdy do końca 2018 r. Wnioskodawczyni nie nabędzie lokalu mieszkalnego, podpisując w formie aktu notarialnego umowę przenoszącą jego własność, dochód uzyskany ze zbycia w 2016 r. odziedziczonego mieszkania podlegał będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.408.2018.1.MM
     ∟Reasumując należy wskazać, iż dokonując przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia, przeniesienia 1/2 udziału w nieruchomości przy ul. G. na rzecz Irminy P., Wnioskodawczyni dokona odpłatnego zbycia tej nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niniejsze zbycie podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem zostało dokonane przed upływem pięciu lat od daty nabycia.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.281.2018.1.BK
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym do wydatku na podstawie umowy deweloperskiej ma zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.217.2018.2.MD
     ∟W omawianym przypadku Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 8,65 ha, należącego do jego majątku osobistego, zaś żona Wnioskodawcy jest współwłaścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,04 ha (gospodarstwo to stanowi współwłasność żony i jej brata). W wyniku dokonanej czynności łącznie w posiadaniu małżonków znalazłyby się grunty o powierzchni ponad 11 ha, jednakże z uwagi na to, iż posiadane przez żonę gospodarstwo rolne stanowi jej majątek osobisty, odrębny od majątku Wnioskodawcy, to powierzchnia nabytego gospodarstwa rolnego łącznie z gospodarstwem rolnym należącym wyłącznie do Wnioskodawcy nie spełnia kryterium powierzchni ponad 11 ha.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.343.2018.3.JG1
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.207.2018.1.MD
     ∟Czy nabycie udziału w nieruchomości poprzez jej współwłaściciela prowadzące do tego, że nabywca stanie się wyłącznym właścicielem nieruchomości, bez faktycznej zmiany powierzchni gospodarstwa rolnego stanowi w rozumieniu przepisu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jego utworzenie względnie powiększenie, a tym samym nastąpi spełnienie jednego z warunków zwolnienia od podatku?

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.179.2018.3.AWO
     ∟Czy dochód uzyskany z tytułu zbycia nieruchomości, który został przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego, który jest obecnie w trakcie budowy, podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131?

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.259.2018.2.MJ
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy lokalu, obowiązek zapłaty podatku zgodnie z art. 108 ustawy oraz prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia towarów przeznaczonych na remont lokalu.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.323.2018.2.KOM
     ∟Dzień podpisania aktu notarialnego jest jednocześnie datą dokonania dostawy – art. 19a ust. 1

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-130/15/18-S/BK
     ∟Czy w związku z zawarciem umowy deweloperskiej i faktycznym wydatkowaniem na poczet ceny lokalu mieszkalnego kwot uzyskanych ze sprzedaży w 2012 r. lokalu mieszkalnego nabytego w 2009 r. Wnioskodawca korzysta w zakresie tych wydatkowanych kwot ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.44.2018.1.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych dokonanej w formie aktu notarialnego a realizowanej w ratach przelewem na rachunek bankowy obdarowanego.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.43.2018.1.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych dokonanej w formie aktu notarialnego a realizowanej w ratach przelewem na rachunek bankowy obdarowanego.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.163.2018.1.JS
     ∟Sprzedaż nieruchomości, przychód opodatkowany, zwolnienie przedmiotowe, wpłaty na poczet mieszkania, faktury, deweloper, akt notarialny, termin ustawowy, prawo własności.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.184.2018.2.MJ
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.567.2017.2.IM
     ∟Nabycie nieruchomości rolnej przez Wnioskodawcę nastąpiło na podstawie umowy darowizny w 2010 r. Oznacza to, że pięcioletni termin określony zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy upłynął z końcem 2015 r. Tym samym dokonana w 2012 r. sprzedaż części nieruchomości rolnej stanowi źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ze sprzedaży opisanej we wniosku części nieruchomości, ustalony zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można pomniejszyć wyłącznie o kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn (o ile Wnioskodawca był obowiązany do zapłacenia powyższego podatku) oraz ewentualne nakłady poniesione na tę nieruchomość, jeśli są udokumentowane fakturami VAT.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.532.2017.1.AK
     ∟W zakresie wskazania czy oświadczenie w akcie notarialnym uprawnia do skorzystania z tzw. „ulgi meldunkowej”.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.162.2017.1.PM
     ∟Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawczynię na podstawie Umowy Darowizny podlegać będą opodatkowaniu stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, obowiązek podatkowy w odniesieniu do całej kwoty darowizny powstanie z chwilą zawarcia Umowy Darowizny?

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.406.2017.1.MD
     ∟Nawet w sytuacji spełnienia pozostałych warunków zwolnienia wymienionych w art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. powiększenia gospodarstwa rolnego o grunt stanowiący gospodarstwo rolne, prowadzenie tego gospodarstwa przez 5 lat od dnia nabycia oraz zmieszczenie się w limicie pomocy de minimis w rolnictwie), nie będzie możliwe zastosowanie ww. zwolnienia do nabycia kolejnych gruntów przez osobę, która jest współwłaścicielem gruntu o powierzchni 350 ha. Powiększone w ten sposób gospodarstwo rolne będzie bowiem większe niż 300 ha.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.141.2017.2.JKU
     ∟- Czy przekazanie kwoty ok. 28 mln zł tytułem darowizny w 10 przelewach po ok. 2,8 mln zł każdy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn? - Czy obowiązek podatkowy w podatku od spadku i darowizn powstanie w momencie uznania konta Wnioskodawcy kwotą przelewu? - Czy w przypadku, jeżeli Wnioskodawca zgłosi fakt otrzymania kwoty przelewu będzie zwolniony od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-915/13-2/S/GJ/MC
     ∟w zakresie powstania przychodów z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.343.2017.1.MD
     ∟Nabycie opisanego we wniosku gruntu rolnego nie będzie korzystało ze zwolnienia z art. 9 pkt 2 upcc, ponieważ nabywany grunt nie spełnia definicji gospodarstwa rolnego z ustawy o podatku rolnym (jest mniejsze niż 1 ha)

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.177.2017.1.BJ
     ∟W zakresie ustalenia, momentu rozpoznania wskazanego we wniosku przychodu podatkowego oraz kosztów uzyskania tego przychodu

2017.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.220.2017.1.AK
     ∟Czy po sprzedaży nieruchomości opisanej powyżej będę zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj