Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 845 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.127.2017.1.JKu
     ∟Wnioskodawczyni jako notariusz winna była uzależnić sporządzenia aktu notarialnego od uprzedniej zgody bądź przedłożenia zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia mimo, iż nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy.

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.222.2017.2.ES
     ∟w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości

2017.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.127.2017.2.AZ
     ∟w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu umowy przenoszącej własność lokalu

2017.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.196.2017.1.DJD
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania na rzecz synów dwóch zakładów, stanowiących wyodrębnione organizacyjnie części przedsiębiorstwa

2017.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.221.2017.1.AM
     ∟W sytuacji przedstawionej we wniosku samo zawarcie umowy deweloperskiej i wydatkowanie środków ze sprzedaży odziedziczonego lokalu na nabycie lokalu mieszkalnego – bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym terminie (tj. do 31 grudnia 2016 r.) – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - nie przesądza o prawie do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym uzyskany dochód - jest obowiązana opodatkować 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.65.2017.1.AK
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym momentem powstania przychodu w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego?

2017.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.66.2017.2.ES
     ∟Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.9.2017.2.AP
     ∟określenie momentu uzyskania przychodu sprzedaży lokalu mieszkalnego

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.21.2017.2.MAP
     ∟określenie momentu uzyskania przychodu sprzedaży lokalu mieszkalnego

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.12.2017.2.DJD
     ∟Określenie momentu uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.11.2017.2.DJD
     ∟określenie momentu uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.10.2017.2.AP
     ∟określenie momentu uzyskania przychodu sprzedaży lokalu mieszkalnego

2017.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.95.2017.1.BW
     ∟Czy w przypadku dokonywania opisanych w zdarzeniu przyszłym dostaw lokali, właściwym dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług będzie moment przeniesienia własności lokalu, dokonanego w formie aktu notarialnego?

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.112.2017.1.MK
     ∟Czy Wnioskodawcy, jako podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych, będącemu wspólnikiem (komandytariuszem) spółki komandytowej, w związku z wniesieniem do Spółki wkładu w postaci ZCP, przysługuje prawo do zakwalifikowania wydatków na sporządzenie aktu notarialnego i związanych z nim opłat na rzecz notariusza, wypisy aktu notarialnego lub zapłatę PCC jako kosztów uzyskania przychodu?

2017.05.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.100.2017.1.AK
     ∟Czy Spółka przyjęła prawidłową metodologię rozliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich dotyczących realizowanego projektu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.16.2017.1.IR
     ∟W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy lokalu w wykonaniu umowy deweloperskiej.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.1041.2016.1.MK
     ∟W zakresie opodatkowania umowy przenoszącej własność opisanej nieruchomości, w formie aktu notarialnego.

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-180/13-3/16-S/BK
     ∟Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

2016.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1103.2016.2.MS1
     ∟w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości.

2016.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-51/16-2/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu rozpoznania przychodu podatkowego oraz kosztów uzyskania tego przychodu.

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-372/16-2/JG
     ∟Czy przychody podatkowe z tytułu sprzedaży lokali lub garaży wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz terenu powstają z chwilą podpisania umowy sprzedaży tego lokalu lub garażu w formie aktu notarialnego?

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-642/16-2/BK
     ∟Czy zawarcie w formie aktu notarialnego umowy deweloperskiej, połączone z wpłatą całej ceny za lokal mieszkalny w terminie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych daje Wnioskodawcy prawo do skorzystania ze zwolnienia, pomimo, że umowa przenosząca prawo własności zostanie podpisana po upływie dwóch lat, o których mowa w tym przepisie?

2016.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-913/16-2/MS2
     ∟Czy w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni zobowiązana jest do złożenia zeznania PIT-39 za 2015 rok i zapłaty podatku 19 %? Jeśli tak, to czy jako koszty uzyskania przychodu Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć 100% wartości wykupionego od Spółdzielni Mieszkaniowej za kwotę 35.904,05 lokalu oznaczonego nr 37 oraz koszty sporządzenia Aktu Notarialnego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w kwocie 661,38 zł tj., od wniosku o wpis własności w kwocie 200 złotych, o odłączenie nieruchomości w kwocie 60 złotych, taksę notarialną w kwocie 329 złotych, podatek VAT wg stawki 22% 72,38, razem taksa i podatek 401,38 zł.

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-184/16-1/DP
     ∟- Czy otrzymanie przyszłych wierzytelności związanych z rozwiązaniem spółki jawnej będzie skutkowało u Wnioskodawczyni nabyciem rzeczy lub praw majątkowych lub udziału w nich od drugiego wspólnika (wstępnego) podlegającym opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn? - W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, co stanowić będzie podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w związku z otrzymaniem tytułem darowizny przyszłych wierzytelności związanych z rozwiązaniem spółki jawnej?

2016.09.07 - Minister Finansów - DD9/033/455/JQP/SKT/2014/RWPD-76441
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych w związku ze zmianą umowy spółki komandytowej dotyczącej składu osobowego komandytariuszy tej spółki.

2016.09.07 - Minister Finansów - DD9/033/454/SKT/JQP/2014/RWPD-76441
     ∟Do kiedy istnieją obowiązki podatkowe oraz przychody z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej dla jedynego komandytariusza, jako jedynego udziałowca, w sytuacji gdy w prawa i obowiązki komandytariuszy wstępują nowi komandytariusze?

2016.09.07 - Minister Finansów - DD9/033/453/JQP/SKT/2014/RWPD-76441
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu zmiany w osobie komandytariusza oraz przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej.

2016.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-531/16/IB
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma prawo do zaliczenia kwoty wynikającej z zakupu (dokonanego przed sprzedażą mieszkania) zabudowanej działki, jako kwoty zwolnionej stanowiącej wydatki na własne cele mieszkaniowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości całej kwoty wydatkowanej na zakup działki wraz z kosztami aktu notarialnego, czy tylko tej części, która była płacona w dniu 18 września 2014 r., tj. po sprzedaży mieszkania?

2016.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-600/16-4/WS
     ∟Skutki podatkowe przeniesienia własności nieruchomości.

2016.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-280/16-2/AG
     ∟1. Czy prawidłowym było zaliczenie wartości budowli do wartości początkowej budynków wymienionych w pkt 1 i 3, w sytuacji gdy te obiekty pomocnicze obsługują tylko poszczególne budynki? 2. Czy w opisanym stanie faktycznym dopuszczalne było ustalenie dla budynków wraz z obsługującymi je obiektami pomocniczymi (pkt 1 i 3) indywidualnej stawki amortyzacyjnej, wynikającej z zastosowania skróconego do 3 lat okresu amortyzacji, tj. stawki wynoszącej 33,33% ? 3. Czy istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej od używanego lokalu, w stosunku do którego Spółka posiada spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, a które zostanie przekształcone na podstawie umowy w formie aktu notarialnego w odrębną własność? 4. Czy w opisanym stanie faktycznym dla budynku (pkt 4) wraz z obsługującymi go obiektami pomocniczymi (parkingiem, wewnętrznymi drogami komunikacyjnymi) Wnioskodawca będzie mógł zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, wynikającej z zastosowania skróconego do 3 lat okresu amortyzacji, tj. stawki wynoszącej 33,33% ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj