Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zobowiązanie pieniężne

 

zobowiązanie pieniężne 16 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.6.2019.1
     ∟Zastosowanie ulgi mieszkaniowej.

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.394.2017.2.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy przekazanie Spółce Cywilnej przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2016.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-64/16-4/AG
     ∟Czy odpłatne przejęcie długu w drodze umowy na podstawie art. 519 Kodeksu cywilnego pomiędzy Wnioskodawcą a Przejemcą będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy i koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?

2015.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-891/15-2/MW
     ∟Korekta kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2009.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-170/09-4/DS
     ∟1. Czy w przedstawionej sytuacji wystąpi podatek dochodowy od osób prawnych dla spółki Wnioskodawcy od przychodu związanego z wniesieniem przez Wspólnika jako aportu wierzytelności o wartości nominalnej równej wartości 500.000 Euro wycenionego przez Wspólnika na równowartość 140.418,78 Euro?2. Czy – w przypadku uznania, że dla Wnioskodawcy w powyżej opisanym stanie faktycznym nie powstanie przychód z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego poprzez konwersję wierzytelności wspólnika wobec Spółki Wnioskodawcy wnoszonych jako aport na pokrycie udziałów - to Wnioskodawca będzie miał nadal prawo zaliczać kwotę główną tych zobowiązań wobec wierzyciela do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w rozumieniu art. 15 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2008.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-194/08-3/EK
     ∟Czy Spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości skapitalizowanych odsetek pomimo braku ich faktycznej zapłaty?

2008.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-194/08-2/EK
     ∟Czy Spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości skapitalizowanych odsetek pomimo braku ich faktycznej zapłaty?

2007.09.17 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR2/423-140/07/JB
     ∟Czy Spółk prawidłowo określa skutki podatkowe rozliczeń z tytułu zawartej umowy sekurytyzacji, tj. czy:- zgodnie z art. 12 ust. 3, ust. 3a oraz 3c ustawy pdop przychód należny z tytułu świadczenia analizowanej usługi finansowej na rzecz spółki B powstaje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego na fakturze wystawionej przez Spółkę na rzecz spółki B;- wysokość miesięcznego przychodu należnego Spółce jest równa kwocie różnicy pomiędzy nominalną wartością wierzytelności leasingowych zafakturowanych w danym miesiącu przez spółkę B a odpowiadającą im ich wartością zdyskontowaną(w podanym przykładzie - kwota 200 j.p.);- na podstawie art. 17k ust. 2 oraz art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy pdop „spłata" finansowania otrzymana przez Spółkę od lea...

2007.07.20 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR2/423-85/07/AB
     ∟dotyczy momentu, w którym Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt wynikający z faktury VAT dokumentującej opłatę za przyznanie limitu usług factoringowych oraz koszt wynagrodzenia za usługę factoringową (wyliczona w oparciu o dyskonto i prowizję).

2007.07.17 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR1/423-51/07/MK
     ∟Czy przeniesienie prawa własności obligacji wyemitowanych przez spółkę A. na Bank w zamian za zwolnienie z zobowiązania spółki komandytowej T. jako emitenta dłużnych papierów wartościowych - nie będą stanowić dla Banku (wspólnika spółki komandytowej) kategorii podatkowej, na mocy art. 5 ust. l oraz ust. 2 w związku z art. l, art. 12 oraz art. 15 ustawy o CIT.

2007.01.25 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPD2/423-158/06/AB/2
     ∟1. czy na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztem uzyskania przychodów są odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów), które zostały uregulowane w drodze przeniesienia przez dłużnika na wierzyciela prawa wieczystego użytkowania na podstawie art. 453 Kodeksu cywilnego,2. potwierdzenia, iż przychody z tytułu różnic kursowych od wartości pieniężnych w walucie obcej nie powstają na podstawie art. 12 ust. 2a w/w ustawy, w przypadku spełnienia zobowiązania w drodze art. 453 Kodeksu cywilnego,

2006.12.05 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPD2/423-127/06/AB/2
     ∟Czy w związku z faktem wniesienia do nowej spółki zobowiazania w walucie obcej wynikającego z umowy kredytowej dojdzie do realizacji dla celów podatkowych ujemnych róznic kursowych narosłych na tym zobowiązaniu.

2006.08.04 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPD2/423-80/06/AB
     ∟Czy zapłacona drugiej spółce kwota (netto), tytułem wynagrodzenia za poniesione nakłady, stanowić będzie dla Podatnika koszt uzyskania przychodów?

2005.08.31 - Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany - 1432/IPdg2/415/429/43/2005
     ∟Czy umowa kupna-sprzedaży i prawomocny wyrok sądu potwierdzający istnienie wydatku poniesionego na rzecz transakcji wynikającej z umowy, stanowią dokumenty uzasadniające zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

2005.06.30 - Urząd Skarbowy w Myśliborzu - DP/JPP/423/2/2005
     ∟1. Czy umorzenie warunkowe jest przychodem w aspekcie prawa podatkowego i jak jest opodatkowane? 2. Czy umorzenie bezwarunkowe jest przychodem podatkowym, czy obniży nam wartość zadania inwestycyjnego do poziomu rzeczywistej zapłaty?W dniu 30.05.2005 r. do Urzędu Skarbowego w Myśliborzu wpłynął wniosek z dnia 25.05.2005 r. zawierający zapytanie o zakresie stosowania przepisów dotyczących przychodów w rozumieniu art. 12 ust.1 pkt 3 lit. a, art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że podatnik przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Oczyszczalnia ścieków" korzysta z pożyc...

2004.11.24 - Lubelski Urząd Skarbowy - PD-423/83/04, PP2-443/117/04
     ∟Stan faktyczny:Nasza Spółka posiada należności od szpitali za dostarczone towary. Jednocześnie posiada zobowiązania wobec spółki X za zakupione towary. W celu zmniejszenia zobowiązań wobec spółki X obie spółki podpisują "umowę o świadczenie w miejsce wykonania" (datio in solutum). Na mocy tejże umowy Spółka zwalnia się z części długu wobec spółki X, przelewając na tę spółkę przysługujące jej należności od szpitali i jednocześnie spółka X powyższy przelew przyjmuje i zwalnia naszą Spółkę z zapłaty zobowiązań za zakupione towary. zapytanie:1. Czy w powyższej sytuacji powstaje obowiązek w podatku od czynności cywilnoprawnych ? 2. Czy w powyżej o...

1

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj