Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: aktualizacja wyceny

 

aktualizacja wyceny 18 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2017.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.315.2017.1.APO
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z planowanym przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę osobową, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na dzień przekształcenia wartości kapitału podstawowego (zakładowego) Spółki zależnej, kapitału rezerwowego utworzonego z dopłat wniesionych zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz kapitału pochodzącego z aktualizacji wyceny aktywów Spółki zależnej?

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.107.2016.2.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży gruntu.

2016.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-18/16/AD
     ∟Czy opisane przez Wnioskodawcę przeszacowanie wartości aktywów w księgach Spółki cypryjskiej, które zostanie odniesione na zysk księgowy lub bezpośrednio na kapitał własny tej spółki, nie będzie skutkowało opodatkowaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-306/15-2/MS
     ∟Zasada ustalania wartości kapitału własnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy.

2014.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-448/14-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków.

2014.07.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-207/14-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie amortyzacji podatkowej nieruchomości, których spółka kapitałowa stała się właścicielem w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2013.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-29/13-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozliczania różnic kursowych według przepisów o rachunkowości.

2012.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-81/12/AM
     ∟Czy na skutek przeszacowania gruntu o kwotę 1 312 693 zł w wyniku przyjęcia do rozliczeń rynkowej wartości gruntu, ustalonej na podstawie sporządzonej wyceny przez biegłego rzeczoznawcę, powstaje przychód podatkowy zawarty w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2011.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-221/11-4/DS
     ∟Czy powstanie obowiązek podatkowy w sytuacji, gdy nadwyżka powstała z wyceny majątku zostanie przekazana na kapitał zapasowy?

2011.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-210/11/PS
     ∟W zakresie skutków podatkowych przeszacowania wartości gruntu w spółdzielni mieszkaniowej na tle art. 17 ust. 1 pkt 44.

2009.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-339/09/AM
     ∟Czy zrealizowane zgodnie z ustawą o rachunkowości pozostałe przychody operacyjne w związku z aktualizacją wartości wyceny inwestycji do wartości godziwej stanowią nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2009.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-312/09/PP
     ∟Czy różnica wartości prawa użytkowania wieczystego po wycenie i przed stanowi dla spółdzielni dochód do opodatkowania?

2007.08.03 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR2/423-83/07/JB
     ∟Spółka zwróciła się o potwierdzenie, iż w przypadku sprzedaży nieruchomości, za koszty uzyskania przychodów można uznać wydatki na jej nabycie powiększone również o ich aktualizację na podstawie art. 28 ust. l pkt la ustawy o rachunkowości.

2006.04.07 - Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta - PD-2/415-25/06
     ∟Czy stan remontu początkowego, który zostanie wpisany do książki przychodów i rozchodów należy skorygować po stwierdzeniu nierzetelności przeprowadzonego spisu? P O S T A N O W I E N I E

2004.12.21 - Podkarpacki Urząd Skarbowy - PUS.I/423/115/2004
     ∟dotyczy amortyzacji przyjmowanej do kalkulacji kosztu wytworzenia wyrobów i odpisów amortyzacyjnych uznawanych za koszty uzyskania przychodów

2004.12.20 - Lubuski Urząd Skarbowy - I-3/423/82/JW/2004
     ∟Czy zasadnie dokono aktualizacji wyceny pawilonu sklepowego na dzień 31.12.2003 r. i czy odpisy aktualizujące nieruchomość inwestycyjną na zasadach amortyzacji stanowi naruszenie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zwłaszcza naruszenie art. 15 ust. 5 i art. 16 ?

2004.12.17 - Urząd Skarbowy Łódź-Widzew - II/423/12/04
     ∟Co jest kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży towarów handlowych, których wartość została uprzednio przeszacowana - w związku z wyceną bilansową dokonaną na dzień otwarcia likwidacji Spółki: wartość towarów wg cen sprzedaży netto, czy wartość towarów wg cen zakupu netto? Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka została postawiona w stan likwidacji i zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.) na dzień otwarcia likwidacji dokonała wyceny bilansowej swoich aktywów. Biorąc pod uwagę wątpliwości Spółki przedstawione w stanie faktycznym, dotyczące wysokości kos...

2004.08.23 - Urząd Skarbowy Poznań-Wilda - DP-423/11/2004
     ∟Czy podatnik ma prawo do dokonania aktualizacji wartości posiadanych środkow trwałych i amortyzacji bilansowej na podstawie dokonanej przez rzeczoznawców majątkowych wyceny tych środków? Czy dokonana wycena spowoduje powstanie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych? Do środków trwałych spółki jawnej należą m.in.:a) nieruchomość o wartości początkowej 1.423.433,41 zł, nabyta w dniu 31.01.1998r.,b) nieruchomość o wartości początkowej 580.156,12 zł, nabyta w dniu 14.12.1999r.Spółka dokonywała modernizacji oraz ulepszenia w/w środków trwałych poprzez wykorzystanie własnych sił roboczych. Należy podkre...

1

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj