Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zwrot ulgi

 

zwrot ulgi 42 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.188.2016.1.MŁ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

2016.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.708.2016.1.AKr
     ∟1. Czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawczynię przedmiotowej działki wraz z wybudowanym na niej budynkiem mieszkalnym powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawczynię przedmiotowej działki wraz z wybudowanym na niej budynkiem mieszkalnym wystąpi obowiązek zwrotu uprzednio odliczonych kwot z tytułu wydatków mieszkaniowych poniesionych w latach 2001-2004?

2016.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.707.2016.1.AKr
     ∟1. Czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawczynię przedmiotowej działki wraz z wybudowanym na niej budynkiem mieszkalnym powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawczynię przedmiotowej działki wraz z wybudowanym na niej budynkiem mieszkalnym wystąpi obowiązek zwrotu uprzednio odliczonych kwot z tytułu wydatków mieszkaniowych poniesionych w latach 2001-2004?

2016.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-251/16/RS
     ∟Interpretacja w zakresie sposobu udokumentowania ulgi podlegającej zwrotowi.

2015.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-396/15/MM
     ∟Czy podział składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem i wykazanie ich części w zeznaniu PIT-37 jest prawidłowe?

2015.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-267/15-2/JK3
     ∟utrata prawa przez spadkobiercę do ulgi z tytułu budowy nieruchomości na wynajem,

2015.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-65/15-2/MW
     ∟Czy w przypadku utraty przez PGK statusu podatnika, Spółka będzie zobowiązana do zwrotu ulgi poprzez zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń z tytułu nabycia nowych technologii, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę, jeśli nie wystąpią przesłanki określone w art. 18b ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2014.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-630/14/IB
     ∟1. Czy w świetle obowiązujących przepisów, zgodnie z przedstawionym w niniejszej sprawie stanem faktycznym należy liczyć 10-letni okres od dnia 31 grudnia 2004 r., aby możliwe było dokonanie sprzedaży lokalu bez konieczności zwrotu ulgi, która przysługiwała na budowę mieszkania z przeznaczeniem na wynajem? 2. Czy w przedmiotowej sprawie zbycie lokalu w 2015 r. spowoduje konieczność zwrotu ulgi, która przysługiwała na budowę mieszkania z przeznaczeniem na wynajem?

2013.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1140/12-4/EN
     ∟1. W jakich okresach Wnioskodawca powinien wykonać obowiązkowy przegląd techniczny?2. Czy Zainteresowany musi dokonać zwrotu ulgi przy zachowaniu 3 lat okresu korzystania z urządzenia oraz dokonywania obowiązkowego przeglądu technicznego na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1733), czy na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. z 2008 r., Nr 2012, poz. 1338)?

2013.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1057/12-2/RR
     ∟Zwrotu ulg na zakup kasy rejestrującej – zaprzestanie prowadzenia działalności i zarejestrowanie nowej firmy

2012.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-566/12-2/AK
     ∟Czy w momencie sprzedaży nieruchomości, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrotu ulgi budowlanej i czy będzie musiał odprowadzić podatek dochodowy z tytułu zbycia nieruchomości?

2012.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-304/12/MM
     ∟Kiedy Wnioskodawca może dokonać sprzedaży ww. lokali mieszkalnych nie naruszając zasad udzielonej ulgi budowlanej, a co za tym idzie bez konieczności zwrotu uzyskanej ulgi budowlanej?

2012.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1067/11/IB
     ∟1. Czy po upływie 10 lat od uzyskania zgody na użytkowanie budynku, liczonych według przepisów ustawy w sytuacji, gdy nastąpi zmiana przeznaczenia budynku, sprzedaż tego budynku lub wynajem budynku osobom zaliczanym do I grupy podatkowej współwłaścicieli z którąkolwiek z tych czynności wiązać się będą dla współwłaściciela skutki w podatku dochodowym określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy - zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku – zawiadomienie o zakończeniu budowy z adnotacją o przyjęciu obiektu do użytkowania jest dokumentem, spełniającym wymogi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie „decyzji" właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku?

2011.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-994/11/AK
     ∟Czy okolicznością powodująca utratę prawa do tzw. ulgi na wynajem, a tym samym powodującą obowiązek zwrotu kwot wcześniej odliczonych przez spadkodawcę, jest dokonanie działu spadku przez spadkobierców, w ramach którego lokal mieszkalny (w związku z budową którego spadkodawca dokonał odliczeń) zostałby przyznany na wyłączną własność jednemu z trzech spadkobierców przed upływem 10 letniego okresu, od końca roku podatkowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie lokalu?

2011.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-993/11/AK
     ∟Czy okolicznością powodująca utratę prawa do tzw. ulgi na wynajem, a tym samym powodującą obowiązek zwrotu kwot wcześniej odliczonych przez spadkodawcę, jest dokonanie działu spadku przez spadkobierców, w ramach którego lokal mieszkalny (w związku z budową którego spadkodawca dokonał odliczeń) zostałby przyznany na wyłączną własność jednemu z trzech spadkobierców przed upływem 10 letniego okresu, od końca roku podatkowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie lokalu?

2011.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-992/11/AK
     ∟Czy okolicznością powodująca utratę prawa do tzw. ulgi na wynajem, a tym samym powodującą obowiązek zwrotu kwot wcześniej odliczonych przez spadkodawcę, jest dokonanie działu spadku przez spadkobierców, w ramach którego lokal mieszkalny (w związku z budową którego spadkodawca dokonał odliczeń) zostałby przyznany na wyłączną własność jednemu z trzech spadkobierców przed upływem 10 letniego okresu, od końca roku podatkowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie lokalu?

2011.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1152/11-4/EN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ulgi na zakup kasy rejestrującej.

2011.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-801/11-3/AJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwrotu ulgi budowlanej oraz skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2011.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-801/11-2/AJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwrotu ulgi budowlanej oraz skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2011.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-72/11-3/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie w opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości.

2011.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-72/11-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie w opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości.

2011.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1251/10-2/ES
     ∟Czy wycofanie środków pieniężnych w 2011 r., które wpłacono w 2010 r. deweloperowi na zakup mieszkania, a następnie przeznaczenie ich na inny cel mieszkaniowy nie spowoduje utraty nabytej ulgi podatkowej z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej?

2010.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-45/10/BJ
     ∟Czy w opisanej sytuacji wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu ulgi z tytułu zakupu gruntu, z której skorzystał w rozliczeniach podatku za lata 2001-2002?

2009.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-505/09-2/AM
     ∟Czy Wnioskodawczyni może zbyć poszczególne lokale przed upływem 10 lat bez utraty prawa do ulgi, z której skorzystał jej mąż?

2009.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-789/09-4/AK
     ∟1. Czy w przypadku gdy Wnioskodawca prowadzi już rejestrację obrotu za pomocą kasy fiskalnej może w związku ze zwolnieniem zaprzestać rejestracji obrotu na kasie fiskalnej przy sprzedaży usług telekomunikacyjnych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?2. Czy jeżeli w konsekwencji Zainteresowany zaprzestanie użytkowania kasy fiskalnej zobowiązany będzie do zwrotu ulgi przysługującej przy zakupie kasy fiskalnej?

2009.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-306/09-2/ES
     ∟1) Czy wypłacony zwrot wkładu mieszkaniowego jest przychodem zwolnionym od podatku jako zwrócony wkład od spółdzielni?2) Czy Wnioskodawca powinien doliczyć do podatku kwoty wcześniej odliczonych ulg mieszkaniowych?

2009.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-284/09-4/WM
     ∟W którym roku Wnioskodawca może sprzedaż mieszkanie, w związku z którym korzystał z ulgi w podatku dochodowym z tytułu budowy lokali mieszkalnych na wynajem, jeżeli mieszkanie to zostało oddane do użytkowania w czerwcu 1999 r.?

2009.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-164/09/IB
     ∟Czy w związku z nie przysługiwaniem ulgi z tytułu budowy mieszkań pod wynajem powinien Pan dokonać korekty deklaracji podatkowych za lata, w których ta ulga została odliczona?

2009.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-162/09/IB
     ∟Czy w związku z nie przysługiwaniem ulgi z tytułu budowy mieszkań pod wynajem powinien Pani dokonać korekty deklaracji podatkowych za lata, w których ta ulga została odliczona?

2009.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-147/09/IB
     ∟Czy w związku z nie przysługiwaniem ulgi z tytułu budowy mieszkań pod wynajem Wnioskodawca powinien korekty deklaracji podatkowych za lata, w których ta ulga została odliczona?

1 2

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj