Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: bezpieczeństwo i higiena pracy

 

bezpieczeństwo i higiena pracy 178 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6

2014.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-719/13-6/DS
     ∟Czy refundacja kosztów zakupu okularów, szkieł kontaktowych lub szkieł okulistycznych oraz poniesione przez pracodawcę koszty za przeprowadzone badania okulistyczne, będą stanowiły przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, od których Wnioskodawca jako płatnik ma obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić do właściwego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek, a następnie uwzględnić ten fakt w informacji PIT?

2014.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-706/13-2/JK4
     ∟Zwolnienie przedmiotowe z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

2013.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-969/13-2/RR
     ∟Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług z zakresu służby BHP.

2013.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-413/13/HK
     ∟Czy wypłacany pracownikom na podstawie art. 2379 Kodeksu pracy ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów prania odzieży roboczej, poniesionych przez pracownika, jest przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też ww. ekwiwalent jest zwolniony z opodatkowania?

2013.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-308/13/PC
     ∟Czy kwota ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, wypłacana pracownikom w razie faktycznego uprania tej odzieży, w równej wysokości, odpowiadającej 95% kwoty najniższej oferty za pranie odzieży roboczej (uzyskanej od lokalnych pralni), stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu?

2013.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-307/13/PC
     ∟Czy kwota ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, wypłacana pracownikom w razie faktycznego uprania tej odzieży, w równej wysokości, odpowiadającej 95% kwoty najniższej oferty za pranie odzieży roboczej (uzyskanej od lokalnych pralni), stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu?

2013.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-169/13/AW
     ∟Usługi kursów zawodowych w zakresie: operator koparko-ładowarki, operator ładowarki, operator koparki, montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych, operator wózka jezdniowego oraz usługi szkoleń w zakresie: BHP, PPOŻ i BHP w górniczych zakładach odkrywkowych

2013.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-168/13/RS
     ∟Czy w przedstawionej sprawie Urząd Miasta jako płatnik podatku dochodowego powinien pobrać i odprowadzić podatek 18% od wypłaconych ryczałtowych kosztów prania odzieży roboczej i służbowej?

2013.04.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-153/13-2/JK4
     ∟Zwolnienie przedmiotowe z tytułu ekwiwalentu za pranie, konserwację oraz naprawę odzieży roboczej i obuwia roboczego.

2013.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1206/12-2/JW
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług - obsługi BHP

2013.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-993/12-3/ES
     ∟Czy funkcjonariusze są zwolnieni od podatku dochodowego za ww. świadczenia?

2013.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-825/12-6/AK
     ∟Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do usług szkoleń BHP okresowych i specjalistycznych prowadzonych przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów trzecich, z wykorzystaniem podwykonawców nie będących pracownikami Wnioskodawcy ?

2012.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-960/12/HK
     ∟Czy w przypadku wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za umundurowanie, odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej - ekwiwalent ten podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2012.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-714/12/HK
     ∟Czy należy potrącić podatek od ekwiwalentu za pranie użytkowanej odzieży i umundurowania?

2012.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-504/12/MM
     ∟Zakres zwolnienia z opodatkowania ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia.

2012.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-500/12-2/ES
     ∟Należy stwierdzić, iż poniesione przez Wnioskodawcę przedmiotowe koszty nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Zainteresowanego pozarolniczej działalności gospodarczej. Wydatki poniesione na ten cel będą miały wprawdzie związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, nie zostały jednak poniesione w celu uzyskania przychodu bądź zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Celem zapłaty było, bowiem zwolnienie się Wnioskodawcy z ciążącej na niej odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Brak jest, zatem spełnienia podstawowej przesłanki uznania wypłaconego odszkodowania, kosztów pogrzebu, należnych odsetek, kosztów sądowych i zastępstwa procesowego za koszt uzyskania przychodu.

2012.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-491/12-2/ES
     ∟Należy stwierdzić, iż poniesione przez Wnioskodawcę przedmiotowe koszty nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Zainteresowanego pozarolniczej działalności gospodarczej. Wydatki poniesione na ten cel będą miały wprawdzie związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, nie zostały jednak poniesione w celu uzyskania przychodu bądź zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Celem zapłaty było, bowiem zwolnienie się Wnioskodawcy z ciążącej na niej odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Brak jest, zatem spełnienia podstawowej przesłanki uznania wypłaconego odszkodowania, kosztów pogrzebu, należnych odsetek, kosztów sądowych i zastępstwa procesowego za koszt uzyskania przychodu.

2012.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-740/12/AW
     ∟Usługi szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości korzystają ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

2012.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-739/12/AW
     ∟Usługi szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest korzystają ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

2012.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-738/12/AW
     ∟Usługi szkolenia z zakresu HACCP korzystają ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

2012.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-383/12/AW
     ∟Usługi szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy korzystają ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

2012.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-270/12-2/PR
     ∟zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług szkoleń z zakresu BHP przeprowadzanych dla pracowników jak i pracodawców

2012.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-287/12-2/JK3
     ∟Czy zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do kwoty 350 zł, o którym mowa w Decyzji w związku z przepisami Kodeksu pracy i Rozporządzenia, podlega zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.f., pomimo wystawionej faktury na kwotę wyższą niż 350zł?

2012.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1580/11-5/AI
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów i czynności na rzecz pracowników, kontrahentów wynikających przepisów, regulaminów.

2012.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1580/11-4/AI
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów i czynności na rzecz pracowników, kontrahentów wynikających przepisów, regulaminów.

2012.02.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1689/11/AZb
     ∟Nieodpłatne przekazanie pracownikom Spółki odzieży ochronnej i obuwia w przyjętym przez Spółkę okresie ich użytkowania i po tym okresie.

2012.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-963/11-4/IG
     ∟Czy usługi edukacyjne przedstawione w opisie sanu faktycznego podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej tj. 23% podatku od towarów i usług?

2012.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-945/11/MK
     ∟Czy wydatki poniesione przez pracodawcę na zakup lekarstw oraz na dokonanie szczepień ochronnych w celu zapobieżenia zachorowaniu na tropikalne choroby zakaźne pracowników odbywających podróż służbową lub mogących odbyć taką podróż do kraju, w którym występuje realne ryzyko zachorowalności na jedną z zakaźnych chorób tropikalnych, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1634/11/AW
     ∟Usługi szkolenia, dla których Wnioskodawca nie podał krajowych przepisów, z jakich wynikałyby formy i zasady przewidziane dla ich prowadzenia, nie mogą korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT

2012.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-952/11/BD
     ∟Czy wartość szczepień ochronnych przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) sfinansowanych przez pracodawcę dla pracowników socjalnych będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 i pkt 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

1 2 3 4 5 6

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj