Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: nieruchomości wspólne

 

nieruchomości wspólne 122 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.205.2019.2.AW
     ∟Czy w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości brak uwzględnienia przy wzajemnych rozliczeniach nakładów poniesionych przez Współwłaściciela A na części nieruchomości użytkowanej przez niego spowoduje powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.478.2018.3.AT
     ∟w zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z wymianą sterowania wind.

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.142.2018.2.JO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia podatnika podatku VAT w związku z dostawą nieruchomości oraz opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości lokalowej i praw powiązanych.

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.219.2017.1.BB
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn przy zachowaniu wymogów opisanych w tym przepisie?

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB-2-2.4011.339.2017.1.MZA
     ∟Skutki podatkowych planowanej sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu.

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.228.2017.2.AJ
     ∟Prawo do wystawiania faktur dokumentujących koszty ponoszone na nieruchomość wspólną oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących te koszty.

2017.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.96.2017.1.JP
     ∟Czy w świetle opisanego stanu faktycznego Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości w Ł. ma obowiązek składania do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1233.2016.1.GF
     ∟W zakresie opodatkowania zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomość wspólną.

2016.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-226/16/RSz
     ∟w zakresie opodatkowania 8% stawką podatku VAT dostawy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej, w postaci podziemnych miejsc postojowych lub naziemnych miejsc postojowych: -w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego nr 1, -w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego nr 2.

2016.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1246/15-2/MAO
     ∟Wliczanie do wartości limitu 150.000 zł zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz sprzedaży mediów na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych.

2015.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-861/15-2/JK
     ∟Czy w przestawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawczyni podlegała będzie obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku otrzymania zasądzonych przez Sąd tytułem zwrotu nakładów i ciężarów na rzecz wspólną bądź odszkodowania tytułem bezpodstawnego wzbogacenia środków pieniężnych od drugiego współwłaściciela nieruchomości?

2015.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-180/15-9/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego, rozstrzygnięcia, czy właściciele lokali mieszkalnych mogą podjąć decyzję, aby podatek dochodowy wynikający z braku zwolnienia dochodu lokali użytkowych obciążał w całości tych właścicieli a nie całą Wspólnotę.

2015.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-312/15/AK
     ∟Czy opisany sposób zastosowania współczynnika dla wyliczenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest prawidłowy?

2015.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-116/15-4/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2015.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-440/14-4/PM
     ∟Czy przychód jaki uzyska Wspólnota Mieszkaniowa ze sprzedaży części nieruchomości wspólnej w postaci sprzedaży pomieszczeń strychu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem tych powierzchni na adaptację przez ich nabywców na cele mieszkalne jest objęty podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku gdy dochód z tego tytułu będzie przeznaczony na zasilenie funduszu remontowego?

2014.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-734/14-2/EŻ
     ∟w zakresie zwolnienia przedmiotowego

2014.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-8/14-2/EŻ
     ∟1. Czy Wspólnota Mieszkaniowa powinna odprowadzić podatek dochodowy z tytułu uzyskanego jednorazowego odszkodowania? 2. Czy do kosztów uzyskania przychodów opodatkowanych Wspólnota może zaliczyć w proporcji zgodnie z art. 15 ust. 2 i ust. 2a, wszystkie koszty utrzymania nieruchomości wspólnej tj.: prace remontowo-konserwacyjne, przeglądy techniczne budynku, utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie terenów zewnętrznych, energia elektryczna, ubezpieczenie budynku, koszty zarządu, administrowania, prowizje i opłaty bankowe, koszty ochrony, pozostałe koszty utrzymania nieruchomości wspólnej?

2014.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1124/13/DSZ
     ∟Sprzedaż lokalu mieszkalnego wyodrębnionego z części nieruchomości wspólnej, nabytego w części w 1990, oraz w części w 2013 r.

2014.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1123/13/DSZ
     ∟Sprzedaż lokalu mieszkalnego wyodrębnionego z części nieruchomości wspólnej, nabytego w części w 1990, w 2008 oraz w 2013 r.

2014.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1514/13/AK
     ∟- sposób ustalenia dochodu do opodatkowania Wspólnoty,- możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

2014.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1449/13/AK
     ∟sposób ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

2014.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1069/13-5/MN
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy udziałów w nieruchomości zabudowanej, dzierżawionej, bez rozliczenia poniesionych przez dzierżawcę nakładów – poza pierwszym zasiedleniem.

2014.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1069/13-4/MN
     ∟Podstawa opodatkowania transakcji sprzedaży udziałów w nieruchomości zabudowanej na rzecz wspólników spółki jawnej dzierżawiącej nieruchomość. Spółka jawna poniosła nakłady na nieruchomości, które nie zostaną rozliczone.

2013.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-612/13-4/EŻ
     ∟Czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do odprowadzania podatku dochodowego od zaliczki uiszczanej przez właściciela lokalu użytkowego, która jest przeznaczona na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz dostarczanie mediów indywidualnych do lokalu?

2013.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-363/13-4/EŻ
     ∟Czy wspólnota mieszkaniowa jako podmiot zarządzający budynkiem, w którym znajdują się mieszkalne i lokale użytkowe – sklepy, biura, restauracje i bary zobowiązana jest do opłacenia podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodów pochodzących z opłat wnoszonych przez właścicieli lokali użytkowych na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej?

2013.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-227/13-2/KS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2013.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-126/13-5/IR
     ∟Czy ww. dochód będzie zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od momentu, gdy Spółdzielnia ustanowi odrębną własność wszystkich domów i sprzeda wszystkie udziały w nieruchomości - gruncie drogi, ale nadal będzie ponosiła wydatki na jej utrzymanie?

2013.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-126/13-4/IR
     ∟Czy dochód stanowiący nadwyżkę opłat wnoszonych do Spółdzielni przez współwłaścicieli nieruchomości wspólnej zarówno będących, jak i niebędących członkami Spółdzielni nad wydatkami ponoszonymi przez Spółdzielnię na utrzymanie nieruchomości wspólnej, której Spółdzielnia jest współwłaścicielem jest zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2013.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-156/13-2/EŻ
     ∟CIT - w zakresie zwolnienia przedmiotowego

2013.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-177/13/PC
     ∟- Czy wspólnota mieszkaniowa powinna płacić podatek dochodowy od osób prawnych z pożytków z tytułu najmu i dzierżawy części wspólnych nieruchomości jeżeli w przeszłości, jak i w przyszłości dochód z tego tytułu w całości przeznaczony jest na bieżące utrzymanie nieruchomości wspólnych?- Czy wspólnota mieszkaniowa powinna odzyskać nienależnie zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych za okres od 01 stycznia 2007 r. (od czasu obowiązywania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44)?

1 2 3 4 5

Dołącz do 41701 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj