Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: należność

 

należność 980 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.376.2019.1.JK2
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej (Eurokorpus)

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.341.2019.1.RS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania części należności zagranicznej pobieranej przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę poza granicami kraju.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.322.2019.1.BG
     ∟- czy wydanie składników majątku w postaci Należności przez Spółkę Likwidowaną na rzecz S.A. będzie powodować powstanie po stronie Spółki Likwidowanej przychodu podatkowego, i w jakiej wartości, - czy Spółka Likwidowana będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na nabycie Należności w wysokości wartości nominalnej.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.236.2019.3.APA
     ∟ustalenie czy w odniesieniu do należności wypłaconych Podmiotom, posiadającym siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium Polski, z tytułu zakupu biletów lotniczych zastosowanie znajdzie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 12 sierpnia 2017 r., a tym samym Wnioskodawca występował w charakterze płatnika zobowiązanego do naliczenia, poboru i wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.321.2019.1.DP
     ∟1. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako jedynego udziałowca, składników majątku Spółki Likwidowanej, będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości wartości rynkowej otrzymanych składników majątku likwidacyjnego? 2. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę Należności będzie skutkować konfuzją, która nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego (innego niż przychód określony w pytaniu nr 1)?

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.283.2019.1.TW
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnej wierzytelności.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.419.2019.1.AR
     ∟ustalenie czy w związku z wpłatą wynagrodzenia Przewoźnikom za świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi marketingowo-reklamowe: -powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek poboru podatku u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, -do wypłacanych należności powyżej kwoty 2 000 000 zł rocznie na rzecz danego Przewoźnika, znajdzie zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.317.2019.2.AR
     ∟ustalenie czy w związku z wpłatą wynagrodzenia Przewoźnikom za świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi marketingowo-reklamowe: - powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek poboru podatku u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - do wypłacanych należności powyżej kwoty 2 000 000 zł rocznie na rzecz danego Przewoźnika, znajdzie zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.258.2019.2.AR
     ∟Czy wynagrodzenie wypłacane na rzecz Agentów z tytułu wykonywania usług wsparcia sprzedaży (pośrednictwa) podlega opodatkowaniu tzw. podatkiem u źródła.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.404.2019.1.AR
     ∟Czy Wnioskodawca ma obowiązek pobrania oraz odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) od należności uiszczanych na rzecz zagranicznego kontrahenta Spółki za korzystanie z Oprogramowania

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.310.2019.2.AR
     ∟Czy Wnioskodawca ma obowiązek pobrania oraz odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) od należności uiszczanych na rzecz zagranicznego kontrahenta Spółki za korzystanie z Oprogramowania

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.291.2019.1.PW
     ∟Zwolnienie z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej (Eurokorpusu).

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.297.2019.1.JM
     ∟Należność zagraniczna.

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.230.2019.2.DJD
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów umorzonej w 40% wierzytelności w wyniku zatwierdzonego przez Sąd układu restrukturyzacyjnego. Odpis aktualizujący wartość wskazanych we wniosku należności stanowić będzie koszt podatkowy, do wysokości wykazanego wcześniej przychodu należnego z tytułu sprzedaży towaru, tj. w wartości netto.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.127.2019.1.MU
     ∟Obowiązki płatnika w związku z dokonywaniem – w formie ryczałtowej – zwrotu poniesionych kosztów związanych z pełnieniem przez osoby niebędące pracownikami obowiązków społecznych za rzecz stowarzyszenia.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.263.2019.6.KM
     ∟Obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz ustalenia podatku należnego od kwoty uzyskanego odszkodowania.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.96.2019.1.KK
     ∟Stosowanie zmienionych od 1 stycznia 2019 r. przepisów art. 26 updop (obowiązki płatnika) w przypadku gdy rok podatkowy spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.152.2019.1.ENB
     ∟Obowiązki płatnika i zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.120.2019.1.DP
     ∟1. Czy płatność Wynagrodzenia za gotowość należy traktować jako płatność wynagrodzenia z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, a na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP na Wnioskodawcy ciąży obowiązek poboru podatku u źródła z możliwością zastosowania obniżonej stawki podatku określonej w UPO? 2. Czy płatność Wynagrodzenia za gotowość należy traktować jako płatność wynagrodzenia z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP, a na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP na Wnioskodawcy ciąży obowiązek poboru podatku u źródła z możliwością zastosowania wyłączenia z opodatkowania na podstawie UPO?

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/4510-5/15-6/PS/AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku „u źródła” w związku z wypłatą na rzecz niemieckiego rezydenta podatkowego należności z tytułu zbycia licencji na oprogramowanie komputerowe.

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.95.2019.1.AGR
     ∟Zwolnienie z opodatkowania świadczeń pochodzących z Komisji Europejskiej.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.128.2019.2.MD
     ∟Skutki podatkowe rozwiązania odpisów aktualizacyjnych

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.90.2019.1.MJ
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanego we wniosku odpisu aktualizującego

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.19.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca jest uprawniony do zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatku, w postaci zrekompensowania kontrahentowi zapłaty odsetek ustawowych od zaległości podatkowych

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.17.2019.1.JM
     ∟Należność zagraniczna otrzymana przez żołnierza zawodowego.

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.4.2019.1.JM
     ∟Zwolnienie z opodatkowania należności otrzymanych z Komisji Europejskiej

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.490.2018.1.BG
     ∟czy w przypadku wygaśnięcia z mocy prawa należności odsetkowych na skutek likwidacji Spółki Celowej i wykreślenia jej z KRS, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

2019.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.491.2018.1.DP
     ∟Czy w przypadku wygaśnięcia Należności odsetkowych na skutek konfuzji w wyniku otrzymania przez Wspólnika majątku likwidacyjnego Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2018.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.495.2018.1.MM
     ∟Czy koszty opłat z tytułu Licencji Znakowej stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji czy ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w pełnej wysokości?

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.248.2018.4.AZE
     ∟Czy w przypadku gdy Zobowiązanie z tytułu Odsetek nie zostanie uregulowane przed dniem połączenia Spółki A i Spółki B, w związku z czym w momencie połączenia dojdzie do jego wygaśnięcia w wyniku tzw. konfuzji - Spółka A będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w kwocie naliczonych do dnia połączenia odsetek od Zobowiązania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj