Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: koszty zryczałtowane

 

koszty zryczałtowane 38 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.173.2017.1.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów.

2014.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-883/14/DP
     ∟Czy środki otrzymane od Wykonawcy stanowią przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-882/14/DP
     ∟Czy środki otrzymane od Wykonawcy stanowią przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-765/14/DP
     ∟Przychody z innych źródeł - koszty uzyskania przychodów.

2013.03.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1155/12-4/AMN
     ∟Czy w przypadku wypłaty wykładowcy wynagrodzenia za przygotowanie i wygłoszenie wykładu na podstawie zawartej umowy o dzieło, Wnioskodawca jako płatnik może zastosować zryczałtowane koszty w wysokości 50% przychodu uzyskanego przez podatnika?

2012.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1047/12/AD
     ∟Czy tłumaczenie jakiego dokonuje podatniczka w ramach umowy, przenosząc swoje prawa na rzecz firmy amerykańskiej stanowi podstawę do zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2011.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-258/11-3/JB
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet i innych należności związanych z wyjazdami służbowymi pracowników.

2010.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-895/10-5/AM
     ∟zwrot ryczałtowych kosztów pozyskania i transportu zwierzyny wypłacana myśliwemu podlega opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym Wnioskodawca ma obowiązek na podstawie art. 42a ww. ustawy wystawić informację o przychodach z innych źródeł PIT-8C.

2010.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-245/10/DP
     ∟Czy firma prawidłowo nalicza wynagrodzenie programistów za czas urlopu, wypłacając wynagrodzenie jak za dzień przepracowany, z zastosowaniem 50% stawki kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia z tytułu honorarium autorskiego?

2010.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-49/10/ASz
     ∟Czy z dokumentu statuującego umowę o pracę (powołanie) winno wynikać jaka część (kwota) uposażenia obejmuje wynagrodzenie autorskie z tytułu korzystania przez pracownika praw autorskich, a jaka dotyczy wynagrodzenia (uposażenia) uzyskiwanego za pracę nie mającą charakteru twórczego?

2009.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-658/08/HD
     ∟Czy do przychodów uzyskiwanych z tytułu wynagrodzenia, otrzymywanych w czasie urlopu dla poratowania zdrowia, mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodów do takiej samej części wynagrodzenia, jak były stosowane w okresie świadczenia pracy?

2008.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/415-1557/08/ASz
     ∟Czy muzykom zawodowym Orkiestry Garnizonowej przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?

2008.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/415-933/08/ASz
     ∟Czy wnioskodawcy przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?

2008.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/415-931/08/ASz
     ∟Czy wnioskodawcy przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?

2008.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/415-930/08/ASz
     ∟Czy wnioskodawcy przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?

2008.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/415-929/08/ASz
     ∟Czy wnioskodawcy przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?

2007.04.13 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-II-2-415/11/07/JB
     ∟Czy przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prawidłowe jest wyłączanie z podstawy opodatkowania 50 % kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich wynagrodzenia zasadniczego za czas urlopu wypoczynkowego i urlopu naukowego. Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% do wynagrodzenia nauczyciela akademickiego za czas urlopu wypoczynkowego oraz płatnego urlopu naukowego w świetle art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podat...

2006.12.28 - Urząd Skarbowy w Przeworsku - US.I/1-415/5-3/06
     ∟Czy licencjobiorca (podatnik) będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych może przy dokonaniu wypłaty opłaty licencyjnej w pierwszym roku stosowania licencji zastosować zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% uzyskanego przychodu – 50% należnej opłaty licencyjnej? Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku postanawia stanowisko podatnika przedstawione w przedmiotowym wniosku w części dotyczącej zastosowania przez licencjobiorcę (podatnika) będącego jednocześnie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych przy dokonaniu wypłaty opłaty licencyjnej w pierwszym roku stosowania licencji dla licencjodawców kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% uzyskanego przychodu - 50% należnej opłaty licencyjnej - uznać za prawidłowe. W d...

2006.09.29 - Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo - US.1431.DGI/415-49-270/UJ/06
     ∟Pytanie dotyczy możliwości zastosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% w związku z uzyskanym przychodem z tytułu sprzedaży prawa ochronnego na znak towarowy.

2006.09.11 - Pomorski Urząd Skarbowy - DM/415-0032/06/KA
     ∟Czy istnieje możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w przypadku osób zatrudnionych na stanowisku Inżyniera ds. Rozwoju/Walidacji? Postanowienie Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 czerwca 2006r. Spółki z/s w Tczewie (data wpływu do tut. Urzędu: 21.06.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w sprawie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do osób zatrudnionych w Spół...

2006.07.25 - Urząd Skarbowy w Jaśle - PD-415/32/06
     ∟Czy w przypadku zawarcia z jednym pracownikiem dwóch umów o pracę - każda na część etatu przy obliczeniu zaliczki należy obliczyć koszty uzyskania przychodu od każdej umowy?

2006.07.14 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/DPC/415-38/06/PK
     ∟Czy przy obliczaniu zaliczki na pdof od części wynagrodzenia ze stosunku pracy, któe stanowi wynagrodzenie z tytułu praw autorskich można stosować podwyższone koszty uzyskania przychodu (50%)? Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka Spółka w umowach o pracę z niektórymi pracownikami dokonała podziału wynagrodzenia na dwie części: związaną ze standardowymi obowiązkami wynikającymi z zawartej umowy o pracę oraz część związaną z wykonywaniem prac, których efektem jest wykonywanie dzieł stanowiących przedmiot prawa autorskiego. Podział ten dotyczy pracowników na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla związanych z działalności...

2006.04.25 - Urząd Skarbowy w Wieliczce - PR 443/16/06/PP
     ∟Czy podatnik jest uprawniony do odliczania podatku naliczonego stosownie do art. 86 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT?

2006.02.15 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku - DZ/415-61/27/05
     ∟1. Możliwość zawarcia z małżonką prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą umowy zlecenie lub o dzieło?2. Możliwość zastosowania kosztów uzyskania od w/w umów?

2005.09.09 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-199-220/05/PS
     ∟Czy zaksięgowanie w koszty uzyskania przychodu faktury VAT przez Cedenta, powierzającego trudną do odzyskania wierzytelność w celu jej ściągnięcia lub sprzedaży firmie zajmującej się windykacją należności, powinno nastąpić w momencie jej otrzymania? Faktura na 150 zł + VAT dotyczy zryczałtowanej opłaty na pokrycie kosztów.

2005.07.13 - Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów - 1433/NL/LF/II/415/4111-59/05/MK
     ∟Czy zwrot kosztów za używanie telefonu prywatnego do celów służbowych wypłacony w formie ryczałtu stanowi zwolnienie przedmiotowe mieszczące się w dyspozycji art.21 ust.1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2005.07.08 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu - PF/2/415/167/05
     ∟ W jaki sposób powinny zostać opodatkowane osiągnięte w 2004r. dochody z tytułu prowadzenia wykładów na Uniwersytecie w Niemczech? W okresie od 26 kwietnia do 31 lipca 2004 r. Podatnik prowadził wykłady na Uniwersytecie w Niemczech na podstawie cywilnoprawnej umowy dotyczącej świadczenia usług. Od dochodu osiągniętego w związku z z w/w umową w Niemczech nie został odprowadzony podatek dochodowy. Podatnik stoi na stanowisku, że zgodnie z umową zawartą między Polską a Niemcami, dotyczącą unikania podwójnego opodatkowania, a konkretnie z zapisem dotyczącym wynagrodzenia nauczycieli akademickich uzyskane przez niego dochody z zagranicy będą podlegać opodatkowan...

2005.06.17 - Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu - 1463/WD/4117/2/1/120/05/AM
     ∟Czy od należności z tytułu wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypłaconych w listopadzie i grudniu tj. po ustaniu stosunku pracy należy zastosować koszty uzyskania przychodu oraz jaki okres zatrudnienia należy wpisać w deklaracji PIT - 11 ?

2005.06.10 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu - PD-2/005/13 /2005
     ∟Czy współwłaściciel nieruchomości mając pełnomocnictwo do występowania w sprawach najmu drugiego współwłaściciela może być wystawcą faktur za cały najem, gromadzić koszty i na koniec miesiąca po rozliczeniu powstałego przychodu w całości przekazać informacje o jego udziale drugiemu właścicielowi nieruchomości który swoją część ( połowę ) opodatkuje samodzielnie na podstawie wcześniej złożonego oświadczenia do urzędu skarbowego ?

2005.05.16 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie - IUS.PB-3/415/9/05
     ∟1. Czy przychód z tytułu zbycia prawa do znaku towarowego, wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej, należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?2. Czy w takim przypadku istnieje możliwość zastosowania 50 % zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów?Pismem z dnia 11.04.2005 r. Podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, przekształconej ze spółki cywilnej, z której dochody wspólników podlegają opodatkowaniu pod...

1 2

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj