Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: budynek usługowy

 

budynek usługowy 166 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.347.2018.1.MC
     ∟Korekta odpisów amortyzacyjnych w związku z niewynajmowaniem części nieruchomości (budynku i parkingów) oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w okresie, w którym część nieruchomości (budynku i parkingów) nie będzie wynajmowana.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.225.2018.1.AK
     ∟Czy działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura sklasyfikowana w PKWiU z 2008 82.11.10.0 (PKD 82.11.Z) może być opodatkowana w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%?

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.215.2018.2.AK
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym, osiągane przez Wnioskodawcę przychody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, poza wynajmem nieruchomości o charakterze biurowym/magazynowym, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, mogą być w sposób zryczałtowany opodatkowane w ramach źródła przychodów, jakim jest tzw. najem prywatny (art. 10 ust. 1 pkt 6 updof), czy też jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 updof)?

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.204.2018.1.PSZ
     ∟Czy z tytułu sprzedaży nieruchomości powstanie u Pani obowiązek podatkowy?

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.113.2018.2.AK
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma prawo opłacania podatku dochodowego z tytułu najmu lokalu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.317.2017.1.AG
     ∟Czy istnieje możliwość, w myśl art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla budynku handlowo-usługowego, która nie będzie krótsza niż 3 lata?

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.207.2017.2.AG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku dla prac związanych z wymianą stolarki w budynku mieszkaniowo-usługowym.

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.75.2017.2.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz udziału w prawie własności budynków wraz z wybudowanym przez dzierżawcę na tym gruncie budynkiem handlowo-usługowym

2017.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.79.2017.1.RK
     ∟w zakresie amortyzacji środka trwałego

2017.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.9.2017.1.PSZ
     ∟W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży otrzymanej nieruchomości w drodze darowizny od matki, tj. czy prawidłowe będzie ustalenie dochodu (lub straty) ze zbycia ww. opisanej nieruchomości w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako różnicę między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tego środka – gdzie sam grunt nie podlega odpisom amortyzacyjnym – czyli jak ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny wpisanej do ewidencji środków trwałych?

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.22.2017.1.RD
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy budynku handlowo-usługowego oraz prawa do odliczenia podatku.

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.837.2016.2.AG
     ∟Czy Wnioskodawca powinienem opodatkować sprzedaż budynku handlowo-usługowego niestanowiącego środka trwałego w prowadzonej przez Niego działalności jako sprzedaż w ramach działalności gospodarczej

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.778.2016.1.MAO
     ∟w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym

2016.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.679.2016.1.MAO
     ∟w zakresie braku obowiązku odprowadzenia podatku z tytułu licytacyjnej sprzedaży nieruchomości

2016.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.599.2016.1.MG
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę i wykończenie budynku usługowego.

2016.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-493/16-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży gruntu wraz z budynkiem usługowo-handlowym.

2016.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-885/15/AL
     ∟W zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy budynku dwurodzinnego w budowie, pawilonu handlowego i zaplecza handlowego wraz z działką.

2015.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1031/15/PSZ
     ∟Czy w sytuacji, gdy ww. nieruchomość zostałaby zbyta przed upływem roku od momentu wprowadzenia jej do ewidencji środków trwałych będzie miał Pan prawo jej niezamortyzowaną wartość zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu tj. zastosować art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży środka trwałego?

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1175/15-2/MM
     ∟Czy zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji 33,33% wobec opisanego powyżej trwale związanego z gruntem używanego budynku handlowo-usługowego jest właściwe?

2015.10.21 - Minister Finansów - DD10.8221.144.2015.MZO
     ∟Czy do zasobów mieszkaniowych zalicza się wszystkie budynki mieszkalne i niemieszkalne w tym wolnostojące budynki, w których mieszczą się tylko lokale handlowo-usługowe lub w których część zajęta jest na biura Spółdzielni, a część na lokale usługowo-handlowe oraz czy odpisy tworzone na fundusz remontowy od tych budynków zalicza się do kosztów uzyskania przychodów?

2015.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-579/15-4/WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2015.04.13 - Minister Finansów - DD9.8220.2.82.2015.BRT
     ∟Czy sprzedając w roku bieżącym nabyty udział w nieruchomości j.w. Wnioskodawca wraz z żoną jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od uzyskanego przychodu?

2015.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-340/15/PSZ
     ∟Czy kwalifikując budynek handlowo-usługowy trwale związany z gruntem do grupy 103 KŚT pozycja inne, można zastosować do niego indywidualną stawkę amortyzacji i dokonać jego umorzenia w ciągu 36 miesięcy, zgodnie z art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1106/14/MP
     ∟Czy stawka amortyzacji w wysokości 10% jest stawką prawidłowo ustaloną?

2014.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-919/14/MP
     ∟W jaki sposób należy ustalić wartość początkową środka trwałego, skoro część poniesionych wydatków jest wątpliwa?

2014.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-918/14/MP
     ∟W którym momencie należy zwiększyć wartość początkową środka trwałego o wydatek wcześniej uznany za wątpliwy, który został zapłacony? W jaki sposób należy zwiększyć wartość początkową środka trwałego, o kwoty ustalone w ugodzie pomiędzy Inwestorem Y i Podwykonawcą X?

2014.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-872/13-4/JK
     ∟Kiedy w opisanym we wniosku stanie faktycznym upłynie określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, termin 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie opisanej we wniosku nieruchomości, po upływie którego zbycie tej nieruchomości nie będzie stanowiło dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu wyżej wskazanego przepisu?

2014.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-871/13-4/JK
     ∟Kiedy w opisanym we wniosku stanie faktycznym upłynie określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, termin 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie opisanej we wniosku nieruchomości po upływie którego, zbycie tej nieruchomości (względnie zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz ze zbyciem położonego na nieruchomości budynku handlowo – usługowego – w sytuacji braku wcześniejszego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności) nie będzie stanowiło dla Wnioskodawczyni źródła przychodu w rozumieniu wyżej wskazanego przepisu?

2014.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1103a/13/IL
     ∟1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni może ubiegać się o zwrot części podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych z tytułu budowy całego budynku, traktując go jako budynek mieszkalny?2. Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo ubiegania się o zwrot części podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na zakup w 2014 r. i 2015 r. materiałów budowlanych , w sytuacji, gdy pierwszy wniosek złożony został w 2013 r.?

2013.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-665/13/MN
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj