Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: badanie

 

badanie 378 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.640.2018.2.PG
     ∟Zwolnienie od podatku świadczonych usług.

2018.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.617.2018.1.KP
     ∟Zwolnienia od podatku świadczonych usług.

2018.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.768.2018.1.RS
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizowanego projektu badawczego, którego wyniki podlegają komercjalizacji.

2018.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.346.2018.2.JS
     ∟czy: 1. prace związane z Maszynami, opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, uprawniają do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 18d Ustawy CIT, a w szczególności: a) czy Prace B+R, związane z produkcją Maszyn oraz z dokonywaniem ich niezbędnych korekt powinny zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową, a w szczególności za badania przemysłowe lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 18d ust. 1 Ustawy CIT, w związku z art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT (pytanie Nr 1a) oraz b) czy proces Modyfikacji Maszyn powinien zostać uznany za działalność badawczo- rozwojową, a w szczególności za badania przemysłowe lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 18d ust. 1 Ustawy CIT, w związku z art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT (pytanie Nr 1b) – jest prawidłowe, 2. za koszty kwalifikowane (w myśl art. 18d ust. 1 pkt 1 i 1a) należy uznać należności ze stosunku pracy w myśl art. 12 ust. 1 updof oraz art. 13 pkt 8 updof (pytanie Nr 2 pkt a i pkt b): - w części, w której pracownicy faktycznie wykonują zadania w ramach realizacji prac B+R – jest prawidłowe, - w części, w której pracownicy faktycznie nie wykonują zadań w ramach realizacji prac B+R – jest nieprawidłowe. 3. za koszty kwalifikowane w myśl art. 18d ust. 2 pkt 2 i pkt 2a updop należy uznać koszty materiałów, surowców, narzędzi oraz sprzętu specjalistycznego, które są wykorzystywane w Pracach B+R (pytanie Nr 2 pkt c) – jest prawidłowe, 4. za koszty kwalifikowane w myśl art. 18d ust. 2 pkt 2 i pkt 2a updop należy uznać koszty materiałów, surowców, narzędzi oraz sprzętu specjalistycznego, które są wykorzystywane w procesie Modyfikacji Maszyn (pytanie Nr 2 pkt d) – jest prawidłowe, 5. odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych przy Pracach B+R i Modyfikacji Maszyn, w tym amortyzacja jednorazowa (z wyłączeniem amortyzacji samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością), w części w jakiej są wykorzystywane przy Pracach B+R i Modyfikacji Maszyn mogą stanowić koszty kwalifikowane (pytanie nr 2 pkt e) – jest prawidłowe.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.565.2018.1.RW
     ∟Możliwość skorygowania rachunków.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.273.2018.1.JF
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na sporządzenie pakietu grupowego oraz na jego zbadanie przez biegłego rewidenta stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów?

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.350.2018.1.KT
     ∟Zwolnienie od podatku importu towarów (próbek) przeznaczonych do badań.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.265.2018.1.JK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.106.2018.2.PG
     ∟Zwolnienie od podatku do świadczonych usług.

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.110.2018.1.AZ
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na sporządzenie pakietu grupowego oraz na jego zbadanie przez biegłego rewidenta.

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.110.2018.2.IZ
     ∟Zastosowania zwolnienia dla badania psychologiczngo, badania psychotechnicznego, badania sanitarno-epidemiologiczne świadczonych w ramach medycyny pracy.

2018.04.07 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.75.2017.GTM
     ∟Wynagrodzenia za prace wypłacane pracownikom wraz z narzutami na ubezpieczenia społeczne, zarówno w pełni wykonujący zadania dla działu B+R jak i część kosztów pracy osób wspomagających pracę działu B+R - koszty kwalifikowalne w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.31.2018.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej w części dotyczącej ustalenia, czy realizowane przez spółkę jawną projekty stanowią/będą stanowić działalność badawczo-rozwojową oraz w części zliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków na usługi ekspertów z dziedziny logistyki i magazynowania, IT i analityki biznesowej.

2018.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.8.2018.2.NF
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 świadczonych usług.

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.79.2018.1.SK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.888.2017.2.MM
     ∟Nabycie usług analizy próbek krwi od podmiotu z kraju trzeciego nie podlega zwolnieniu. Wykonywanie usług medycznych na rzecz podmiotów leczniczych na terytorium kraju i dla klientów indywidualnych jest zwolnione od podatku.

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP5/443-269/14/18/WB
     ∟Zwolnienie od podatku dla usług polegających na przeprowadzaniu badań psychologicznych.

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.653.2017.2.AW
     ∟Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT w związku ze sprzedażą badania analizy pierwiastkowej sierści wraz z nierozłączną usługą konsultacji wyników oraz z tytułu nabycia kolejnych konsultacji.

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.899.2017.1.MM
     ∟Zwolnienie od podatku badań lekarskich, w tym psychologicznych, pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie na tym stanowisku oraz osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy, lub którym powierzono kierowanie samochodem służbowym, wykonywanych na podstawie skierowania z zakładu pracy.

2018.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/443-267/13-4/IGO
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych na rzecz firm ubezpieczeniowych

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.246.2017.5.AB
     ∟W zakresie obowiązków płatnika odnośnie pozapłacowych świadczeń ponoszonych na rzecz Menedżera.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.85.2017.3.AB
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków zwracanych Menedżerowi.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.771.2017.1.RG
     ∟zwolnienie od podatku VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy badań lekarskich kandydatów do szkół; brak obowiązku dokumentowania fakturami sprzedaży zwolnionej;

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.418.2017.1.AW
     ∟1. Prawo do rozpoznania kosztów kwalifikowanych z tytułu ulgi na prace badawczo-rozwojowe w latach podatkowych, w których w koszty uzyskania przychodów odnoszone będą odpisy amortyzacyjne od powstałej z tytułu pozytywnie zakończonych prac rozwojowych wartości niematerialnej i prawnej. 2. Brak prawa włączenia do podstawy kalkulacji kosztów kwalifikowanych wydatków na zakupy dokonywane od podmiotów inne niż jednostki naukowe.

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.296.2017.2.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, usługi wykonania testów DNA.

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.132.2017.1.MS
     ∟stwierdzenie czy Wnioskodawca będzie miał prawo do zwolnienia z akcyzy próbek paliw, o ile mieszczą się w ramach dopuszczalnych ubytków wyrobów energetycznych ustalonych dla każdego składu podatkowego w decyzji właściwego organu.

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.307.2017.2.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług pobrania krwi lub innego materiału biologicznego (bez badań analitycznych) na poziom alkoholu lub innych substancji odurzających od osoby zatrzymanej połączone z wywiadem i badaniem tylko w zakresie niezbędnym do wykonania tego badania.

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.246.2017.1.BG
     ∟w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu nabycia od podmiotów zagranicznych usługi badań technicznych urządzeń i instalacji zamontowanych przez Spółkę

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.245.2017.1.BG
     ∟w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu nabycia usługi badań technicznych narzędzi i urządzeń wykorzystywanych przez Spółkę na zagranicznych placach budów od podmiotów zagranicznych

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.244.2017.1.BG
     ∟W zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu nabycia usługi koordynacji podnoszenia dźwigiem od podmiotów zagranicznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj