Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: architekt

 

architekt 30 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.477.2018.2.JF
     ∟Przechowywanie faktur elektronicznych oraz kopii faktur papierowych w zewnętrznym archiwum elektronicznym.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.439.2018.1.KP
     ∟możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego

2018.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.16.2018.1.JS
     ∟prawo do zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.458.2017.1.RR
     ∟W zakresie zastosowania obniżonej stawki podatku dla usług polegających na sporządzaniu projektów architektonicznych wraz z przeniesieniem autorskich praw do dokumentacji.

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.220.2017.2.KSM
     ∟Czy prawidłowe będzie ustalenie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% dla pracowników wykonujących prace na stanowiskach programistów, architektów wykonujących zadania o charakterze twórczym w zakresie rzeczowym umowy o pracę?

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.1111.2016.2.HS
     ∟Opodatkowanie osiąganych przychodów ze świadczenia usług projektowania architektonicznego.

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.822.2016.1.KJ
     ∟Czy w świetle art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług prowadząc biuro projektów, świadczące dodatkowo usługi fotograficzne i graficzne w ramach kodów PKD: 71.11.Z, 73.11.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.90.Z (nieświadczące usług doradczych, wystawiane faktury jako potwierdzenie wykonanej usługi nie będą mieć w tytule doradztwa ani nie będą go dotyczyć), Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT zakładając, że przychody z działalności gospodarczej nie przekroczą 150.000 PLN, a w roku bieżącym wartości proporcjonalnej do okresu prowadzenia działalności.

2016.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-316/12/16-S/KP
     ∟Kwalifikacja podatkowa wydatków ponoszonych w związku z realizacją inwestycji, tj.: - kosztów biletów lotniczych, usług hotelowych i gastronomicznych nabywanych na rzecz głównego architekta projektu, stanowiących element kosztów nabycia przez Spółkę usług świadczonych na jej rzecz przez ten podmiot; - kosztów nabycia usług gastronomicznych i hotelowych, ponoszonych w związku ze spotkaniami biznesowymi z podmiotami zaangażowanymi w projekt inwestycyjny.

2016.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-135/16/RH
     ∟Czy stosowanie stawki VAT 8% do sprzedaży usług architektonicznych, w tym projektów urbanistycznych i projektów architektury wnętrz jest zgodne z przepisami prawa podatkowego?

2015.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-809/15/AW
     ∟Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy świadczącego usługi biura urbanistycznego (bez doradztwa)

2014.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-943/14/MR
     ∟Czy używanie znaku towarowego będącego własnością jednostki organizacyjnej samorządu zawodowego w sposób nieodpłatny stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

2014.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-553/14/AW
     ∟Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy świadczącego usługi architektoniczne i projektowe (bez doradztwa)

2014.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-483/14-2/IG
     ∟Usługi architektoniczne świadczone przez Wnioskodawcę, podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

2014.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-66/14-2/BA
     ∟Archiwizowanie otrzymanych faktur papierowych w formie elektronicznej.

2014.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-119/14-4/AM
     ∟stwierdzić należy, przychody Wnioskodawcy uzyskane z tytułu przeniesienia prawa autorskiego do dzieła stworzonego przez Niego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej należy zakwalifikować do przychodów o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. do przychodów z działalności gospodarczej.

2013.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1039/13-2/AP
     ∟Czy stosowanie stawki VAT 8% do sprzedaży usług architektonicznych, w tym projektów urbanistycznych i projektów architektury wnętrz jest zgodne z przepisami prawa podatkowego?

2012.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1237/12-2/ES
     ∟Czy w przypadku Wnioskodawczyni istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z marca 2011 r. Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?

2012.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-316/12/MT
     ∟Kwalifikacja podatkowa wydatków ponoszonych w związku z realizacją inwestycji, tj.:-kosztów biletów lotniczych, usług hotelowych i gastronomicznych nabywanych na rzecz głównego architekta projektu, stanowiących element kosztów nabycia przez Spółkę usług świadczonych na jej rzecz przez ten podmiot;-kosztów nabycia usług gastronomicznych i hotelowych, ponoszonych w związku ze spotkaniami biznesowymi z podmiotami zaangażowanymi w projekt inwestycyjny.

2012.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-451/12-2/JK
     ∟Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawcę z tytułu umowy o dzieło oraz do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-450/12-2/JK
     ∟Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię z tytułu umowy o dzieło oraz do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-1/12-4/EWW
     ∟Czy możliwe jest przechowywanie w formie elektronicznej, w postaci pliku PDF, kopii faktur dokumentujących sprzedaż towarów lub wykonywanie usług, których oryginał został wystawiony i przesłany w formie papierowej?

2010.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1128/09-2/AP
     ∟Czy wobec przedstawionego stanu faktycznego z tytułu wykonywanych czynności zgodnie z art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca jest podatnikiem niniejszego podatku?

2009.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-550/09-4/JK2
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia od wynagrodzenia za wykonywanie projektów 50%-owej stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416)?

2009.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-838/09/EA
     ∟Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług udzielania licencji na korzystanie z utworów autorskich.

2009.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-942/09/KB
     ∟moment powstania przychodu z tytułu udzielenia spółce z ograniczoną odpowiedzialnością licencji do utworów autorskich

2009.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-912/09/KB
     ∟moment powstania przychodu z tytułu udzielenia spółce z ograniczoną odpowiedzialnością licencji do utworów autorskich

2009.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1124/09/EA
     ∟Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług udzielania licencji na korzystanie z utworów autorskich.

2009.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-515/09/PS
     ∟1. Jeżeli można zastosować do zakresu czynności architekta 50-proc. koszty uzyskania przychodów, to czy Pracodawca ma prawo do złożenia korekt zeznań rocznych, w których nie zastosował 50-proc. kosztów uzyskania przychodów? Jeżeli tak, to za jaki okres wstecz? 2. Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego można zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów do części zakresu czynności architekta, tj.: "Opracowywanie koncepcji projektu oraz wykonywanie oryginalnej dokumentacji projektowej w technice komputerowej i odręcznie" oraz czy ze względu na niemożliwość dokładnego określenia czasu wykonywania czynności twórczych i nietwórczych w kolejnych okresach rozliczeniowych można przyjąć średnią procentową wartość czasu wykonywania pracy o charakterze twórczym (50 proc.) i od tej części stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodu?

2009.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-167/09-3/MC
     ∟1. Czy Spółka dobrze zidentyfikowała koszty wymienione w punkcie numer 1 jako koszty bezpośrednio związane z przychodem rozpoznawane dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w chwili sprzedaży inwestycji w proporcji do sprzedawanej powierzchni mieszkań?2. Czy Spółka dobrze zidentyfikowała koszty wymienione w punkcie numer 2 jako koszty pośrednio, tj. inne niż bezpośrednio związane z przychodem, a więc rozpoznawane dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w chwili poniesienia, tj. w momencie zaksięgowania faktur i innych dokumentów na koncie przeznaczonym do rozliczania kosztów podatkowych?3. Czy Spółka dobrze interpretuje przepisy w zakresie możliwości przypisania kosztów pośrednich wynikających z wydatków lat poprzednich do roku podatkowego 2008, jeżeli nie rozpoznała ich jako koszty uzyskania przychodów w latach wydatkowania 2006-2007 poprzez zaksięgowanie na koncie służącym do rozliczenia kosztów podatkowych?

2009.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-11/09-2/MO
     ∟Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1996 r. Nr 137, poz. 926, ze zm.), Wnioskodawca zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji w zakresie zastosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie zastosowania kosztu uzyskania przychodu w wysokości 50% uzyskanego przychodu w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę za wykonywanie projektów architektonicznych.

1

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj