Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: administracja rządowa

 

administracja rządowa 19 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.164.2018.1.MGR
     ∟W zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora szkoły niepublicznej.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.474.2018.3.SJ
     ∟powstania obowiązku podatkowego w związku z obrotem kryptowalutami

2017.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.356.2017.1.RR
     ∟Skoro towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji programu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców.

2017.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.262.2017.1.JM
     ∟Wypłacane przez Wnioskodawcę uczestnikom stażu (pracownicy Wnioskodawcy oraz pracownicy jednostek podległych) kwoty na pokrycie kosztów stażu w instytucjach Unii Europejskiej oraz kosztów podróży związanej z tym stażem nie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, wartość tego świadczenia będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2016.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.541.2016.1.EB
     ∟Niepodleganie opodatkowaniu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ustalonego na nieruchomościach należących do Skarbu Państwa.

2015.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-660/15/AP
     ∟Brak opodatkowania czynności ustalenia opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w związku z tym, że była to czynność administracyjna.

2015.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-226/15-3/MC
     ∟W zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę usługi modyfikacji oprogramowania, ustalenia właściwej stawki podatku dla usługi modyfikacji oprogramowania, ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego.

2014.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-647/14-4/MH
     ∟ustalenie czy wynagrodzenie z tytułu użytkowania górniczego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

2010.03.15 - Minister Finansów - DD2/033/139/DZU/KZU/08/PK-486
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dotyczącego samochodu ciężarowego przeznaczonego do przewozu towarów?

2009.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-645/09-2/DS
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na zakup ww. usług medycznych stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych?

2009.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-139/08-2/PS
     ∟Przydzielenie jednostek redukcji emisji ERU nie może być traktowane jako uzyskanie przez Spółkę świadczenia nieodpłatnego. Biorąc pod uwagę profil działalności Spółki oraz prawne uwarunkowania prowadzenia tej działalności (w postaci "reglamentacji" nadmiernej emisji dwutlenku węgla) posiadanie jednostek redukcji emisji, których ilość pokrywa zapotrzebowanie Wnioskodawcy jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania Spółki. Nabycie (alokacja) jednostek redukujących emisję nie skutkuje jakimikolwiek wymiernymi korzyściami po stronie uczestników alokacji – stanowi ona wyłącznie warunek implementacji i dalszego funkcjonowania systemu. W momencie objęcia przez Spółkę jednostek redukcji emisji ERU po jej stronie nie dochodzi do powstania jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego mającego wymiar finansowy.

2008.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-123/08-2/JB
     ∟W jakiej wysokości należy określić wartość początkową nieruchomości wniesionych do spółki osobowej w przypadku, gdy spółka osobowa zaliczy te składniki do środków trwałych? Czy w przypadku sprzedaży przez spółkę osobową nieruchomości wniesionej w ramach wkładu przychód uzyskany z tego tytułu może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości zbywanego składnika określonej w akcie notarialnym dokumentującym wniesienie wkładu pomniejszonej o ewentualne odpisy amortyzacyjne?

2008.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PP2-443-149/08-2/AS
     ∟prawo do dokonania korekt podatku naliczonego VAT z tytułu wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki

2008.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-494/07-2/IŚ
     ∟opodatkowanie pdof objęcia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym w zamian za wniesione udziały lub akcje

2007.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-292/07-2/AG
     ∟Nabyte przez Panią akcje w 1993 r. i 1994 r. w świetle wyżej wskazanych przepisów nie spełniają kryteriów do zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

2004.08.30 - Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim - US.PP-443/118/2004
     ∟Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) Starosta sprzedając w imieniu Skarbu Państwa na rzecz Spółki X S.A. nieruchomość (grunt zabudowany stacją transformatorową) jest podatnikiem VAT oraz czy powinien do wartości gruntu doliczyć podatek VAT i odprowadzić go do Urzędu Skarbowego? Zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 . 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika „ organów władzy publicznej oraz urzędów odsługujących te organy w zakresie realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został...

2004.07.27 - Urząd Skarbowy w Olkuszu - PP_443_31_9_04
     ∟Czy działalność Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2004.02.20 - Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna - V/II-2/077-12/MF/04
     ∟Ze stanu faktycznego, przedstawionego przez Panią ww. piśmie oraz dokumentów dołączonych do tegoż pisma wynika, iż jest Pani właścicielem lokalu użytkowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej a/b.Prowadzi Pani działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przedmiotem tej działalności jest wynajem ww. własnego lokalu użytkowego.Przedmiotowy lokal wynajęła Pani; na podstawie umowy najmu zawartej do 2005 r. Firmie „B” i „I”. Wg. umowy najmu ww. Firmy obowiązane są regulować czynsz umowny powiększony o 22 % podatku VAT. W 2001 r. przegrała Pani proces cywilny dot. zobowiązań finansowych Pani zmarłego męża Zbigniewa K.Odpowi...

2004.02.17 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu - PDI/415-8/2004
     ∟Jak opodatkować przychody biegłych w postępowaniu sądowym.

1

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj