Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0
- Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


375/425594 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.577.2018.2.DC
     ∟(...) przedmiotowy projekt celem PROW jest wsparcie inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową, czynności Gminy na rzecz Uczestników Projektu mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 – „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Taka klasyfikacja przedmiotowych usług znajduje pełne potwierdzenie w opublikowanych na (...)

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.631.2018.1.MN
     ∟(...) potrzeby c.o. i c.w.) - 23%,usługi przesyłowe zmienne (na potrzeby c.o. i c.w.) - 23%,woda i abonament woda - 8% (PKWiU 36.00.20.0),ścieki i abonament ścieki - 8% (PKWiU 37.00.11.0). W przypadku lokali użytkowych Spółka nabywa usługę usuwania odpadów ze stawką 8% (PKWiU 38.11) oraz „pojemnik wspólny gromadzenie odpadów” ze (...)

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.552.2018.2.ASZ
     ∟(...) w zakresie klasyfikacji statystycznej usług oczyszczania ścieków za pomocą POŚ, niemniej jednak, zdaniem Wnioskodawcy, ww. usługi należy zakwalifikować do grupowania 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków PKWiU 2008 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy świadczone (...)

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.528.2018.1.APR
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy świadczenia (...)

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.550.2018.1.PG
     ∟(...) urządzeń wchodzących w skład POŚ oraz okresowym monitorowaniem wykonywanej przez właściciela nieruchomości bieżącej obsługi, mieszczą się w grupowaniu: 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (według PKWiU z 2008 r.). Inwestycja w POŚ obejmuje wyłącznie nieruchomości należące (...)

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.528.2018.1.JP
     ∟(...) przyłącza kanalizacyjnego łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną mieści się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W rezultacie bezspornym jest, że rozstrzygającym aspektem sprawy jest związek świadczonych (...)

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.495.2018.2.PRP
     ∟(...) rzecz Mieszkańców w związku z realizacją Inwestycji i świadczeniem kompleksowej usługi oczyszczania ścieków na ich rzecz jest usługa mieszcząca się w grupowaniu: 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2018 r.) W ocenie Gminy, okolicznością (...)

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.553.2018.2.ICz
     ∟(...) po próbach hydraulicznych, dostarczanej do oczyszczalni ścieków przy użyciu wozów asenizacyjnych lub za pomocą systemu kanalizacyjnego mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 jako „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane (...)

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.372.2018.2.RW
     ∟(...) usług, które mają być świadczone przez Gminę na rzecz mieszkańców w związku z realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” to PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Wykonawca usług wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz Gminy jest (...)

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.546.2018.1.JSZ
     ∟(...) przedmiotowych Instalacji. Jednocześnie, jak wskazano w opisie sprawy, w ocenie Gminy, analizowana, kompleksowa usługa powinna zostać zaklasyfikowana pod symbolem 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż odpłatne świadczenie usług (...)

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.465.2018.1.ASZ
     ∟(...) prawa, a także przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że z uwagi na fakt zaklasyfikowania przez Wnioskodawcę przedmiotowej usługi według PKWiU do grupowania 37.00.11.0 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, należy uznać, że podlegają one opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości (...)

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.407.2018.2.KOM
     ∟(...) opisanych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (PKWiU 2008). W nadesłanym uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że na podstawie (...)

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.452.2018.1.BW
     ∟(...) osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.323.2018.1.JN
     ∟(...) pojazdami asenizacyjnymi do oczyszczalni, oczyszczania ścieków oraz usługi związane z utrzymaniem i czyszczeniem systemów kanalizacyjnych są sklasyfikowane do PKWiU 37.00.11.0 jako usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (precedens 2). U Wnioskodawcy usługa czyszczenia kanalizacji składa się z dwóch elementów: (...)

2018.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.432.2018.1.KW
     ∟(...) separatorów substancji ropopochodnych, osadników, zbiorników wykonywanych na odrębne zlecenia zarządców lub właścicieli sieci – mieszczą się w grupowaniu 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy stosowanie stawki VAT w (...)

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.445.2018.1.MR
     ∟(...) POŚ. W ocenie Gminy, usługi przez nią wykonywane powinny mieścić się w grupowaniu oznaczonym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”) jako 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że: Gmina wyjaśnia, że żądanie (...)

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.241.2018.2.MR
     ∟(...) POŚ. W ocenie Gminy, usługi przez nią wykonywane powinny mieścić się w grupowaniu oznaczonym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”) jako 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że: Gmina wyjaśnia, że żądanie (...)

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.246.2018.2.AP
     ∟(...) mieszkańców Gminy, będących przedmiotem zapytania. Niemniej jednak, zdaniem Gminy, klasyfikacja statystyczna usługi świadczonej przez Gminę na rzecz mieszkańców to 37.00.11.0 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU z 2008 r.). W związku z powyższym opisem (...)

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.151.2017.11.JK
     ∟(...) przez Spółkę na rzecz Kontrahenta usługi przyjmowania i oczyszczania ścieków przemysłowych podlegają zaklasyfikowaniu do grupowania statystycznego pod symbolem 37.00.11.0 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej (...)

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.327.2018.2.RG
     ∟(...) uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, 36.00.30.0 - Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych, 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, 37.00.12.0 - Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych, 37.00.20.0 - Osady ze (...)

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.269.2018.2.KBR
     ∟(...) traktują jako zużycie w częściach Wspólnych i rozliczają między sobą zgodnie z Porozumieniem. Pismem z dnia 7 czerwca 2018 r. Wspólnota wskazała symbol PKWiU 37.00.11.0 dla usług odprowadzania ścieków oraz potwierdziła klasyfikację PKWiU dla dostawy wody, tj. 36.00.11.0. W związku z powyższym opisem zadano następujące (...)

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.330.2018.2.MK
     ∟(...) będą pod numerem 43.29.19.0 jako „Roboty związane z wykonaniem pozostałych instalacji budowlanych” natomiast Gmina będzie świadczyła usługę objętą symbolem 37.00.11.0 jako „Usługę związaną z odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków”; przydomowe oczyszczalnie ścieków będą służyć mieszkańcom Gminy jako miejsca, do (...)

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.343.2018.1.JSO
     ∟(...) usług odprowadzania ścieków wykonane przez właściciela lub zarządzającego siecią kanalizacyjną na terenie gminy, wg GUS - mieści się w zakresie grupowania PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Z tytułu prowadzonej działalności w sektorze gospodarki ściekowej Gmina uzyskuje i (...)

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.218.2018.1.BK
     ∟(...) zamieszczoną na stronie internetowej Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur przy Urzędzie Statystycznym w Łodzi, usługi świadczone przez Gminę mieszczą się w grupowaniu 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (Opis: Usługi świadczone przez gminę, polegające na - wykonaniu na prywatnych gruntach (...)

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.280.2018.2.RD
     ∟(...) Gminę na rzecz mieszkańców za pośrednictwem POŚ zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”) z 2008 r., należy zaklasyfikować do grupowania 37.00.11.0 PKWiU, któremu odpowiada nazwa „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Ponadto Gmina wskazała, że zweryfikowała na stronie (...)

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.199.2018.1.JS
     ∟(...) przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro dla dostarczania wody Wnioskodawca wskazał symbole PKWiU 36.00.20.00 oraz 36.00.30.0, z kolei dla odprowadzania ścieków 37.00.11.0, to odsprzedaż wody i ścieków winna być dokumentowana na fakturze wystawionej przez Wnioskodawcę ze stawką podatku VAT w wysokości 8% – na podstawie art. (...)

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.79.2018.2.AZ
     ∟(...) związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”. Zaś przyłączenie do sieci kanalizacyjnej mieści się w zakresie grupowania PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. A z zakresu ww. grupowań nie wydziela się wykonywanych przez gminę czynności związanych (...)

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.131.2018.1.OS
     ∟(...) lecz odrębną siecią kanalizacyjną. Zgodnie z interpretacją wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi (znak) usługi te mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 .Kserokopia interpretacji w załączeniu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w stanie opisanym powyżej, tj. także po zmianie (...)

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.113.2018.1.KSZ
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Ponadto Gmina pragnie wskazać, iż otrzymała interpretację indywidualną z dnia 4 (...)

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.110.2018.1.KSZ
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Ponadto Gmina pragnie wskazać, iż otrzymała interpretację indywidualną z dnia 4 (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj