Interpretacje do przepisu
art. 25 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


75/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 25 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3

2016.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-508/16-1/KJ
     ∟- prawo (po zarejestrowaniu Powiatu do VAT) do złożenia korekty (z podaniem NIP Powiatu oraz wskazaniem Powiatu jako podatnika VAT) deklaracji VAT - 7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku zidentyfikowania potrzeby skorygowania rozliczeń z tytułu VAT w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawo (po zarejestrowaniu Powiatu do VAT) do złożenia korekty (z podaniem NIP Powiatu oraz wskazaniem Powiatu jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym zarejestrowanym podatnikiem był Urząd, - prawo (po zarejestrowaniu Powiatu do VAT) do złożenia korekty (z podaniem NIP Powiatu oraz wskazaniem Powiatu jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym zarejestrowanym podatnikiem był Urząd, - prawo (po zarejestrowaniu Powiatu do VAT) do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na Urząd (z wskazaniem Urzędu jako nabywcy i NIP Urzędu), otrzymanych w okresie, w którym zarejestrowanym podatnikiem był Urząd, a które to faktury nie zostały dotychczas uwzględnione w rozliczeniach VAT.

2016.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4512-27/16/PK
     ∟Dokumentowanie fakturą oraz ujęcia w deklaracji VAT usług transportu i dojrzewania owoców

2016.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-1021/15-4/KP
     ∟Miejsce świadczenia i stawka dla usługi prowizji agencyjnej.

2015.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-506/15-2/ŻR
     ∟1.Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) deklaracji VAT do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku zidentyfikowania potrzeby skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, 2.Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, 3.Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd.

2015.07.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4512-144/15/PK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczone z tytułu realizacji projektu

2015.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1067/14-5/MM
     ∟brak prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku potrącenia odsetek

2014.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-246/14/PK
     ∟Rozliczenie podatku VAT z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium Holandii, a dla którego podano nr NIP PL

2014.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-762/13-2/MK
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od zakupu motocykla oraz od zakupu paliwa służącego do jego napędu poprzez dokonanie korekt deklaracji VAT ?

2013.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-593/13-6/PR
     ∟Czy w obecnie obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwość odliczenia całej kwoty podatku VAT od zakupu quada oraz od paliwa do jego napędu?

2013.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-143/13-2/LK
     ∟Uznania nabycia wagonów kolejowych od kontrahenta z Bułgarii za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

2013.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1294/12-2/AK
     ∟Wnioskodawcy w związku ze świadczeniem usług w zakresie „public relations” (tj. zawieranie umów z kontrahentami o świadczenie usług, w ramach których to usług dochodzi do refakturowania na rzecz kontrahentów m.in. usług gastronomicznych oraz noclegowych) nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego . Ponadto Wnioskodawca rozpoznaje obowiązek podatkowy z tytułu odsprzedaży usług gastronomicznych oraz noclegowych dla kontrahentów w dniu, w którym określona usługa została faktycznie wykonana.

2013.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1171/12-2/KS
     ∟1)Czy u nabywców przedmiotów objętych akcją promocyjną (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), zakupujących towary / usługi lub bony towarowe w cenie 1 PLN brutto za sztukę, w ramach uczestnictwa w akcji promocyjnej, powstanie jakikolwiek przychód podatkowy - np. z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2)Czy w związku z opisanymi akcjami promocyjnymi na Spółce będą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika?

2013.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1521/12-2/MS
     ∟Na spółce nie powstaną jakiekolwiek obowiązki płatnika związane z akcją promocyjną wobec uczestników promocji. W szczególności, w przypadku gdy w ramach akcji promocyjnej, kontrahent będąc do tego uprawnionym kupi określony towar w cenie 1 PLN brutto Spółka nie będzie zobowiązana do podawania uczestnikom innych wartości towarów niż 1 zł brutto jaka zostanie wskazana na fakturze. Wynika to z faktu, że 1 zł brutto jest uzasadnioną ceną towaru.

2013.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1172/12-2/KS
     ∟Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu sprzedaży towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, po symbolicznej cenie 1 PLN brutto za sztukę w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, będzie kwota faktycznie należna od nabywcy pomniejszona o należny podatek VAT.

2013.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1163/12-2/AP
     ∟Określając podstawę opodatkowania, Spółka powinna jako obrót przyjąć rzeczywistą kwotę należną z tytułu sprzedaży. Tym samym, w przedmiotowej sprawie podstawą opodatkowania (obrotem) dla Spółki – zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT – będzie kwota faktycznie należna od nabywcy – tj. cena promocyjna - pomniejszona o należny podatek.

2012.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1273/11/12-S/MR
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od czynszu inicjalnego oraz od rat leasingowych, a także od zakupu paliwa służącego do napędu motocykla będącego przedmiotem umowy leasingu?

2012.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1273/11/12-S1/MR
     ∟Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od czynszu inicjalnego oraz od rat leasingowych, a także od zakupu paliwa służącego do napędu motocykla będącego przedmiotem umowy leasingu?

2012.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-741/12/AS
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie quadów oraz skuterów śnieżnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu paliwa do ww. środków trwałych

2012.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-182/12/LG
     ∟ujęcie sprzedaży usług transportowych oraz dojrzewania owoców w deklaracji VAT

2011.12.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1272/11-2/BD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od czynszu inicjalnego i rat leasingowych z tytułu umowy leasingu motocykla oraz zakupu paliwa do jego napędu.

2011.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-543/11-4/PM
     ∟Skoro motocykl wypełnia definicję pojazdu samochodowego, to mając na uwadze art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 60% podatku naliczonego (nie więcej niż 6.000 zł) zawartego w fakturze dokumentującej jego nabycie (a nie jak wskazano w całości), przy założeniu, że przedmiotowy motocykl wykorzystywany będzie wyłącznie do celów związanych z czynnościami opodatkowanymi

2011.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1280/11-2/ISZ
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem motocykla w 2007 r.

2011.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-702/11-4/MP
     ∟1. Czy Podatnik ma prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od płaconych za motocykl rat leasingowych na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., poprzez dokonanie korekt deklaracji VAT? 2. Czy Podatnik może odliczać VAT w pełnej wysokości do końca okresu, na który zawarta została umowa leasingu?

2011.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-517/11/DG
     ∟Czy dla działalności prowadzonej w Czechach należy również rozliczać podatek VAT w Polsce jako WDT?Czy zakupy dokonane w Polsce przeznaczone w całości do punktu w Czechach, kiedy na fakturze widnieje czeski adres wykonywania działalności, powinny ujęte w deklaracji VAT i opodatkowane odpowiednią stawką VAT w Polsce?Czy w związku z opodatkowaniem Wnioskodawca może odliczyć podatek zawarty w tych fakturach?

2011.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-414/11-2/MK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT w związku z nabyciem quada.

2011.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-144/11/DG
     ∟Opodatkowanie transakcji łańcuchowej o charakterze międzynarodowym w sytuacji gdy towar jest transportowany przez trzeci w kolejności podmiot

2011.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-125/11/BJ
     ∟Czy w przypadku zakupu qauda przysługuje odliczenie podatku naliczonego od jego zakupu tylko do wysokości 60% nie więcej niż 6 000 zł, czy też można odliczyć podatek naliczony w całości?

2011.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-25/11/WN
     ∟Czy od zakupionego quada, tj. YAMAHA YFM 700 CAMO przysługuje odliczenie podatku naliczonego od jego zakupu tylko do wysokości 60% nie więcej niż 6000,00 zł, czy też można odliczyć podatek naliczony w całości?

2011.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-845/10/PH
     ∟w zakresie opodatkowania transakcji łańcuchowej, czterech uczestników, transportuje pierwszy, obszar UE

2011.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1677/10-3/AK
     ∟Czy interpretacja Wnioskodawczyni jest prawidłowa co do całkowitego odliczenia podatku VAT od zakupionego motocykla?

1 2 3

Dołącz do 41652 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj