Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: agencja pośrednictwa pracy

 

agencja pośrednictwa pracy 27 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.399.2018.2.DS
     ∟obowiązki płatnika

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.373.2018.1.JM
     ∟w zakresie obowiązków płatnika

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.210.2018.3.JM
     ∟Obowiązek płatnika w zakresie dochodów osiąganych przez obywateli Ukrainy.

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.177.2018.2.JG
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez agencję pracy tymczasowej na zakwaterowanie pracowników oraz zleceniobiorców

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.165.2018.2.JG
     ∟Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez agencję pracy tymczasowej na zakwaterowanie pracowników oraz zleceniobiorców.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.91.2018.2.MN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy.

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.2.2018.2.BJ
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez agencję pracy tymczasowej na zakwaterowanie pracowników oraz zleceniobiorców

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.282.2017.1.SO
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez agencję pracy na zakwaterowanie pracowników oraz zleceniobiorców

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.617.2017.2.JM
     ∟Stawka podatku dla usług najmu lokali stanowiąca część usługi udostępniania pracowników

2017.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.6.2017.2.AKR
     ∟Czy przychody z umowy zlecenia (zlecenie prac innych niż wymienione w art. 15 ust. 4 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku) podlegają obowiązkowi podatkowemu wynikającemu z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy zleceniobiorcą jest obywatel ukraiński posiadający certyfikat rezydencji wydany przez ukraińską administrację podatkową?

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.795.2016.2.Akr
     ∟Czy na Spółce ciąży obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej w Niemczech i Austrii dla pracodawców - użytkowników w stosunku do wszystkich pracowników delegowanych, jeśli nie przekroczą okresu 183 dni pobytu na terenie Austrii czy Niemiec?

2016.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-2/4511-1-91/16-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-727/16-2/JK3
     ∟obowiązki Spółki w związku z wypłatą wynagrodzeń pracownikom z tytułu pracy wykonywanej we Francji

2016.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-246/16/IB
     ∟Na terenie którego kraju powinny być opodatkowane wynagrodzenia osób zamieszkujących na terenie Polski, oddelegowanych do realizacji powyższej umowy na terenie Szwecji oraz kto w rozumieniu zawartej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r., zwanej dalej konwencją, jest pracodawcą w stosunku do oddelegowanych pracowników?

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-806/15/IB
     ∟Czy dochody otrzymywane przez pracownika tymczasowego z tytułu pracy wykonywanej we Francji na rzecz podmiotu mającego siedzibę we Francji będą opodatkowane we Francji, a od tych dochodów Wnioskodawca nie będzie obowiązany do obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy w Polsce?

2015.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-436/15-2/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie składek opłacanych na PFRON.

2015.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1240/14-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2015.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1044/14-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2014.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-697/14-4/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2011.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-947/11-3/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie składek opłacanych na PFRON.

2009.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-753/09/BK
     ∟w zakresie miejsca opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jaką wnioskodawca zamierza prowadzić przez położony w Polsce zakład

2007.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-369/07/MZ
     ∟1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym za datę powstania przychodu należy uznać ostatni dzień okresu rozliczeniowego ustalonego w umowie tj. dziesiąty dzień każdego miesiąca?2. Czy w przypadku usługi świadczonej na przełomie roku kalendarzowego tj. od pierwszego grudnia do 10 stycznia przychody z tytułu wykonania tej usługi należy zaewidencjonować do przychodów roku, w którym rozpoczęto wykonanie usługi (1 grudnia) czy do przychodów roku, w którym zakończono wykonie usługi (10 stycznia)?

2006.03.06 - Urząd Skarbowy w Zamościu - POIV-443/1/06
     ∟Czy usługi dostarczania personelu poza terytorium kraju dla usługobiorcy niemieckiego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w której pozycji deklaracji VAT-7( 9) należy wykazać obrót z tytułu świadczenia w/w usług?

2006.02.06 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie - D2/443-100/05
     ∟Jaką stawkę podatku VAT powinna zastosować Spółka wystawiając faktury sprzedażowe w przypadku świadczenia usług agencji pośrednictwa pracy na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność lub osób prawnych mających siedzibę na terenie Wspólnoty?

2005.09.19 - Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów - US33/NG/GF/II/415-zap.art.14a/05
     ∟Czy w przypadku,gdy umowa jest podpisana przez Agencję Aktorską , stronami umowy są Producent i Aktor reprezentowany przez Agencję na podstawie pełnomocnictw, a umowa zawiera ustalenia, że honorarium Aktora będzie przekazywane przez Producenta na konto Agencji na podstawie wystawionej przez nią faktury - wypłata honorarium przez Agencję po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy stanowić będzie koszt uzyskania przychodu Agecji Aktorskiej spółka jawna.

2005.06.03 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/NUR1/443-138/3/05/AB
     ∟Jakie wymogi formalne powinna spełniać faktura dokumentująca transakcję rekrutacji personelu?

2005.06.03 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/NUR1/443-138/2/05/AB
     ∟Czy miejscem świadczenia usług rekrutacji personelu jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę?

1

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj