Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zeznanie roczne

 

zeznanie roczne 675 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2014.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-53/14/AD
     ∟Kiedy nastąpi obowiązek zapłaty różnicy pomiędzy podatkiem należnym a sumą wpłaconych zaliczek? Czy w terminie do 20 stycznia 2014 r. czyli w terminie zapłaty zaliczki za grudzień, czy też do 30 kwietnia 2014 r. zgodnie z art. 45 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-5/14/MK
     ∟Czy podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej oraz preferencyjnego rozliczenia podatku za 2013 r. z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

2014.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-147/14-2/JB
     ∟Wnioskodawca nie ma możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów osiąganych przez małżonków w 2013 r., zgodnie z brzemieniem art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2014.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4231-23/13-4/IR
     ∟Ustalenie, która ze spółek będzie zobowiązana do rozpoznania przychodów i kosztów rozliczonych i nierozliczonych przed dniem podziału.

2014.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-876/13-2/MG
     ∟w składanym zeznaniu rocznym (PIT-37) Wnioskodawca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłacanych w ciągu danego roku składki na Fundusz Pracy.

2014.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1675/13/BG
     ∟w zakresie obowiązku rozliczenia w zeznaniu rocznym za 2013 r. przychodów i kosztów przyporządkowanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa do dnia podziału i wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2014.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1132/13-4/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy.

2014.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4231-24/13-2/KJ
     ∟Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca ma obowiązek wykazać w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za 2013 r. przychody i koszty Spółki przyporządkowane do ZCP od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia podziału Spółki i wydzielenia ZCP?

2014.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-777/11/14-S/MK
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

2014.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1545/13/AP
     ∟Która ze Spółek będzie zobowiązana do dokonywania korekt zeznań podatkowych CIT za zamknięty rok podatkowy przypadający w okresie przed podziałem, a dotyczących działalności ZCP oraz korekty rozliczeń podatkowych (zapłaty zaległego podatku lub wystąpienia o jego nadpłatę) w części dotyczącej działalności ZCP za zamknięty rok podatkowy przypadający w okresie przed podziałem?

2014.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1544/13/AP
     ∟Która ze Spółek zobowiązana będzie, w zakresie rozliczeń alokowanych do ZCP, do złożenia deklaracji podatkowej CIT oraz zapłaty podatku za okres przed podziałem (w zakresie zamkniętego roku podatkowego), jeżeli obowiązek zapłaty i złożenia deklaracji wystąpi po podziale?

2014.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1009/13-2/MS
     ∟Ordynacja podatkowa w zakresie sukcesji praw i obowiązków podatkowych wynikającej z art. 93c ustawy

2014.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1008/13-2/MS
     ∟Ordynacja podatkowa w zakresie sukcesji praw i obowiązków podatkowych wynikającej z art. 93c ustawy

2014.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-594b/13/AW
     ∟Czy Spółka wyliczając podstawę uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2014 musi uwzględnić także podatek należny wykazany w zeznaniu za rok ubiegły (tj. 2012) przez spółkę przejmowaną, czy też dokonuje takiego wyliczenia tylko w oparciu o podatek należny wykazany w zeznaniu za roku ubiegły (tj. 2012) przez spółkę przejmującą?

2014.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-594a/13/AW
     ∟Czy spółka przejmująca jest zobowiązania do dalszego uiszczania zaliczek od podatku dochodowego od osób prawnych za spółkę przejmowaną na podstawie art. 25 ust. 6-10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za miesiące następujące po połączeniu, czy powinna tylko wyliczać podatek dochodowy na zasadach ogólnych w oparciu o art. 25 ust. 1? Czy w wyliczeniu zaliczek na podstawie art. 25 ust. 1 spółka przejmująca może zaliczyć bieżący wynik podatkowy spółki przejmowanej (rozumiany jako różnica pomiędzy przychodami i kosztami podatkowymi) do swojej podstawy wyliczenia zaliczki za miesiące następujące po połączeniu? Czy spółka przejmowana jest zobowiązana d...

2014.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-709/13-4/MS
     ∟Czy Wnioskodawczyni może być uznana za osobę samotnie wychowującą dziecko w myśl art. 6 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich…”)?

2014.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-975/13/KK
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dziecka w zeznaniu rocznym za 2012 r.?

2014.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-812/13-4/MG
     ∟Uzyskany przez Wnioskodawcę przychód podlegał będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osiągnięty przychód Wnioskodawca będzie mógł pomniejszyć o 50% koszty uzyskania przychodu, jednakże koszty te nie będą mogły przekroczyć #189; kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1. W odniesieniu do tego rodzaju dochodów przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują obowiązku uiszczania zaliczek w ciągu roku podatkowego, ani składania w trakcie roku deklaracji p...

2013.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1057/13-5/IF
     ∟Czy otrzymane środki są zwolnione od podatku dochodowego?Czy istnieje możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem?

2013.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1229/13/SD
     ∟Poprawność wypełnienia zeznania CIT-8 za 2012 r. oraz obowiązek ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

2013.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-375/13-2/GG
     ∟Czy Spółka postąpi prawidłowo uznając, że zmniejszenie kary umownej w opisie stanu faktycznego, zwróconej dnia 28 lutego 2013 r. ,,wykonawcy”, w kwocie zł zmniejsza przychody Spółki za rok 2011 (rok, w którym Spółka uznała karę umowną za przychód) i czy w z związku z powyższym Spółka ma prawo skorygować roczne zeznanie podatkowe CIT-8 za 2001 r. poprzez zmniejszenie kwoty przychodów i podstawy opodatkowania o kwotę zmniejszenia kary umownej oraz skorygowanie należnego podatku dochodowego o odpowiednio wyliczoną kwotę związaną ze zmniejszeniem przychodów?

2013.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-910/13/MS
     ∟Czy dokonując rocznych rozliczeń podatkowych Fundacja powinna sporządzić jedno zeznanie CIT-8, czy też Fundacja powinna sporządzać i składać trzy deklaracje CIT-8, tj. odrębnie dla każdej Szkoły i odrębnie dla Fundacji?

2013.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-626/13/AB
     ∟obowiązki podatkowych ciążących na syndyku masy upadłościowej

2013.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-625/13/AB
     ∟obowiązki podatkowych ciążących na syndyku masy upadłościowej

2013.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-202/13-5/MC
     ∟Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych?

2013.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-202/13-4/MC
     ∟Czy w razie dokonania zmiany umowy spółki w sposób opisany powyżej oraz wypłaty zysku, zgodnie ze zmienioną umową spółki, Wnioskodawca będzie uprawniony do złożenia korekty deklaracji podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2012 w zakresie dochodu z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 13 grudnia 2012 r.?

2013.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-200/13-4/DS
     ∟Czy dokonując rocznych rozliczeń podatkowych Stowarzyszenie sporządza jedno łączne sprawozdanie finansowe i składa jeden łączny CIT-8, czy dwa, odrębnie dla Szkoły i OSP?

2013.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-607/13/MK
     ∟Czy w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nabytych przez podatnika w drodze dziedziczenia (należącego do „0” grupy podatkowej zwolnionej od uiszczenia podatku od spadków i darowizn w myśl art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn) pobiera się zgodnie z przepisem art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 19% zryczałtowany podatek dochodowy po pomniejszeniu o koszty uzyskania dochodu?

2013.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-651/13/MW
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma prawo rozliczyć stratę z działalności męża za 2012 r. w kontynuowanej działalności w najbliższych 5 latach w tym w roku 2013 w wysokości 50% straty?W okresie 1 stycznia 2013 r. – 10 kwietnia 2013 r. w działalności męża zaewidencjonowano przychody ze sprzedaży i koszty dotyczące tej działalności. Jak rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych z tych zdarzeń przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czy możliwe jest rozliczenie wspólne małżonków (PIT 36) za rok 2013?

2013.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-427/13-3/AK
     ∟Czy Wnioskodawczyni miała prawo rozliczyć się jako samotna matka za 2012 r.?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj