Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zasada kasowa

 

zasada kasowa 36 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-195/15/18-S-1/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia wydatków inwestycyjnych do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną.

2016.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-493/16-1/JP
     ∟Czy wynagrodzenie wypłacone ze środków FGŚP jestem kosztem uzyskania przychodów?

2015.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-195/15-4/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia wydatków inwestycyjnych do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną.

2015.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-590/14-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie potwierdzenia, że wydatki poniesione na środki trwałe mogą zostać zaliczone do kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych jeszcze przed przyjęciem środków trwałych do używania i wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z chwilą ich poniesienia.

2015.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-589/14-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia wydatków inwestycyjnych do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną.

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1125/14-2/MS
     ∟Czy koszty wezwań do zapłaty, którymi obciążani są klienci zalegający ze spłatą pożyczki, Wnioskodawca powinien ujmować jako przychód podatkowy na tzw. zasadzie kasowej, czyli w momencie otrzymania spłaty tych kosztów od klienta?

2014.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-208/14/AK
     ∟1.W jakim czasie należy ujmować faktury korygujące wystawione w 2014 r. dotyczące rabatu posprzedażnego za 2013 r. a w jakim czasie faktury korygujące dotyczące zwrotu towarów handlowych zakupionych w 2013 r. a zwróconych w 2014 r.? 2.Czy wpisuje je na bieżąco w miesiącu lutym 2014 r.? 3.Czy cofa się z korektami do 2013 r.? 4.Czy jeżeli Wnioskodawca cofa się z korektą to robi również korektę remanentu?

2014.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-98/14-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia wydatków inwestycyjnych do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną.

2013.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-118b/13-3/DK
     ∟1) Czy do umarzanych odsetek z tytułu pożyczki stosuje zasadę kasową, tzn. czy kwota umorzonych odsetek od pożyczki nie stanowi przychodu podatkowego?2) Czy, w opisanym stanie faktycznym, Pożyczkobiorca może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli czy dochód z tytułu umorzenia podatnikowi odsetek przez Pożyczkodawcę może być przeznaczony na działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2013.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-118a/13-2/DK
     ∟1) Czy do umarzanych odsetek z tytułu pożyczki stosuje się zasadę kasową, tzn. czy kwota umorzonych odsetek od pożyczki nie stanowi przychodu podatkowego?2) Czy, w opisanym stanie faktycznym, Pożyczkobiorca może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli czy dochód z tytułu umorzenia podatnikowi odsetek przez Pożyczkodawcę może być przeznaczony na działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2013.05.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-117/13/DK
     ∟Czy, w przypadku umorzenia przez Wnioskodawcę odsetek z tytułu udzielonej pożyczki zastosowanie znajdzie zasada kasowa, tzn. czy kwota umorzonych odsetek od pożyczki będzie dla Pożyczkodawcy neutralna podatkowo?

2012.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-150/12-2/ES
     ∟Pod jaką datą należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów koszty wynikające z otrzymanych faktur za dostawę gazu opisanych w przedstawionym stanie faktycznym?

2012.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-36/12/PP
     ∟Czy dla celów kalkulacji wielkości pomocy publicznej w oparciu o koszty inwestycji, wydatki poniesione na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych od kontrahentów winny być uwzględniane w dacie zarachowania dokumentów źródłowych dokumentujących nabycie (tzw. podejście memoriałowe), czy też w dacie fizycznej zapłaty należności wynikającej z takich dokumentów (tzw. podejście kasowe)?

2011.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-227/11-2/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących wydatków ponoszonych na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej oraz przychodu podatkowego z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych.

2011.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-96/11-4/JB
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie sposobu kwalifikowania przychodów i kosztów podatkowych w działalności niezarobkowej.

2011.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-8/11-3/KS
     ∟1. Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d tej ustawy?2. Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozpoznawane na zasadzie kasowej?

2011.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-8/11-2/KS
     ∟1. Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d tej ustawy?2. Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozpoznawane na zasadzie kasowej?

2011.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-963/10-3/MM
     ∟1. Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT?2. Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, rozpoznawane na zasadzie kasowej?

2011.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-963/10-2/MM
     ∟1. Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT?2. Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, rozpoznawane na zasadzie kasowej?

2011.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-826/10-2/JB
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT?Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody, podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, rozpoznawane na zasadzie kasowej?

2010.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-968/09-2/ER
     ∟Czy odsetki płacone/otrzymane przez Bank w związku ze świadczeniem usługi Cash poolingu wirtualnego będą stanowiły koszty uzyskania przychodów oraz odpowiednio przychody podatkowe podatku dochodowego od osób prawnych na zasadzie kasowej?

2009.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-327/09-5/ER
     ∟1. Czy w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych odsetki płacone/otrzymywane przez uczestnika z tytułu uczestnictwa w systemie cash poolingu będą stanowiły koszty uzyskania przychodów oraz odpowiednio przychody podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych na zasadzie kasowej? 2. Czy środki przelewane na koniec każdego dnia roboczego w ramach usługi cash poolingu, dokonywane w celu wyrównania ujemnego lub dodatniego salda na rachunku uczestników do zera, będą stanowiły dla tych uczestników przychody podatkowe/koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Czy w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowych od osób prawnych ponoszone przez Spółkę wynagrodzenie (prowizja) z tytułu świadczenia przez Bank usług zarządzania wspólną płynnością finansową powiązanych podmiotów stanowi koszt podatkowy inny niż bezpośredni?

2009.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-223/09/BK
     ∟W zakresie momentu ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych na nabycie towarów handlowych i korekty tych wydatków oraz sposobu sporządzenia spisu z natury na koniec roku podatkowego, a także momentu ewidencjonowania w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów zdarzeń gospodarczych będących następstwem otrzymania not korygujących związanych z otrzymaniem rabatu lub zwrotem towarów.

2008.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-892/08-3/EC
     ∟Opłaty eksploatacyjne należą do tzw. kosztów pośrednich, których nie można w sposób bezpośredni przypisać do konkretnego przychodu. A zatem, jeśli Wnioskodawca ewidencjonuje koszty uzyskania przychodów wg zasady opisanej powyżej, w myśl art. 22 ust. 5c należy je rozliczać proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczą. Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić iż moment zaliczenia wydatków z tytułu „opłat eksploatacyjnych” do kosztów uzyskania przychodów zależy od sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów oraz okresu którego dotyczą.

2007.08.27 - Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie - II.US.I/415-48/07
     ∟1. czy własnoręcznie wydrukowany wyciąg/potwierdzenie otrzymane z banku drogą elektroniczną, w formie elektronicznej poprzez sieć Internet stanowi prawidłowy dowód księgowy do celów dokumentowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?2. czy otrzymany w formie przesyłki listowej tradycyjny papierowy wyciąg bankowy, ale bez podpisu i stempla, stanowi prawidłowy dowód księgowy do celów dokumentowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?3. czy adnotacja na wyciągu/potwierdzeniu o tym, iż wyciąg/potwierdzenie jest wygenerowany(-e) elektronicznie na podstawie art. 7 ustawy Prawo Bankowe oraz, że nie wymaga podpisu ani stempla, jest warunkiem prawidłowości takiego dokumentu jako dowodu księgowego, na podstaw...

2007.07.31 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie - I.US.I-415-31/07, I.US.I-415-33/07
     ∟1. Czy własnoręcznie wydrukowany wyciąg/potwierdzenie, otrzymane z banku drogą elektroniczną w formie elektronicznej, poprzez sieć internet, stanowi prawidłowy dowód księgowy do celów dokumentowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,2. Czy otrzymany w formie przesyłki listowej, tradycyjny papierowy wyciąg bankowy, ale bez podpisu i stempla, stanowi prawidłowy dowód księgowy do celów dokumentowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,3. Czy adnotacja na wyciągu/potwierdzeniu o tym, iż wyciąg/potwierdzenie jest wygenerowany elektronicznie, na podstawie art. 7 Ustawy prawo bankowe, oraz że nie wymaga podpisu ani stempla, jest warunkiem prawidłowości takiego dokumentu jako dowodu księgowego, na podstaw...

2007.07.31 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie - I USI/415-30/07, I USI/415-34/07
     ∟Czy art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą "kasową"?

2007.03.09 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-51/07/AJ
     ∟Czy odszkodowania w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów leasingu przez kontrahentów są przychodami zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na zasadzie kasowej, a nie zgodnie z art. 12 ust. 3 i 3c? Spółka prowadzi działalność leasingową. Zgodnie z ogólnymi warunkami umów leasingu może uzyskiwać odszkodowania - obciąża leasingobiorcę karą umowną w wysokości sumy zdyskontowanych opłat leasingowych, określonych w harmonogramie opłat, należnych do dnia zakończenia umowy oraz kwoty wykupu.

2006.10.18 - Urząd Skarbowy w Sopocie - PDDG/415-9/32646/06
     ∟Czy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej zaliczyć można wydatki poniesione w 2006 r., a dotyczące roku 1999?

2006.02.28 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie - P-3-415-2/06
     ∟Czy za datę poniesienia wydatku należy uznać datę otrzymania faktury, czy datę zapłaty za nią ?

1 2

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj