Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: aneks do umowy

 

aneks do umowy 67 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-1308/13/18/S/KS
     ∟sposób opodatkowania podwyższonej kwoty czynszu z tytułu najmu lokali

2017.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.139.2017.1.DS
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.237.2017.1.SJ
     ∟skutki podatkowe aneksu do umowy leasingu

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.109.2017.2.AM
     ∟W zakresie ustalenia czy zawarcie Aneksu będzie miało wpływ na zmianę konsekwencji podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych dotyczących zapłaty Bonusu za Dostęp do Sieci Dystrybucji oraz Jednorazowego Wynagrodzenia Agencyjnego, tj. w szczególności na okres, w którym kwoty Bonusu za Dostęp do Sieci Dystrybucji oraz Jednorazowego Wynagrodzenia Agencyjnego będą potrącalne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz korekty kosztów związanych z zawarciem Aneksu.

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.94.2017.1.AZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży leasingowanej nieruchomości

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.10.2017.1.JG
     ∟W zakresie zasad zaliczania wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

2016.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-413/16-2/AZ
     ∟W jaki sposób określić moment powstania przychodu Wnioskodawcy w związku z wcześniejszym wypowiedzeniem Umowy zgodnie z zawartym Porozumieniem?

2016.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-130/16/PS
     ∟Czy po zawarciu aneksu do umowy pożyczki, o którym mowa w opisie zdarzenia przyszłego, zaliczanie przez Wnioskodawcę odsetek od pożyczki do kosztów uzyskania przychodów będzie podlegało ograniczeniu wynikającemu z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 roku, czy też w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 roku?

2015.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-319/12/14-5/S/MM
     ∟Brak obowiązku wystawiania faktur korygujących do wpłaconych przez klientów zaliczek w przypadku przelewu praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie.

2015.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1435/14-2/EK
     ∟W zakresie zachowania prawa do pełnego odliczenia podatku VAT z tytułu leasingu samochodu osobowego po dokonaniu aneksu do umowy.

2014.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-407/14-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania podatkowych różnic kursowych.

2014.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-901/14/KT
     ∟Podleganie opodatkowaniu wskazanego w aneksie do umowy świadczenia (zobowiązania) oraz opodatkowanie tej czynności przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 23%.

2014.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-820/13-4/JK2
     ∟Czy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez S. na podstawie aneksów do umów etatowych oraz umów cywilno - prawnych, bezpośrednio wykonujących zadania merytoryczne w ramach realizacji 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, w części finansowanej bezpośrednio ze środków przekazanych przez Komisję Europejską podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli beneficjentem tych środków jest Wnioskodawca? Czy funkcja w zespole projektowym ma znaczenie przy ewentualnym naliczeniu podatku lub zwolnienia z niego?

2014.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1005/13-2/IŚ
     ∟Brak różnic kursowych z tytułu przewalutowania z EURO na PLN pożyczki udzielonej rumuńskiej spółce oraz przewalutowania naliczonych odsetek od tej pożyczki (na moment przewalutowania i na moment otrzymania spłaty pożyczki oraz zapłaty odsetek po przewalutowaniu)

2013.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-148/13-3/MK
     ∟Zakres skutków podatkowych związanych z dokonywaniem przez Wnioskodawcę transakcji sprzedaży pożyczonych papierów wartościowych tzw. sprzedaży krótkiej (pytanie Nr 2).

2012.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-319/12-2/MM
     ∟Czy zawarcie aneksu — do wcześniej podpisanej umowy - wprowadzającego zmiany w zakresach opisanych powyżej - powoduje obowiązek wystawienia faktur korygujących do faktur dokumentujących, wpłacone przed zawarciem aneksu, zaliczki?

2012.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-104/12-4/AKr
     ∟1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczania odsetek od całej wartości kredytu, tj. od kwoty 130.000,00 zł (wynikającej z umowy kredytowej i podpisanego do niej Aneksu), czy tylko od pierwotnej kwoty kredytu 80.000,00 zł?2. Czy prawo odliczania odsetek przysługuje Wnioskodawcy do upływu terminu spłaty zadłużenia określonego w umowie kredytowej na dzień 1 lutego 2018 r., czy to prawo przysługuje Wnioskodawcy do 31 grudnia 2027 r., gdyż zgodnie z podpisanym 20 czerwca 2007 r. aneksem do umowy kredytowej został wydłużony okres spłaty zadłużenia do 2038 r?

2012.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-198/12-2/PR
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej otrzymanie jednorazowego wynagrodzenia wypłaconego z tytułu powstrzymania się od dalszego wykonywania na rzecz kontrahenta usługi polegającej na wydzierżawianiu linii produkcyjnej.

2012.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1111/11-2/EC
     ∟Czy po przeniesieniu, na podstawie aneksów do umów pożyczek, niektórych lub wszystkich pożyczek, które zostały udzielone przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, do swojej działalności gospodarczej, wypłacane Wnioskodawcy przez pożyczkobiorców odsetki, zarówno te naliczone przez podpisaniem aneksów, jak i te naliczone po podpisaniu aneksów, będą dla Wnioskodawcy przychodem ze źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza”, w zakresie pożyczek przeniesionych do działalności gospodarczej Wnioskodawcy?

2011.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-316/11-3/EK
     ∟Czy Spółka zasadnie wyłączyła z przychodów podatkowych kwotę dokonanego przez bank zwolnienia z długu w oparciu o przeprowadzoną restrukturyzację zadłużenia z tyt. zawartej umowy o kredyt inwestycyjny, biorąc pod uwagę, iż bank tworząc rezerwę na kwotę zwolnienia nie zaliczył jej do kosztów stanowiących obniżenie podstawy opodatkowania?

2011.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-247/11-2/IŚ
     ∟Ocena, czy dokonane na podstawie aneksu do umowy przewalutowanie pożyczki z PLN na walutę obcą oraz późniejsza jej spłata w walucie obcej skutkuje rozpoznaniem przychodów bądź kosztów uzyskania przychodów z tytułu różnic kursowych.

2011.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-193/11/MW
     ∟Czy Wnioskodawczyni i jej mąż są uprawnieni do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na odsetki od zaciągniętego kredytu?W jaki sposób obliczyć wysokość wydatków na odsetki, możliwe do odliczenia od podstawy opodatkowania, skoro tylko część kwoty udzielonego kredytu została przeznaczona na zakup budynku?Skoro tylko część kwoty udzielonego kredytu została przeznaczona na zakup budynku, czy odliczeniu od podstawy opodatkowania będzie podlegała część poniesionych przez Wnioskodawczynię i jej męża wydatków na odsetki, obliczona w oparciu o wskaźnik procentowy wynikający z relacji wysokości kredytu przeznaczonego na zakup budynku do ogólnej wysokości udzielonego kredytu mieszkaniowego?

2011.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1116/10/WM
     ∟Czy ulga odsetkowa przysługuje Wnioskodawcy od całej kwoty kredytu, czy tylko od kwoty kredytu wynikającej z pierwotnej umowy (przed podpisaniem aneksu do umowy kredytowej)?

2010.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-672/10/MM
     ∟Czy można dokonać aneksem do aktu notarialnego z dnia 06 grudnia 2007r. urealnienia wartości zamienianych lokali do cen rynkowych ustalonych według stanu na 06 grudnia 2007r. przez rzeczoznawcę majątkowego prowadzącego biuro nieruchomości i jakie będą skutki podatkowy powyższej czynności?

2010.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-428/10-2/AW
     ∟Czy zawarcie pomiędzy Wnioskodawcą a nabywcą aneksu do umów przedwstępnych ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży, na podstawie którego zmieniono lokale, które mają być przedmiotem umowy przyrzeczonej ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży, gdy aneks taki został zawarty po zapłacie części ceny za lokale, co zostało potwierdzone wystawionymi przez Wnioskodawcę fakturami VAT wymieniającymi numery lokali, powoduje konieczność wystawienia faktur korygujących do powołanych faktur VAT w celu zmiany opisu lokali (numerów lokali zmienionych aneksem)?

2010.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1260/09/JG
     ∟Czy wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia całej kwoty zaciągniętego kredytu z uwzględnieniem kwoty z aneksu czy też odliczeniu podlega kwota kredytu bez uwzględnienia aneksu?

2010.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1470/09/AK
     ∟- dokonanie przewalutowania pożyczek przy zastosowaniu kursu EUR wskazanego w aneksie,- ustalanie różnic kursowych przy zastosowaniu kursu EUR wskazanego w aneksie oraz kursu z dnia zwrotu konkretnej pożyczki, jako faktycznie zastosowanego kursu waluty w momencie zwrotu pożyczek,

2010.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-652/09-2/MK
     ∟Czy uzyskany dochód ze sprzedaży udziałów w Spółce z o.o. powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, skoro udziały objęte zostały przed rokiem 2004. Jeśli wystąpi obowiązek zapłaty podatku, to kiedy Wnioskodawca powinien uregulować podatek od dodatkowej zapłaty uzyskanej w dniu 27 maja 2009 r.?

2010.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-744/09-2/PD
     ∟2. Czy w związku z tym po stronie Spółki powstanie przychód z umorzonych odsetek?

2009.10.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-706/09-3/MK
     ∟Ulga odsetkowa – aneks do umowy kredytowej po 31 grudnia 2006 r.

1 2 3

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj