Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: nieużytki

 

nieużytki 34 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.10.2019.1.ACZ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.522.2018.2.ACZ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.424.2018.3.IL
     ∟1) Czy istnieje obowiązek opłacenia podatku od uzyskanego dochodu ze sprzedaży części gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które nie utraciły charakteru rolnego przed upływem 5 lat od nabycia? 2) Czy uzyskany przez Wnioskodawczynię dochód w wysokości 175 000 zł ze sprzedaży części gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest w całości zwolniony z podatku dochodowego PIT na podstawie art. 21 ust.1 pkt 28 ustawy o PIT?

2017.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-107/16/17-S/MK
     ∟Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, przychody ze sprzedaży udziału w nieruchomości rolnej objęte są zwolnieniem przedmiotowym z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-121/16/17-S/MN
     ∟Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, przychody ze sprzedaży udziału w nieruchomości rolnej objęte są zwolnieniem przedmiotowym z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-114/16/17-S/MN
     ∟Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, przychody ze sprzedaży udziału w nieruchomości rolnej objęte są zwolnieniem przedmiotowym z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.8.2017.2.MK
     ∟Skutki sprzedaży nieruchomości.

2017.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB2.4511.44.2017.1.AG
     ∟Sprzedaż udziału w gospodarstwie rolnym.

2016.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1116.2016.2.AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2016.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-358/16/MK
     ∟1) Czy planowana sprzedaż gospodarstwa rolnego będzie objęta podatkiem dochodowym od osób fizycznych w świetle art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) W jakim zakresie obszar własności rolnej przedstawiony powyżej stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu definicji użytej w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy powyższy obszar rolny wchodzący w skład gospodarstwa rolnego nie stanowiącego całości ma znaczenie dla zastosowania zwolnienia w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-399/15-2/MS1
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2015.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-390/15-2/MS1
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2015.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - LPB2/4511-1-170/15-2/JK
     ∟Czy ww. opis sprzedaży darowizny przed upływem 5 lat spełnia wszystkie warunki do zwolnienia z podatku 19%, czy odpowiada ustawie o podatku rolnym, czyli czy nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rolnego?

2015.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1094/14/RS
     ∟Sprzedaż udziału w gospodarstwie rolnym.

2014.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-624/14-4/AM
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym wolny od podatku będzie przychód uzyskany z tytułu sprzedaży działki Nr 2175/3?

2014.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-499/14-2/WM
     ∟Zbycie nieruchomości.

2014.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-252/14/EM
     ∟Czy od transakcji sprzedaży będzie należny podatek dochodowy?

2014.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1230/13-2/AM
     ∟Należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży nieruchomości, w części stanowiącej użytki rolne, w tym grunty orne, łąki, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, rowy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast z powyższego zwolnienia nie korzysta przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości stanowiącej nieużytki, gdyż nie została spełniona jedna z przesłanek warunkująca możliwość z jego skorzystania, tj. grunt nie z...

2013.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-696/13-4/ES
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości rolnej z dzierżawą stanowiącej gospodarstwo rolne będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli nastąpi ona przed upływem pięciu lat od nabycia?

2013.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-427/13-4/JK
     ∟Sprzedaż gruntów rolnych

2013.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-573/13-4/ES
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości rolnej z dzierżawą stanowiącej gospodarstwo rolne będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli nastąpi to przed upływem pięciu lat od nabycia?

2013.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-1046/12-5/JK
     ∟W świetle wyżej cytowanych przepisów należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży nieruchomości, w części stanowiącej użytki rolne, w tym grunty orne, pastwiska trwałe, oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast z powyższego zwolnienia nie korzysta przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości stanowiącej lasy i nieużytki, gdyż nie została spełniona jedna z przesłanek warunkująca możliwość z jego skorzystania, tj. zbyty grunt nie był zakwalifikowany jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Zat...

2013.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-1040/12-4/JK
     ∟Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości, w części stanowiącej lasy, grunty zurbanizowane i nieużytki nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie została spełniona jedna z przesłanek warunkująca możliwość z jego skorzystania, tj. zbyty grunt nie był zakwalifikowany jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Zatem przychód uzyskany ze sprzedaży lasu, gruntów zurbanizowanych oraz nieużytków będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ze zwolnienia z opodatkowani...

2013.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-985/12-2/WM
     ∟1) Czy z tytułu ww. sprzedaży Wnioskodawczyni zobowiązana jest do odprowadzenia podatku dochodowego? 2) Jeżeli tak, to od jakiej wysokości?

2012.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-524/12/RS
     ∟Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu sprzedaży na rzecz osoby trzeciej niezabudowanej działki o obszarze 6,65 ha, stanowiącej grunty orne, łąki trwałe, rowy oraz nieużytki, jest zwolniony, na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od opodatkowania podatkiem dochodowym?

2012.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-403/12-4/TW
     ∟Sprzedaż gruntów rolnych.

2012.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-294/12-6/WM
     ∟1. Czy należy uiścić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości stanowiącej grunty rolne zabudowane o powierzchni 0,6800 ha?2. Czy należy uiścić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości stanowiącej grunty rolne zabudowane o powierzchni 0,6800 ha (…), z uwzględnieniem zameldowania na pobyt stały (…) od dnia 1 grudnia 1936 r. do dnia 7 października 1968 r.?3. Czy należy uiścić podatek dochodowy od sprzedaży części nieruchomości stanowiącej grunty rolne niezabudowane wchodzące w skład gospodarstwa rolnego?

2012.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-294/12-5/WM
     ∟1. Czy należy uiścić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości stanowiącej grunty rolne zabudowane o powierzchni 0,6800 ha?2. Czy należy uiścić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości stanowiącej grunty rolne zabudowane o powierzchni 0,6800 ha (…), z uwzględnieniem zameldowania na pobyt stały (…) od dnia 1 grudnia 1936 r. do dnia 7 października 1968 r.?3. Czy należy uiścić podatek dochodowy od sprzedaży części nieruchomości stanowiącej grunty rolne niezabudowane wchodzące w skład gospodarstwa rolnego?

2012.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-25/12/MU
     ∟Zwolnienie z opodatkowania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości (użytki rolne i nieużytki).

2011.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-532/11/MM
     ∟Zakres zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

1 2

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj