Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: nauka języka

 

nauka języka 136 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.548.2019.2.AJ
     ∟Świadczone usługi będą zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28, podstawa opodatkowania świadczonych usług nie będzie obejmowała kwoty dotacji, ponieważ przeznaczona będzie na pokrycie kosztów ogólnych. Świadczone usługi będą zwolnione z obowiązku rejestracji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.363.2019.1.EC
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na kurs języka angielskiego.

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.202.2019.2.MN
     ∟Brak zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług opisanych we wniosku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.236.2019.1.PM
     ∟Brak możliwości zastosowania zwolnienia od podatku usługi przeprowadzania egzaminu z języka polskiego

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.147.2019.2.RG
     ∟uznanie czynności pomocniczych wspomagających naukę języka obcego metodą CLIL za usługi składające się na jedną kompleksową usługę nauki języków obcych, korzystającą ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy, zwolnienia z podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i usług zajęć z tzw. neuromatematyki z elementami języka angielskiego i języka japońskiego, stanowiących integralną część usługi realizowanej przez wnioskodawcę w ramach programu … wraz z zajęciami z języka angielskiego prowadzonymi metodą CLIL, za usługi składające się na jedną kompleksową usługę nauki języków obcych, korzystającą ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/4511-3-77/15-8/MT
     ∟W zakresie ustalenia źródła przychodów.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.837.2018.1.AK
     ∟Zwolnienie z podatku VAT usług nauczania matematyki i języka angielskiego; opodatkowanie podatkiem VAT opłat wnoszonych w związku z umową franczyzy

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.565.2018.2.AP
     ∟Zwolnienie od podatku cyklu szkoleń dla repatriantów w formie kursu językowego (język polski) oraz warsztatów.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.584.2018.2.AJ
     ∟Świadczone usługi będą zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28, podstawa opodatkowania świadczonych usług nie będzie obejmowała kwoty dotacji, ponieważ przeznaczona będzie na pokrycie kosztów ogólnych. Świadczone usługi będą zwolnione z obowiązku rejestracji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.205.2018.1.KT
     ∟Rozpoznanie importu usług w związku z nabyciem usług nauczania języków obcych, zastosowanie zwolnienia od podatku dla importowanych usług oraz wykazanie w deklaracji VAT-7.

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.121.2018.1.JS
     ∟zwolnienie od podatku VAT dla usług polegających na nauczaniu

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.412.2017.2.AM
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia poniesionych wydatków na naukę języka obcego do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.343.2017.2.KC
     ∟w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy dla usług nauki języka angielskiego z lektorem świadczone za pośrednictwem Skype’a

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.338.2017.1.IF
     ∟Wydatki związane z procesem uzyskiwania tytułu doktora nauk prawnych i tytułu radcy prawnego, oraz wydatki na kursy języków obcych oraz na zakup książek i publikacji prawniczych nie spełniają przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że wskazane we wniosku, a poniesione przez Wnioskodawczynię przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki, nie mogły (i nie mogą) obiektywnie przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, ponieważ źródło to w tym czasie nie istniało.

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.709.2016.2.MWj
     ∟Czy sprzedaż kursantom podręczników do nauki języka włoskiego, wykorzystywanych w trakcie zajęć dydaktycznych, nabywanych od różnych dostawców zewnętrznych jest wyłączona ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, czy korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 wyżej wymienionej ustawy? (oznaczone we wniosku jako pytanie nr 3)

2017.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.961.2016.2.KC
     ∟w zakresie zwolnienia z VAT usług organizowania i przeprowadzania egzaminów z zakresu języka obcego

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.223.2016.3.AKr
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu egzaminu z języka obcego na rzecz osób nieuczestniczących w kursach przygotowawczych.

2017.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.800.2016.1.IG
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów z języka angielskiego.

2016.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-364/16-1/KJ
     ∟Zwolnienie od podatku usług przeprowadzania egzaminów językowych kończących kurs oraz samych egzaminów językowych niepoprzedzonych kursem u Wnioskodawcy.

2016.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-678/16-2/AM
     ∟Skoro (jak wskazała Wnioskodawczyni we wniosku) poniesione wydatki na kształcenie językowe pozwalają jej osiągnąć przychód, to wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

2016.05.17 - Minister Finansów - DD3/033/68/OBQ/11/2016
     ∟Na płatniku dokonującym tych wypłat ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ustawy PIT. Zgodnie z powołanym przepisem, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy.

2016.05.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-109/16-4/AWa
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nauczania języków obcych oraz usług organizacji szkoleń dla kadry dydaktycznej.

2016.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-176/16-5/RD
     ∟W zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT czynności pomocniczych wspomagających naukę języka angielskiego.

2016.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-888/15/AZ
     ∟Stawki podatku VAT dla opłat wpisowych i semestralnych oraz dla usług nauki języków obcych, zajęć tanecznych i zajęć komputerowych, ćwiczeń ogólnousprawniających, aerobiku i aqua-aerobiku oraz jogi.

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1350/15-4/AM
     ∟Mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego i przedstawione zdarzenie przyszłe, jak również przyjmując za Wnioskodawczynią, że umiejętność bezpośredniego komunikowania się w języku zleceniodawcy jest niezbędna, aby Wnioskodawczyni dalej mogła rozwijać z nim współpracę i zdobywać nowe zlecenia należy stwierdzić, iż wydatki poniesione na naukę języka francuskiego w postaci kursu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przy czym podkreślić należy, że ciężar wykazania związku poniesionych wydatków z działalnością gospodarczą oraz ich wpływu na wysokość osiągniętych przychodów spoczywa na podatniku, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii. Interpretację indywidualną wydaje się bowiem wyłącznie w oparciu o stan faktyczny/zdarzenie przyszłe przedstawiony przez Wnioskodawcę, natomiast w toku prowadzonego postępowania podatkowego lub kontrolnego właściwy organ prowadzi postępowanie dowodowe w celu dokładnego ustalenia stanu faktycznego, który rzeczywiście zaistniał.

2016.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-596/15-2/RG
     ∟zwolnienia z podatku VAT dla usługi nauczania języka obcego prowadzonej w siedzibie Wnioskodawcy, opodatkowania stawką podstawową usługi nauczania języka obcego prowadzonej na terenie innych podmiotów.

2015.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-591/15/AW
     ∟Stawka podatku dla usług obozu językowego organizowanego dla dzieci i młodzieży przez osobę fizyczną

2015.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-464/15-2/IGo
     ∟Zwolnienie z podatku VAT dla sprzedawanych płyt cd oraz linków zawierających pliki z kursami językowymi.

2015.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-294/15-2/IG
     ∟Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wnioskodawczyni ma prawo do zastosowania obniżonej stawki VAT (tj. zwolniona) z tytułu zajęć z języka angielskiego, czy musi zastosować stawkę 23%?

2015.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-371/15/AK
     ∟Zwolnienie od podatku importu licencji do programu do nauczania języków obcych w przypadku ich późniejszej odsprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej do samouczenia się języka obcego we własnym zakresie.

1 2 3 4 5

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj