Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: koszt wytworzenia

 

koszt wytworzenia 603 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.329.2019.1.BG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia prowizji od zaangażowania i opłaty przygotowawczej poniesionych od zaciągniętego kredytu do kosztu wytworzenia środka trwałego

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.397.2019.1.MJ
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z tworzeniem gier.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.171.2019.1.MS
     ∟W którym momencie Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup ww. składników niskocennych, wskazanych powyżej w punktach a-c?

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.57.2019.2.IR
     ∟Kwalifikacja wydatków do kosztów bezpośrednich i pośrednich

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.414.2018.1.KK
     ∟Ustalenie, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z usługami świadczonymi na podstawie Umów podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.2.2019.1.PH
     ∟kwalifikacja wydatków poniesionych w związku z budową sieci ciepłowniczej

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/4510-111/15-1/BG
     ∟czy rozebrane obiekty należało zaliczyć do środków trwałych oraz czy rozebrane obiekty nie były środkami trwałymi i w konsekwencji wartość tych rozebranych obiektów zwiększa proporcjonalnie wartość początkową budynku administracyjno-biurowego, hali produkcyjno-magazynowej, portierni, stacji transformatorowej oraz dróg i placów?

2019.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.379.2018.1.AW
     ∟Interpretacja indywidualna w zakresie ustalenia wartość początkowej środka trwałego.

2018.12.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.384.2018.1.WS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wytworzenie wyrobów gotowych w pełnej wysokości.

2018.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.404.2018.1.PH
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do wartości początkowej środków trwałych prowizji od udzielenia Kredytu, prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu oraz prowizji od kwoty niewypłaconego Kredytu, mimo że inwestycja ta została tylko w części zrealizowana ze środków pochodzących z Kredytu

2018.11.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.314.2018.2.TW
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.434.2018.1.IZ
     ∟Dotyczy ustalenia, czy dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka powinna zaliczać koszty ponoszone na wymienione zadania do kosztów wytworzenia środków trwałych i zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.370.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka powinna zaliczać koszty ponoszone na wymienione cele do kosztów wytworzenia środków trwałych i zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.383.2018.1.AW
     ∟Opłaty z tytułu opracowywania i wytwarzania Utworów przez Podmiot Powiązany oraz z tytułu pozostawania przez Podmiot Powiązany w gotowości do pełnej obsługi technicznej Utworów ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego, nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z art. 15e ustawy o CIT

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.273.2018.2.AW
     ∟Opłaty z tytułu przeniesienia na Wnioskodawcę majątkowych praw autorskich do Utworów, ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego, nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z art. 15e ustawy o CIT

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.310.2018.1.PH
     ∟czy koszty Opłaty ponoszonej przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.281.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy koszty Usług inżynieryjnych, o których mowa w przedstawionym opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego nie podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającemu z art. 15e uCIT.

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.107.2018.1.AZE
     ∟ustalenie, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z usługami świadczonymi na podstawie Umów podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.282.2018.1.BM
     ∟Czy koszty Licencji mogą zostać rozpoznane w wyniku podatkowym Spółki w pełnej wysokości, tj. z pominięciem ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającego z przepisu art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.198.2018.2.PH
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do wartości początkowej środków trwałych prowizji od udzielenia Kredytu, prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu oraz prowizji od kwoty niewypłaconego Kredytu, mimo że inwestycja ostatecznie nie została zrealizowana ze środków pochodzących z Kredytu

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.151.2018.1.AZE
     ∟ustalenia, czy w stosunku do opłat, o których mowa we wniosku, zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.147.2018.2.AW
     ∟Świadczone przez Podmiot Powiązany na rzecz Wnioskodawcy „Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki” – PKWiU 62.02 zaliczają się do usług wymienionych w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT podlegających w części wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów. Natomiast koszty tych Usług można uznać za koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z wytwarzanymi przez Wnioskodawcę towarami lub świadczonymi usługami w rozumieniu art. 15e ust. 11 ustawy o CIT.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.40.2018.2.AZE
     ∟Czy koszty licencji znakowej ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.136.2018.2.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego i możliwości zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej środka trwałego

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.95.2018.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy opłaty, o których mowa we wniosku, będą uznawane za bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 tej ustawy nie znajdzie do nich zastosowania, na gruncie znowelizowanych przepisów ww. ustawy

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.87.2018.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy opłaty, o których mowa we wniosku, będą uznawane za bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 tej ustawy nie znajdzie do nich zastosowania, na gruncie znowelizowanych przepisów ww. ustawy

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.86.2018.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy opłaty, o których mowa we wniosku, będą uznawane za bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 tej ustawy nie znajdzie do nich zastosowania, na gruncie znowelizowanych przepisów ww. ustawy

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.109.2018.1.MK
     ∟Czy na podstawie wyceny rzeczoznawcy Wnioskodawca prawidłowo wprowadził nieruchomość do ewidencji środków trwałych, a następnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych i zalicza je do kosztów uzyskania przychodów?

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.106.2018.1.AW
     ∟Czy na podstawie wyceny rzeczoznawcy Wnioskodawca prawidłowo wprowadził nieruchomość do ewidencji środków trwałych, a następnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych i zalicza je do kosztów uzyskania przychodów?

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.57.2018.2.AZE
     ∟koszty Licencji Produkcyjnej ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj