Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: niewypłacone dywidendy

 

niewypłacone dywidendy 40 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2013.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-834/13/CzP
     ∟Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej jako „podatek CIT”) z tytułu udziału w SKA wyłącznie z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie SKA o wypłacie dywidendy albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu, natomiast w przypadku, gdy SKA będzie generować zyski, lecz nie będzie podejmowana uchwała co do podziału zysków w drodze wypłaty dywidendy (np. zysk zostanie przekazany na kapitał zapasowy), Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wykazywać przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT z tytułu udziału w SKA? /pytanie oznaczone we wniosk...

2011.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-810/10-4/KS
     ∟Czy w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - nie powstanie w Spółce przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia – w sytuacji opisanej powyżej?

2010.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1262/10/BG
     ∟Czy w okresie od terminu wypłaty II raty dywidendy za 2008 rok wskazanej w uchwale Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 maja 2009 r. do terminu wypłaty tejże II raty dywidendy za 2008 rok wskazanej w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 listopada 2009 r. powstanie w Spółce przychód w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu nieodpłatnych świadczeń?(pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2)

2009.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-804/08-4/ŁM
     ∟Czy w związku z tzw. zatrzymanym zyskiem w Spółce powstanie przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2009.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-52/ASz
     ∟Czy wypłata odszkodowania członkom Spółdzielni za niewypłaconą dywidendę przez spółdzielnię za 2006r. po ugodzie sadowej będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?

2008.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-646/08-3/MM
     ∟Czy w związku z zamierzonym przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo – akcyjną w rezultacie którego wartość akcji spółki komandytowo – akcyjnej będzie równa kapitałowi zakładowemu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a niepodzielony zysk, kapitał zapasowy i rezerwowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie podwyższające wkładów, zostaną przeniesione na kapitał własny spółki komandytowo – akcyjnej, powstanie u wspólnika spółki komandytowo – akcyjnej, będącego osobą prawną przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2008.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-632/08-2/MM
     ∟Czy w związku z przekształceniem spółki akcyjnej w spółkę komandytowo – akcyjną w opisanym we wniosku przypadku powstanie dla wnioskującej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na dzień przekształcenia spółki, zgodnie z regulacją zawartą w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2008.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-631/08-4/HS
     ∟1. Czy przekształcenie Spółki w spółkę komandytowo - akcyjną w opisanym we wniosku przypadku będzie powodowało dla jej wspólnika (tj. osoby prawnej - spółki z o. o.) powstanie przychodu, który podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1 - czy na przekształcanej Spółce akcyjnej, bądź też spółce powstałej w wyniku przekształcenia, czyli na spółce komandytowo - akcyjnej, ciążyć będą obowiązki płatnika podatku dochodowego z tego tytułu i w jaki sposób oraz w jakich terminach obowiązki te dana spółka miałaby wykonać?

2008.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-484/08-2/HS
     ∟1. Czy w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę komandytową w opisanym we wniosku przypadku powstanie dla wspólnika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w szczególności przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?2. W przypadku twierdzącej odpowiedz na pytanie nr 1, w którym momencie przychód ten powstanie?3. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy na spółce przekształconej ciążyć będą obowiązki płatnika podatku dochodowego z tego tytułu i w jaki sposób oraz w jakich terminach obowiązki te spółka miałaby wykonać?

2008.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-253/08-4/HS
     ∟Czy w związku z przekształceniem spółki o.o. w spółkę komandytową z dniem przekształcenia zysk spółki z o.o. za rok 2007 zgromadzony na kapitale zapasowym oraz zysk wypracowany za rok 2008 do dnia przekształcenia, który Spółka zamierza także przeznaczyć na kapitał zapasowy staną się dla wspólników przekształcanej spółki z o.o. (którzy będą wspólnikami spółki komandytowej) dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, od którego Spółka zobowiązana byłaby pobrać, zgodnie z przepisami ustawy podatkowej, zryczałtowany podatek?

2008.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-303/08-4/HS
     ∟Czy w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie jakikolwiek przychód (dochód) do opodatkowania dla Spółki lub wspólników oraz czy powstaną jakiekolwiek obowiązki podatkowe dla spółek lub/i ich wspólników? Jeżeli tak, to w którym momencie te obowiązki powstaną?

2008.06.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-181/08-4/HS
     ∟1. Czy w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę komandytową w opisanym we wniosku przypadku powstanie dla wspólnika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w szczególności przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, w którym momencie przychód ten powstanie?3. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1 – czy na spółce przekształconej ciążyć będą obowiązki płatnika podatku dochodowego z tego tytułu i w jaki sposób oraz w jakich terminach obowiązki te spółka będzie miała wykonać?

2008.02.08 - Podkarpacki Urząd Skarbowy - PUS.I/423/82/07
     ∟Czy spółka uzyskuje nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2008.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-139/07-4/GM
     ∟Opodatkowanie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową oraz opodatkowanie dochodu w przypadku likwidacji przekształconej spółki komandytowej.

2008.01.04 - Izba Skarbowa w Rzeszowie - L.IS.I/1/4231/12/2007
     ∟Czy Spółka uzyskała przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z nie wypłaceniem dywidend, a jeżeli tak, to jaki jest moment i wysokość powstania przychodu? Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 10.08.2007 r., znak: US II/423-4/07 w spr...

2007.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB3/423-112/07/JD
     ∟1. Czy w przypadku gdy Spółka z powodu braku środków pieniężnych wypłaciła dywidendę w późniejszym terminie powstanie u spółki przychód w podatku dochodowym od osób prawnych.2. Jeżeli powstanie przychód do opodatkowania to w jaki sposób wyliczyć jego wartość.

2007.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-52/07-4/JK
     ∟Przekształcenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną i sprzedaż udziałów w spółce jawnej małżonce Wnioskodawcy.

2007.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-198/07/AT
     ∟1. Czy w sytuacji zatrzymania zysku Spółki uchwałą zgromadzenia wspólników poprzez jego przekazanie na finansowanie bieżącej działalności powoduje po stronie wspólnika powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Czy przekazanie przez zgromadzenie wspólników czystego zysku Spółki na finansowanie jej bieżącej działalności stanowi dla Spółki nieodpłatną korzyść podlegającą opodatkowaniu?

2007.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-32/07-4/HS
     ∟Wnioskodawca jest spółką komandytową i jest udziałowcem Spółki z o.o. Planowane jest przekształcenie tejże Spółki z o.o. w spółkę komandytową. Wszyscy dotychczasowi wspólnicy Spółki z o.o. przystąpią do spółki przekształconej, w związku z tym przy przekształceniu Spółka nie będzie wypłacała ani nie postawi do dyspozycji żadnego ze wspólników żadnych kwot (dot. niepodzielonych zysków z lat ubiegłych będących na kapitale zapasowym).Czy w związku z przekształceniem Spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie dla wspólników Wnioskodawcy (osoby prawnej i osoby fizycznej) przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, w szczególności przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?W któr...

2007.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-31/07-2/HS
     ∟W przedstawionym zdarzeniu przyszłym ma dojść do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową. Udziałowcem przekształcanej spółki z o.o. i jednocześnie komandytariuszem przekształconej spółki komandytowej jest spółka komandytowa, której komandytariuszem jest Wnioskodawca (osoba prawna, tj. spółka z o.o.). W spółce z o.o. pozostały niepodzielone zyski zaksięgowane na kapitale zapasowy oraz zysk roku bieżącego (umiejscowione w pasywach spółki). W wyniku przekształcenia wszystkie niepodzielone zyski spółki o.o. zostaną zaksięgowane na tzw. kontach rezerw w spółce komandytowej. Niepodzielone zyski nie zostaną wspólnikom spółki z o.o. wypłacone lub postawione im do dyspozycji. W związku z tym zadano następujące pytania:Czy związku z przekszta...

2007.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-30/07-2/HS
     ∟W przedstawionym zdarzeniu przyszłym ma dojść do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową. Udziałowcem przekształcanej spółki z o.o. i jednocześnie komandytariuszem przekształconej spółki komandytowej jest spółka komandytowa, której komplementariuszem jest Wnioskodawca (osoba prawna, tj. spółka z o.o.). W spółce z o.o. pozostały niepodzielone zyski zaksięgowane na kapitale zapasowy oraz zysk roku bieżącego (umiejscowione w pasywach spółki). W wyniku przekształcenia wszystkie niepodzielone zyski spółki o.o. zostaną zaksięgowane na tzw. kontach rezerw w spółce komandytowej. Niepodzielone zyski nie zostaną wspólnikom spółki z o.o. wypłacone lub postawione im do dyspozycji. W związku z tym zadano następujące pytania:Czy związku z przeksz...

2007.08.30 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-II-2-423/177/07/AG
     ∟dotyczy ustalenia, czy w przypadku braku uchwały dotyczącej podziału dla wspólników wypracowanego zysku Spółka uzyska nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustalenia, czy w przypadku braku uchwały dotyczącej podziału dla wspólników wypracowanego zysku Spółka uzyska nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15.02...

2007.06.21 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/BP-I/4210-38/07/TS
     ∟czy w wyniku zawarcia umowy, na podstawie której zostanie ona zwolniona z zapłaty odsetek od niewypłaconych dywidend, powstanie dla Spółki przychód oraz obowiązek zapłaty podatku w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2007.06.04 - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - 1473/904/KDO/423/38/07/ES
     ∟Czy ustalenie przez zgromadzenie wspólników terminu wypłaty dywidendy za 2005 r.w terminie innym niż dzień podjęcia uchwały o podziale zysku oraz rozłożenie jej wypłaty na raty powoduje powstanie po stronie spółki nieodpłatnego świadczenia stanowiącego przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2007.04.19 - Izba Skarbowa w Rzeszowie - IS-I/2-42300/2/06
     ∟1. Czy podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednomyślnej uchwały w sprawie przesunięcia terminu wypłaty dywidendy (o kilka miesięcy) stanowi dla Spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy dywidenda przyznana uchwałą Zgromadzenia Wspólników, a nie wypłacona udziałowcom w terminie określonym w uchwale, stanowi dla Spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu – w związku z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Adm...

2007.02.19 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/4061-254/1/06
     ∟Czy Spółka postąpiła prawidłowo, rozpoznając przychód z nieodpłatnego świadczenia związanego z korzystaniem ze środków przeznaczonych na wypłatę dywidendy, w sytuacji, w której równocześnie wypłaciła na rzecz Wspólnika odsetki z tego tytułu? W dniu 20.11.2006r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 14 kwietnia 2005r. została podjęta uchwała nr 2/2005 dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2004 na rzecz wspólnika. W myśl uchwały, wypłata dywidendy powinna zostać dokonana do dnia 31 października 2005r. Spółka nie dokonała wypłaty dywidendy na rzecz wspólnika w terminie określonym w uchwale. W konsekwencji wspóln...

2006.09.22 - Urząd Skarbowy w Lesznie - PD-Ia-423-5/06
     ∟Spółka, podejmując uchwałę o podziale zysku za 2004r., zadecydowała o przeznaczeniu jego części na wypłatę dywidendy. Umowa Spółki ani uchwała Zgromadzenia Wspólników nie określiły terminu wypłaty dywidendy.Z uwagi na konieczność zapewnienia terminowej obsługi finansowej bieżącej działalności Spółki w okresie po podjęciu uchwały o podziale zysku za 2004r., wypłata dywidendy nie została zrealizowana. W związku z powyższym, Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem - czy w opisanej sytuacji uzyskał przychód? Pismem z dnia 22 sierpnia 2006r. Podatnik zwrócił się o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Zgromadzenie Wspólników, podejmując uchwałę o po...

2006.08.24 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/4060-46/06
     ∟Czy w związku z przekształceniem ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową wystąpi kiedykolwiek obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zysków zatrzymanych w ramach kapitałów własnych spółki komandytowej wypracowanych przez Spółkę z o.o. przed zmianą formy prawnej oraz czy w takim przypadku Spółka jako płatnik będzie obowiązana do poboru takiego podatku?

2006.07.28 - Izba Skarbowa w Kielcach - PD3-4231-55/06
     ∟Czy w przypadku zatrzymania przez płatnika kwoty zwróconej nadpłaty z tytułu dywidendy wypłaconej akcjonariuszowi, Spółka (płatnik) uzyska nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisu art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od os. pr. ?Ponadto Spółka prosi o zajęcie stanowiska czy ww. sytuacja stanowi czynność podlegającą przepisom ustawy o PCC ?

2006.07.27 - Izba Skarbowa w Kielcach - PO-436/II/7/06
     ∟Czy w przypadku zatrzymania przez płatnika kwoty zwróconej nadpłaty z tytułu dywidendy wypłaconej akcjonariuszowi, Spółka (płatnik) uzyska nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisu art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od os. pr. ?Ponadto Spółka prosi o zajęcie stanowiska czy ww. sytuacja stanowi czynność podlegającą przepisom ustawy o PCC ?

1 2

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj