Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: budynek używany

 

budynek używany 156 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.3.2018.1.KK
     ∟Możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 4 updop dla używanego budynku niemieszkalnego

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.355.2017.2.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie prawnych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych do zakupionego w 2015 r. budynku.

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.356.2017.1.JP
     ∟Czy dla opisanej nieruchomości możliwe jest zastosowanie indywidualnie wybranej stawki amortyzacyjnej, która byłaby wyższa niż przewidziana w Klasyfikacji Środków Trwałych dla środka trwałego zakwalifikowanego do podgrupy 10, czyli 2,5%, ale nie przekroczyłaby stawki 10% przewidzianej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dla używanych środków trwałych?

2014.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1132/13-4/MN
     ∟Zwolnienie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości: 1) 2 lata po pierwszym zasiedleniu; 2) częściowo wynajmowanej - w ramach pierwszego zasiedlenia i przed pierwszym zasiedleniem.

2014.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1069/13-5/MN
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy udziałów w nieruchomości zabudowanej, dzierżawionej, bez rozliczenia poniesionych przez dzierżawcę nakładów – poza pierwszym zasiedleniem.

2014.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1069/13-4/MN
     ∟Podstawa opodatkowania transakcji sprzedaży udziałów w nieruchomości zabudowanej na rzecz wspólników spółki jawnej dzierżawiącej nieruchomość. Spółka jawna poniosła nakłady na nieruchomości, które nie zostaną rozliczone.

2011.04.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-51/11/AP
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dopuszczalne jest ustalenie dla przedmiotowego budynku indywidualnej stawki amortyzacyjnej, wynikającej z zastosowania skróconego okresu amortyzacji, nie krótszego jednak niż 3 lata?

2010.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1648/10-2/ISN
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania wykorzystywane były pod wynajem zwolniony od podatku, nie dokonano odliczenia podatku przy nabyciu nieruchomości, nie dokonywano ulepszeń. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2010.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1650/10-2/EN
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania wykorzystywane były pod wynajem zwolniony od podatku, nie dokonano odliczenia podatku przy nabyciu nieruchomości, nie dokonywano ulepszeń. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2010.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1649/10-2/MN
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania wykorzystywane były pod wynajem zwolniony od podatku, nie dokonano odliczenia podatku przy nabyciu nieruchomości, nie dokonywano ulepszeń. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2010.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-352/10-4/JG
     ∟Czy prawidłowym jest stosowanie przez Spółkę do wyżej wymienionych używanych budynków wraz z parkingami je obsługującymi – podwyższonej stawki amortyzacji wynoszącej 33,33% rocznie.

2010.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-357/10/EA
     ∟Określenie właściwej stawki podatku dla sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

2010.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-286/10-4/KS
     ∟Jaką stawkę amortyzacyjną dla celów podatkowych Spółka może przyjąć dla tej nieruchomości, po przekazaniu jej ze środków trwałych w budowie na środki trwałe Spółki?(po zakończeniu prac modernizacyjnych jako kompletny, zdatny do użytku w momencie przyjęcia do eksploatacji środek trwały, przeznaczony na własne potrzeby jednostki).

2010.05.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-469/10-2/MN
     ∟Czy transakcja sprzedaży nieruchomości wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu może być przeprowadzona bez naliczania podatku VAT? (zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10)

2010.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-205/10/EA
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku transakcji aportu budynku użytkowego i gruntu, na którym budynek ten jest usytuowany.

2010.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-104/10-4/MM
     ∟w przedmiotowej sprawie sprzedaż lokalu suszarni oraz części korytarza, mimo iż jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w związku z § 12 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia, bowiem w stosunku do przedmiotowych pomieszczeń Wnioskodawca nie miał uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu i nie ponosił żadnych wydatków związanych z ich ulepszeniem.

2009.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-876/09-4/AA
     ∟Czy dla celów ustalenia stawki amortyzacyjnej dla budynku mieszkalnego wykorzystywanego do wynajmu zastosowanie znajdzie w tym przypadku art. 22j ust. 1 pkt 3 i ust. 2, tj. że budynek ten można uznać za używany i zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną ?

2009.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-593/09-2/MM
     ∟Czy zasady amortyzacji w odniesieniu do nabytych w ramach aportu przedsiębiorstw używanych budynków i budowli powinny zostać określone zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2006 r. oraz czy powinny być one kontynuowane także w kolejnych latach podatkowych?

2009.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-798/09-2/AK
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej budynku używanego, który został zakwalifikowany przez Wnioskodawcę do rodzaju 103 Klasyfikacji Środków Trwałych

2009.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-661/09/EA
     ∟Zwolnienie od podatku od towarów i usług dla transakcji zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynków i budowli.

2009.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-443/09/EA
     ∟Opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej.

2009.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-512/09/EA
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy budynku hali wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego.

2009.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-574/09/EA
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy budynku biurowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego tym budynkiem.

2009.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-297/09-2/AG
     ∟Czy prawidłowe jest zastosowanie okresu amortyzacji dla przedmiotowego budynku – 10 lat, przy zastosowaniu jako dowodu używania budynku oświadczeń osób zatrudnionych w podmiotach, które używały w budynku?

2009.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-122/09-2/HS
     ∟1. Czy w przypadku nabycia nieruchomości (spełniającej definicję używanego środka trwałego zgodnie z art.16j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), obejmującej obiekt handlowo - usługowy (samodzielny sklep), który jest wymieniony w rodzaju 103 Klasyfikacji, możliwe jest ustalenie indywidualnego okresu amortyzacji dla takiego obiektu, zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako okres nie krótszy niż 3 lata?2. Czy dla interpretacji przepisów art. 16j ust. 3 pkt 1 oraz art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie miała znaczenie forma nabycia opisanej powyżej nieruchomości, tj. poprzez otrzymanie aportu rzeczowego, bądź ich nabycie w drodze kupna?

2009.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-19/09-3/AG
     ∟Czy budynek, o którym mowa, można amortyzować przez okres 3 lat, biorąc pod uwagę, że jest on zdatny do użytku, używany, po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych i został wymieniony w rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych?

2009.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PP1-443-2104/08-4/IG
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości Zainteresowanego powinna podlegać opodatkowaniu, czy też powinna korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

2009.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-2040/08-2/MP
     ∟Wnioskodawca zamierza sprzedać budynek wraz z gruntem na którym jest on posadowiony. Przedmiotowy budynek został wybudowany i oddany do użytku w 2000 r., od 2001 r. rozpoczęto wynajem lokali na cele mieszkaniowe. W trakcie użytkowania nie były ponoszone nakłady na ulepszenie budynku, a przy nabyciu przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Do przedmiotowej dostawy w odniesieniu zarówno do budynku jak i do gruntu – będzie miało zastosowanie zwolnienia z podatku od towarów i usług.

2009.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-968/08-5/GZ
     ∟Korekta od poniesionych w 2006 r. nakładów nie przekraczających 15 000 zł – stan prawny po 1 stcyznia 2009 r.

2009.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-968/08-4/GZ
     ∟Sprzedaż budynku używanego.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj