Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zakończenie budowy

 

zakończenie budowy 68 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2013.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-598/13-5/MD
     ∟Stawka podatku dla czynności zbycia w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami

2013.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-643/13-4/AJ
     ∟1. Czy ze względu na wymóg nie przekroczenia 3 lat od końca roku, w którym zostało wydane pozwolenie na budowę, a rokiem zakończenia inwestycji, przysługuje ulga odsetkowa, zważywszy, że inwestycja została zrealizowana w oparciu o ostateczne pozwolenie na budowę z dnia 31 maja 2005 r. i w związku z tym, czy trzyletni okres na zakończenie budowy powinien być liczony od daty 31 maja 2005 r.?2. Czy niezależne od Wnioskodawcy okoliczności w postaci: - konieczności zmian konstrukcyjno-projektowych budynku i związaną z tym koniecznością wydania nowego pozwolenia na budowę, - opóźnienia budowy w związku w niedochowaniem przez wykonawcę wykonania przyłącza energetycznego...

2013.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-509/13-3/AJ
     ∟1. Czy powyższy zakup był dokonany na rynku pierwotnym? 2. Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym przysługuje ulga odsetkowa od całości przyznanego kredytu? 3. Który punkt zaznaczyć w oświadczeniu PIT-2K przy rodzaju inwestycji? 4. Który rok Wnioskodawca ma przyjąć, jako rok rozpoczęcia budowy?

2013.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-396/13-2/AJ
     ∟Ulga odsetkowa.

2012.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-920/12/BJ
     ∟Możliwość skorzystania ulgi odsetkowej.

2012.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1083/11-4/AJ
     ∟1.Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi odsetkowej od całości udzielonego kredytu?2.Czy odsetki zapłacone do 2010 r. Zainteresowany może odliczyć poprzez złożenie korekt zeznań podatkowych za lata 2006-2010 ?

2012.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1026/11-4/WM
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi na inwestycje budowlane tj. odliczenia spłaconych odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego, jeżeli od chwili uzyskania pozwolenia na budowę a jej zakończeniem minęło trzy lata, przy czym opóźnienie budowy powstało z przyczyn niezależnych od Zainteresowanego?

2011.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-784/11-2/JK2
     ∟Czy biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej stan faktyczny w zeznaniu rocznym za 2010 r. Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od pełnej kwoty kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w kwocie 178.000 zł. pomniejszonej o proporcjonalną wartość kredytu przeznaczoną na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu, czy tylko od kwoty kredytu przeznaczonej na dokończenie inwestycji, tj. 58.000 zł?

2011.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-906/11-3/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej.

2011.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-956/11/MM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży działki, nabytej w 2004r. na której w 2007r. wybudowano budynek mieszkalny.

2011.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-643/11-2/ES
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2011.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-563/11-4/WS
     ∟Ulga odsetkowa – kredyt przeznaczony na refinansowanie części kosztów budowy domu.

2011.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-480/11-5/WM
     ∟1) Czy w opisanym przypadku przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczania części odsetek w ramach ulgi odsetkowej od pobranego kredytu, w części dotyczącej budowy domu, tj. od kwoty 199 768,49 zł?2) Czy jako podstawę do odliczenia tych odsetek należy brać ustalony limit z 2005 r., czyli roku w którym deweloper przekazał małżonkom budynek do dalszej budowy, czy datę skończenia przez nich budowy, tj. rok 2008?

2011.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-526/11-3/WS
     ∟Ulga odsetkowa – uchylenie pozwolenia na budowę.

2011.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-264/11/MM
     ∟Czy trzyletni okres od wydania decyzji na budowę należy liczyć od dnia uzyskania ostatecznej decyzji w sprawie wydania pozwolenia na budowę bez której nie było możliwości pełnej realizacji inwestycji oraz dokonania ostatecznego odbioru?

2011.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-89/11-2/WS
     ∟Ulga odsetkowa.

2010.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-940/10-2/AK
     ∟Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając dyspozycję zawartą w art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, iż nie przysługuje Wnioskodawczyni prawo do skorzystania z odliczenia od dochodu odsetek od kredytu przeznaczonego na budowę budynku mieszkalnego. Podkreślenia wymaga również fakt, że uprawnienie do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego było przywilejem, z którego podatnicy mogli skorzystać jedynie w ściśle określonych przez ustawodawcę warunkach. Niedopełnienie natomiast któregokolwiek z tych warunków skutkuje brakiem możliwości korzystania z przedmiotowego odliczenia.

2010.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-999/10-4/WS
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonania odliczenia od podstawy podatku faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu, który otrzymany został na finansowanie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego?

2010.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-964/10-4/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej.

2010.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-843/10-2/WM
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, biorąc pod uwagę fakt, iż upłynęło pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie działki?

2009.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-541/09-2/WM
     ∟Czy Wnioskodawca może uznać, że został spełniony warunek skorzystania z ulgi odsetkowej, określony w art. 26b ust 2 pkt 4, tj. czy inwestycja została zakończona, a ponadto zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy?

2009.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-469/09/MM
     ∟Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi podatkowej, określonej w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2009.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-539/09-2/WM
     ∟Czy kwotę 63 000 zł (wpłaconą przez kupującego na rachunek kredytowy) pomniejszoną o nadpłatę wynikłą z różnicy kursowej w wysokości 1 499, 14 zł można zaliczyć jako spłatę kredytu pomniejszającego należny podatek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e)?

2009.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-538/09-2/WM
     ∟Czy kwotę 63 000 zł (wpłaconą przez kupującego na rachunek kredytowy) pomniejszoną o nadpłatę wynikłą z różnicy kursowej w wysokości 1 499, 14 zł można zaliczyć jako spłatę kredytu pomniejszającego należny podatek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e)?

2009.08.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-540/09-2/AJ
     ∟Czy Wnioskodawca jest zobowiązany opłacić podatek od sprzedaży nieruchomości?

2009.06.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-247/09/MM
     ∟Czy wydatki poniesione na wykonanie ww. prac w zakupionym budynku mieszkalnym (stan surowy zamknięty) podlegały odliczeniu od podatku za rok 2005 w ramach ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego?

2009.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-279/09-4/ES
     ∟Ulga odsetkowa w związku z aneksem do umowy kredytowej o podwyższenie kwoty kredytu.Czy przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczania odsetek od całej wysokości kredytu?Czy odsetki od podwyższonej aneksem części kredytu za rok 2008 Wnioskodawca będzie mógł odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2009?

2009.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-268/09-4/PJ
     ∟Wnioskodawczyni przysługuje prawo do ulgi odsetkowej, natomiast za rok rozpoczęcia inwestycji ( poz. 34 PIT – 2K), rozumianej jako rok uzyskania pozwolenia na budowę, należy przyjąć rok 2005.

2009.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1181/08/AD
     ∟Ulga odsetkowa.

2009.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-759/08/MM
     ∟Czy podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oraz udziału w gruncie należy opłacić według zasad opodatkowania obowiązujących do 31 grudnia 2006 roku, tzw. starych zasad, czy według zasad obowiązujących od 31 grudnia 2006 roku?

1 2 3

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj