Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: audyt

 

audyt 64 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2019.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.556.2018.2.AS
     ∟Brak zastosowania art. 15e ust. 1 pkt 1 do kosztów usług kontroli i audytu wewnętrznego.

2018.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.521.2018.2.AM
     ∟Kwalifikacja kosztów wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług do kosztów usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.358.2018.1.JG1
     ∟możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.51.2018.2.KK
     ∟Możliwość zastosowania 50% KUP dla audytora.

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.26.2018.1.IP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w zakresie nabycia usługi opracowania studium wykonalności projektu (...) oraz usługi audytowej (...).

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.339.2017.1.PP
     ∟Czy do wynagrodzenia za czynności wykonywane w ramach umowy o pracę audytora wewnętrznego za lata 2013–2016 i rok bieżący 2017 można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem limitu wynikającego z art. 22 ust. 9a tejże ustawy, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód?

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.261.2017.2.KK
     ∟Czy w przypadku wykonania dzieła w postaci audytu energetycznego, audytu przedsiębiorstwa, audytu efektywności energetycznej możliwym jest zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów?

2017.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.100.2017.1.ANK
     ∟w zakresie uznania, czy ponoszone przez Spółkę wydatki w związku z przeprowadzaniem audytów w spółkach zależnych, stanowią koszty uzyskania przychodów, dla celów kalkulacji podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.68.2017.3.IM
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.61.2017.2.KS
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2016.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-506/16-4/KOM
     ∟zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT

2016.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-326/16-1/MD
     ∟prawo do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego od zakupu i montażu monitoringu instalacji solarnej oraz brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z przeprowadzeniem audytu finansowego

2016.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-593/16-2/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2016.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4512-118/16/APR
     ∟Zwolnienie podmiotowe przy świadczeniu usług audytu zewnętrznego.

2016.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-18/16-4/RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności audytu i kontroli.

2015.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-275/15-2/AG
     ∟Czy koszty związane z korzystaniem z udostępnianego narzędzia „Raportal” oraz koszty audytów okresowych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów po stronie L. PL?

2015.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-537/14/15-S/MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku.

2014.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-500/14-6/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wynagrodzeń za usługi audytu.

2014.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-500/14-5/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wynagrodzeń za usługi sekurytyzacji.

2014.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-500/14-4/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania różnic kursowych w związku z przychodem z odpłatnego zbycia wierzytelności.

2014.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-500/14-3/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodów kwoty brutto wierzytelności.

2014.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-500/14-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozpoznania momentu powstania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności.

2014.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1038/14/BG
     ∟w zakresie obowiązku pobrania przez Spółkę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu należności płaconych na rzecz podmiotu zagranicznego za świadczenie usług audytu i kontroli jakości oraz obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji

2014.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1037/14/BG
     ∟w zakresie obowiązku pobrania przez Spółkę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu należności płaconych na rzecz podmiotu zagranicznego za świadczenie usług audytu i kontroli jakości oraz obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji

2014.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-967/14/AK
     ∟Czy na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, usługi audytu świadczone przez podmioty określone w art. 3 ust. 2 ww. ustawy, związane z badaniem jakości wyrobów gotowych produkowanych przez Spółkę przed ich wysłaniem oraz warunków socjalnych i bezpieczeństwa warunków pracy - jako stanowiące warunek konieczny kontrahenta do dokonywania dostaw wyrobów - podlegają obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego w wysokości 20%? (stan faktyczny)

2014.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1230/14/AK
     ∟Czy na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, usługi audytu świadczone przez podmioty określone w art. 3 ust. 2 ww. ustawy, związane z badaniem jakości wyrobów gotowych produkowanych przez Spółkę przed ich wysłaniem oraz warunków socjalnych i bezpieczeństwa warunków pracy - jako stanowiące warunek konieczny kontrahenta do dokonywania dostaw wyrobów – będą podlegać obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego w wysokości 20%? (zdarzenie przyszłe)

2014.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-846/14/AK
     ∟Czy w odniesieniu do wydatków związanych z przeprowadzaniem audytu, ujmowanych bilansowo na kontach czynnych rozliczeń międzyokresowych, właściwym rozwiązaniem będzie rozpoznanie kosztu podatkowego w całości, w dacie pod którą księguje się operację nabycia usługi?

2014.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-537/14-2/MR
     ∟Czy Wnioskodawca wykonując tylko usługi audytu zapewniającego, w rozumieniu § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie prowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U. z 2010 r. Nr 21, poz. 108), osiągając kwotę sprzedaży rocznej ze świadczenia ww. usług nieprzekraczającą 150 tys. zł, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

2013.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-480/13/MS
     ∟Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT.

2013.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-439/12-6/MC
     ∟Czy wypłacając wynagrodzenie dla udziałowca z tytułu świadczenia usługi zarządzania jakością ma obowiązek pobrać 20% podatek dochodowy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

1 2 3

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj