Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: adwokat

 

adwokat 368 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.579.2018.1.MJ
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z odbywaniem aplikacji adwokackiej, poniesionych przed rozpoczęciem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej

2018.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.526.2018.1.IF
     ∟Skoro Wnioskodawczyni poniosła wydatki w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu adwokata, przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, nie można uznać, że wydatki te poniosła w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (które jeszcze nie istniało).

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.330.2018.2.AM
     ∟Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej.

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.376.2017.1.IF
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na studia magisterskie.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.377.2017.1.IF
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na studia magisterskie.

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.321.2017.1.IF
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wydatków poniesionych w czasie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej.

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.80.2017.2.BS
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług

2017.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.3.2017.1.DR
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, związanych z uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu adwokata.

2017.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.16.2017.1.AK
     ∟Czy koszty odbytej w latach 2013-2016 aplikacji adwokackiej wraz ze składką korporacyjną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.1014.2016.1.ES
     ∟opodatkowanie i udokumentowanie zapłaty za usługę, którą Wnioskodawca otrzyma po zakończeniu działalności gospodarczej

2017.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.902.2016.1.BS
     ∟w zakresie opodatkowania wynagrodzenia za świadczoną pomoc prawną

2016.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1129.2016.2.AK
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości poniesionych kosztów

2016.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-12/16-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2016.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-10/16-2/WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2016.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-353/16/MP
     ∟Czy wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora dla nieobecnego w postępowaniu administracyjnym, wypłacane radcy prawnemu/adwokatowi prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą należy zakwalifikować jako przychód osiągany z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pobrać od takiego wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bądź ryczałt, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy?

2016.06.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-477/16-2/AM
     ∟Pomimo, że Wnioskodawca w latach wcześniejszych, poniósł wskazane we wniosku wydatki, to nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w tej działalności. Brak jest bowiem związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ich poniesieniem a uzyskiwaniem przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w późniejszym okresie. Przedmiotowe wydatki nie spełniają przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że wskazane we wniosku, a poniesione przez Wnioskodawcę przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki, nie mogły (i nie mogą) obiektywnie przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, ponieważ źródło to w tym czasie nie istniało.

2016.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1331/15-2/EC
     ∟Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu przygotowywania opinii prawnych, opinii podatkowych, raportów, opracowań, pism, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stanowią przychody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. Nie ma przy tym znaczenia, że świadczone usługi są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W konsekwencji do przychodów tych nie mogą mieć zastosowania 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3, a także przepisy art. 22 ust. 9a-10a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-648/15-5/RK
     ∟Czy poniesione wydatki na opłaty roczne za szkolenie w ramach odbywania aplikacji radcowskiej w latach 2012-2014 mogą być zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej?

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1437/15-2/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2015.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-391/15-2/JK
     ∟1) Czy przyznana Wnioskodawczyni wyrokiem Sądu Apelacyjnego cała kwota (odszkodowanie i odsetki) bez względu na nazewnictwo a ze względu na pełnioną w tym konkretnym przypadku funkcję odszkodowawczą korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 3 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy wynagrodzenie adwokata z tytułu wniesienia apelacji, która uznała prawo do odszkodowania za zasadne można uznać za koszt uzyskania przychodu? 3) Czy obowiązek rozliczenia PIT można zawiesić do dnia zakończenia postępowania SN ze skargi kasacyjnej pozwanego? 4) Czy na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej istnieją przesłanki do zaniechania poboru podatku?

2015.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-349/15-2/ES
     ∟Opłacone składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz składki członkowskie należne Izbie Adwokackiej oraz Okręgowej Izbie Radców Prawnych będą stanowić nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015.05.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-476/15/MP
     ∟Czy wymieniony koszt tj. opłata za aplikację adwokacką za 2010 r. może stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? W jakim okresie rozliczeniowym Wnioskodawca powinien ująć ww. koszt w księdze przychodów i rozchodów? Czy ten koszt powinien być ujęty w księgach za 2014 r. czy też w księgach za 2015 r.? Czy ww. wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu adwokata, warunkujących w świetle Prawa o adwokaturze wykonywania działalności gospodarczej w formie kancelarii adwokackiej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?

2015.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-81/15-4/JK3
     ∟Przychód adwokata, niemającego miejsca zamieszkania ani nieprowadzącego działalności gospodarczej poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład, z tytułu usług prawnych świadczonych w Indiach na rzecz Wnioskodawcy stanowi przychód osiągnięty na terytorium Polski. Zatem jeżeli Wnioskodawca nie będzie dysponował certyfikatem rezydencji adwokata, mającego miejsce stałego pobytu na terytorium Indii, to będzie obowiązany do pobierania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy. Natomiast jeżeli adwokat, mający miejsce zamieszkania w Indiach, przedłoży Wnioskodawcy certyfikat rezydencji i tym samym udokumentuje dla celów podatkowych miejsce zamieszkania na terytorium Indii, to - zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – będzie miał zastosowanie art. 15 ww. umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii.

2015.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-703/14-2/MM
     ∟Czy wynagrodzenie adwokata wykonującego zawód w ramach kancelarii adwokackiej, osiągającego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (PKD 69.10.Z.), w zamian za świadczenie pomocy prawnej z urzędu, powinno stanowić źródło przychodu z tytułu działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 6 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też powinno być rozpoznane jako źródło przychodu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

2015.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1268/14/ŚS
     ∟Dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków poniesionych przed rozpoczęciem jej prowadzenia.

2014.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1133/14/BK
     ∟w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika w związku z wypłacaniem wynagrodzeń adwokatom i radcom prawnym

2014.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1069/14/MW
     ∟Czy wydatki związane m.in. z przystąpieniem do egzaminu wstępnego na aplikację, wpisem na listę aplikantów adwokackich, odbyciem aplikacji, przystąpieniem do egzaminu adwokackiego, uzyskaniem wpisu na listę adwokatów, czy też wydatki związane z przynależnością do samorządu adwokackiego, niezbędne do nabycia uprawnień do wykonywania zawodu adwokata, a poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie kancelarii adwokackiej?

2014.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-987/14/KW
     ∟Czy poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki w postaci obowiązkowych opłat rocznych za trwającą trzy lata aplikację adwokacką oraz obowiązkowej opłaty za egzamin adwokacki - poniesione przez nią w okresie poprzedzającym rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej - które zostały zapłacone przez nią w związku z ustawowo przewidzianym procesem zdobywania uprawnień niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w formie kancelarii adwokackiej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodu wspomnianej działalności?

2014.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-867/14-2/PW
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, związanych z uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu adwokata

2014.12.09 - Minister Finansów - DD9/033/280/SEW/BRT/2014/RD-21931
     ∟obowiązków płatnika związanych z wypłatą wynagrodzeń z tytułu pomocy prawnej z urzędu na rzecz adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41458 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj