Interpretacje ostatnio dodane
do bazy epodatnik.pl

 

2014.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-1031/13/BJ (dodane 2017-01-13)
     ∟1. Czy wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawcę w myśl postanowień umowy przekazania stanowi dla niego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy Przedsiębiorstwo powinno sporządzić dla Wnioskodawcy informację o dochodach PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której wynagrodzenie zostanie wykazane jako przychód z innych źródeł w rozumieniu tej ustawy?

2016.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.144.2016.1.TW (dodane 2017-01-13)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2016.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.195.2016.3.AMN (dodane 2017-01-13)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczki na podatek dochodowy z dzia3alnooci gospodarczej.

2016.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.195.2016.2.AMN (dodane 2017-01-13)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowi1zków p3atnika.

2016.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-562/13/16-S-2/WS (dodane 2017-01-13)
     ∟Obowi1zki wynikaj1ce z art. 26a § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa.

2016.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.399.2016.1.DJ (dodane 2017-01-13)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sp3aty otrzymanej w wyniku podzia3u maj1tku ma3?enskiego.

2016.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.206.2016.2.ES (dodane 2017-01-13)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia spó3dzielczego w3asnoociowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.253.2016.2.PP (dodane 2017-01-13)
     ∟Zrycza3towany podatek dochodowy od niektórych przychodów osi1ganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodu z tytu3u zbycia nieruchomooci.

2016.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-3.4512.148.2016.1.KM (dodane 2017-01-13)
     ∟Podatek od towarów i us3ug w zakresie obowi1zku rozliczenia podatku nale?nego z tytu3u zaliczek zap3aconych Dostawcy do dnia jego rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i us3ug, braku obowi1zku rozliczenia podatku nale?nego z tytu3u zaliczek zap3aconych Dostawcy po dniu jego rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i us3ug oraz z tytu3u dokonania dostawy z monta?em, a tak?e skorygowania podatku nale?nego z tytu3u zaliczek zap3aconych przed dniem rejestracji Dostawcy dla potrzeb podatku od towarów i us3ug.

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.284.2016.3.KS (dodane 2017-01-13)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu.

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.293.2016.2.AMN (dodane 2017-01-13)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów w czeoci dotycz1cej mo?liwooci rozliczenia wskazanych we wniosku orodków finansowych w ramach Yród3a przychodów jakim jest pozarolnicza dzia3alnooa gospodarcza, mo?liwooci zwolnienia z opodatkowania ww. orodków finansowych oraz podstawy prawnej ww. zwolnienia.

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.294.2016.2.AMN (dodane 2017-01-13)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w czeoci dotycz1cej braku mo?liwooci zaliczenia otrzymanych orodków przeznaczonych na wynagrodzenie z tytu3u uczestnictwa w projekcie do kosztów podatkowych oraz podstawy prawnej braku mo?liwooci zaliczenia ww. orodków do kosztów podatkowych.

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.296.2016.2.AN (dodane 2017-01-13)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie mo?liwooci ujecia po stronie kosztów uzyskania przychodów ubezpieczenia OC i AC na podstawie dowodu ksiegowego (polisy ubezpieczeniowej), w zakresie momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie mo?liwooci zaliczenia kosztów wynikaj1cych z polisy ubezpieczeniowej do kosztów uzyskania przychodów w dacie jej wystawienia (zawarcia), niezale?nie od tego, ?e p3atnooa nast1pi w ratach.

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.145.2016.2.LM (dodane 2017-01-13)
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania zrycza3towanym podatkiem dochodowym nale?nooci licencyjnych dokonywanych na rzecz podmiotów z Holandii.

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP3.4512.185.2016.1.TKu (dodane 2017-01-13)
     ∟Odliczenie podatku zwi1zanego z realizacj1 projektu.

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-571/16-1/AGW (dodane 2017-01-13)
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego zwi1zanego z nabyciem zabudowanej nieruchomooci gruntowej.

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.658.2016.2.IG (dodane 2017-01-13)
     ∟w zakresie opodatkowania sprzeda?y sk3adników maj1tkowych banku

2016.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.680.2016.1.AJ (dodane 2017-01-13)
     ∟Brak opodatkowania czynnooci przekazania samochodu do maj1tku osobistego oraz brak opodatkowania jego póYniejszej sprzeda?y.

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3/4510.539.2016.1.JS (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy nieodp3atne przekazanie przez Dostawce Gratisów w zwi1zku z organizowan1 Akcj1 powoduje, ?e Spó3ka ma obowi1zek rozpoznaa przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)?

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1028.2016.2.MST (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy Spó3ka mo?e zaliczya w koszty uzyskania przychodu nak3ady poniesione na budowe drogi publicznej w momencie zakonczenia i rozliczenia inwestycji tj. w grudniu 2014 r.?

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.682.2016.1.JKu (dodane 2017-01-13)
     ∟Wysokooa stawki podatku od czynnooci cywilnoprawnych od ww. transakcji sprzeda?y dzie3 sztuki bez przeniesienia maj1tkowych praw autorskich powinna zostaa ustalona w oparciu o art. 7 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych wskazuj1cy, i? stawka podatku od umowy sprzeda?y rzeczy ruchomych wynosi 2%.

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.683.2016.1.JKu (dodane 2017-01-13)
     ∟zarówno sprzeda? rzeczy (dzie3 sztuki) jak i praw maj1tkowych zwi1zanych z rzecz1, stawke podatku nale?y okreolia na podstawie art. 7 ust. 1 w zwi1zku z art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych. Je?eli bowiem w treoci czynnooci cywilnoprawnej skutkuj1cej przeniesieniem w3asnooci nie zosta3y wyodrebnione wartooci rzeczy lub praw maj1tkowych, do których maj1 zastosowanie ró?ne stawki, podatek pobiera sie wed3ug stawki najwy?szej (w tym przypadku 2%) – od 31cznej wartooci tych rzeczy lub praw maj1tkowych.

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.856.2016.1.AW (dodane 2017-01-13)
     ∟Dostawa dzia3ki zabudowanej budynkiem z lat 60-tych u?ytkowanym przez spadkodawce

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.825.2016.1.KN (dodane 2017-01-13)
     ∟Wy31czenie z opodatkowania czynnooci wniesienia zespo3u sk3adników materialnych i niematerialnych do spó3ki z o. o.

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4512-472/16-2/AT (dodane 2017-01-13)
     ∟Obowi1zki podatkowe z tytu3u WNT paliw.

2016.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.917.2016.1.AW (dodane 2017-01-13)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 projektu

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.635.2016.1.PM (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy po31czenie przez przejecie (inkorporacja) trzech Spó3ek przez Wnioskodawce bedzie podlega3o opodatkowaniem podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych?

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.993.2016.1.AW (dodane 2017-01-13)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 projektu

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.441.2016.1.MCZ (dodane 2017-01-13)
     ∟skutki podatkowe sp3aty rat kredytu mieszkaniowego przez wspó3kredytobiorców solidarnie zobowi1zanych do jego sp3aty.

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.677.2016.1.JD (dodane 2017-01-13)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 projektu

2016.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.700.2016.2.KW (dodane 2017-01-13)
     ∟Ustalenie przychodu i kosztów uzyskania przychodu z dobrowolnego umorzenia udzia3ów w spó3ce z o.o. powsta3ej z przekszta3cenia spó3ki jawnej.

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.455.2016.1.HK (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy odszkodowanie uzyskane przez Wnioskodawce – jako uposa?onego – podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.676.2016.1.JD (dodane 2017-01-13)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 projektu.

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.957.2016.1.IN (dodane 2017-01-13)
     ∟Mo?liwooa zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do wyp3aconego pracownikom wynagrodzenia.

2016.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4512-396/16-4/PB (dodane 2017-01-13)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 projektu.

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.675.2016.1.JD (dodane 2017-01-13)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 projektu.

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.673.2016.1.MGo (dodane 2017-01-13)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 projektu.

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.672.2016.1.MGo (dodane 2017-01-13)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 projektu.

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.835.2016.1.RS (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy w przypadku, w którym Wnioskodawca zosta3 w dniu 31 grudnia 2015 r. wspó3w3aocicielem domu, przychody ze sprzeda?y w dniu 24 stycznia 2013 r. mieszkania mog1 bya uznane za wydatki na w3asne cele mieszkaniowe w sytuacji, gdy zanim sta3 sie wspó3w3aocicielem domu zakupi3 materia3y budowlane oraz wykona3 rozbudowe domu, bed1cego od dnia 31 grudnia 2015 r. Jego wspó3w3asnooci1?

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.671.2016.1.MGo (dodane 2017-01-13)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 projektu.

2016.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.872.2016.1.KJ (dodane 2017-01-13)
     ∟Zwolnienie z podatku od towarów i us3ug op3aty czynszowej z tytu3u dzier?awy gruntów przeznaczonych na cele rolnicze oraz koniecznooci zbie?nooci zapisów o przeznaczeniu gruntu umowy dzier?awy, zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapisów ewidencji gruntów i budynków do zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.535.2016.1.AK (dodane 2017-01-13)
     ∟Stosowanie art. 15d u.p.d.o.p. w zw. z art. 22 ustawy o swobodzie dzia3alnooci gospodarczej do rozliczen miedzy Spó3k1 a kontrahentami w drodze potr1cenia.

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.829.2016.1.APR (dodane 2017-01-13)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku z tytu3u realizacji projektu.

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.552.2016.2.AK (dodane 2017-01-13)
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT us3ug doradztwa zawodowego wraz z IPD owiadczonych przed us3ug1 szkoleniow1

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.799.2016.1.AW (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy sprzeda? gruntu korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2016.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.914.2016.1.KJ (dodane 2017-01-13)
     ∟Mo?liwooa odliczenia podatku VAT w czeoci lub w ca3ooci w odniesieniu do projektu „…”.

2016.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4511.320.2016.2.AK (dodane 2017-01-13)
     ∟Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej.

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462.IPPP1.4512.916.2016.2.EK (dodane 2017-01-13)
     ∟w zakresie opodatkowania, stawki podatku otrzymanych przez Gmine wp3at od mieszkanców gminy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotycz1cych realizacji projektu

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.536.2016.1.AK (dodane 2017-01-13)
     ∟Stosowanie art. 15d u.p.d.o.p. w zw. z art. 22 ustawy o swobodzie dzia3alnooci gospodarczej do rozliczen miedzy Spó3k1 a kontrahentami w drodze potr1cenia.

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.882.2016.1.PSZ (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy z tytu3u udzielenia przez wszystkich wspólników spó3ki komandytowej nieoprocentowanych po?yczek na zasadzie dop3at (proporcjonalnie do udzia3u w zyskach i stratach) po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegaj1cy opodatkowaniu?

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.575.2016.1.WRz (dodane 2017-01-13)
     ∟mo?liwooa zaliczenia do kup wartooci diet za czas podró?y s3u?bowej przedsiebiorcy

2016.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.577.2016.1.WRz (dodane 2017-01-13)
     ∟mo?liwooa opodatkowania dochodów z dzia3alnooci gospodarcze w formie podatku liniowego Czy poniesione koszty zwi1zane z remontem budynku s1 kosztami uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia?

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.631.2016.2.MWj (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy z tytu3u kosztów poniesionych na realizacje zadania pn.: „…” , o którym mowa w niniejszym wniosku (przebudowa drogi publicznej poprzez zmiane nawierzchni z szutrowych na asfaltowe), bedzie przys3ugiwa3o Gminie … prawo odliczenia podatku VAT?

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1050.2016.1.KB (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy w zwi1zku z organizacj1 Imprez integracyjnych poniesione wydatki w zakresie, w jakim dotycz1 Podwykonawców mog1 zostaa przez Spó3ke zaliczone dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów?

2016.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.745.2016.3.JG (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy Wnioskodawczyni bedzie musia3a zap3acia podatek od sprzeda?y domu w okresie pieciu lat od darowizny dzia3ki, gdy ca3ooa pieniedzy z tej sprzeda?y przeznaczy3a na zakup dzia3ki budowlanej, budowe domu oraz sp3ate kredytu? Czy wszystkie rachunki na zakup materia3ów budowlanych z pierwszego i drugiego domu winny bya wystawione na Wnioskodawczynie, czy tylko do jakiejo kwoty? Do kiedy powinna z3o?ya rozliczenie ze sprzeda?y i budowy domu?

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.587.2016.2.MJ (dodane 2017-01-13)
     ∟o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie okreolenia Yród3a przychodów uzyskiwanych z tytu3u wynajmu wskazanych we wniosku nieruchomooci

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1110.2016.1.MST (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy wynagrodzenie za prowadzenie spraw spó3ki komandytowej, wyp3acane przez spó3ke komandytow1 na rzecz Wnioskodawcy, bed1cego jej komplementariuszem, bedzie stanowi3o dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu (zgodnie z przys3uguj1cym mu udzia3em w zysku spó3ki komandytowej)?

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4511.319.2016.1.AK (dodane 2017-01-13)
     ∟Mo?liwooa zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na podró?e s3u?bowe.

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-381/16-1/JG (dodane 2017-01-13)
     ∟Prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów odsetek od po?yczki w sytuacji po31czenia ze spó3k1 bed1c1 po?yczkobiorc1.

2016.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.924.2016.1.AG (dodane 2017-01-13)
     ∟w zakresie odpisów amortyzacyjnych

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.555.2016.1.MCZ (dodane 2017-01-13)
     ∟skutki podatkowe podzia3u maj1tku ma3?enskiego

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-578/16-2/IK (dodane 2017-01-13)
     ∟Sposób opodatkowania sprzeda?y udzia3u w prawie u?ytkowania wieczystego gruntu oraz prawa w3asnooci nieruchomooci.

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.359.2016.1.AT (dodane 2017-01-13)
     ∟w zakresie mo?liwooci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych za zakup pakietów medycznych dla cz3onków rodzin pracowników

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.633.2016.1.PM (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy w zwi1zku z uczestnictwem Spó3ki w umowie cash poolingu wyra?onej i rozliczanej w PLN, bedzie na Spó3ce spoczywa3 obowi1zek zap3aty podatku od czynnooci cywilnoprawnych – w owietle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych? W przypadku, gdy stanowisko Organu w odniesieniu do pytania nr 1 by3o negatywne, tzn. gdyby Organ ten uzna3, ?e umowa cash poolingu w PLN stanowi czynnooa cywilnoprawn1 mieszcz1c1 sie w zakresie przedmiotowym ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych i jest opodatkowana podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych, czy w takiej sytuacji bedzie mia3o zastosowanie wy31czenie z zakresu przedmiotowego ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych lub zwolnienie z tego podatku, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. a) ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych?

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.533.2016.2.AK (dodane 2017-01-13)
     ∟Stosowanie art. 15d u.p.d.o.p. w zw. z art. 22 ustawy o swobodzie dzia3alnooci gospodarczej do rozliczen miedzy Spó3k1 a kontrahentami w drodze potr1cenia.

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.370.2016.1.SG (dodane 2017-01-13)
     ∟w zwi1zku z otrzymaniem sp3aty wartooci pocz1tkowej orodków trwa3ych lub wartooci niematerialnych i prawnych, okreolonej w Umowie, o której mowa we wniosku

2016.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.850.2016.1.AG (dodane 2017-01-13)
     ∟Opodatkowanie rycza3tu za wykorzystywanie samochodów prywatnych do s3u?bowych jazd lokalnych.

2016.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.913.2016.1.EK (dodane 2017-01-13)
     ∟w zakresie momentu powstania obowi1zku podatkowego

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.383.2016.1.SG (dodane 2017-01-13)
     ∟w zakresie momentu powstania przychodu z tytu3u zap3aty czeoci odsetkowej op3at leasingowych

2016.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461.ITPP3.4512.699.2016.1.APR (dodane 2017-01-13)
     ∟Obowi1zek rejestracji jako podatnik VAT i wystawianie faktur na rzecz najemcy lokalu, po przekroczeniu kwoty wyliczonej w proporcji do okresu wynajmowania przedmiotowego lokalu w roku podatkowym.

2016.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.510.2016.1.AK (dodane 2017-01-13)
     ∟Mo?liwooa zastosowania zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 44 dla odszkodowania otrzymanego przez Wspólnote Mieszkaniow1.

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.782.2016.2.NP (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy przeznaczenie kwoty ze zbycia odziedziczonej nieruchomooci na sp3ate kredytu zaci1gnietego na zakup mieszkania, którego Wnioskodawczyni jest w3aocicielk1 i obecnie je zamieszkuje uprawnia j1 do zwolnienia w myol art. 21 ust. 1 pkt 131? Jakie elementy remontu mog1 bya pokryte ze orodków z odp3atnego zbycia ww. nieruchomooci, by Wnioskodawczyni mog3a skorzystaa ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131? Czy przeznaczenie kwoty z odp3atnego zbycia ww. nieruchomooci na zakup mebli korzysta ze zwolnienia okreolonego w art. 21 ust. 1 pkt 131?

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.384.2016.1.SG (dodane 2017-01-13)
     ∟w zakresie mo?liwooci rozliczenia kosztów ulepszenia sk3adników maj1tku bed1cych przedmiotem leasingu finansowego

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3/4510.542.2016.1.JS (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy nieodp3atne przekazanie przez Dostawce Gratisów w zwi1zku z organizowan1 Akcj1 powoduje, ?e Spó3ka ma obowi1zek rozpoznaa przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)?

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.385.2016.1.SG (dodane 2017-01-13)
     ∟w zakresie kwalifikacji Umowy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w zwi1zku ze zmian1 warunków Umowy, o której mowa we wniosku

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3/4510.541.2016.1.JS (dodane 2017-01-13)
     ∟1) Czy prawid3owe jest stanowisko Spó3ki, zgodnie z którym wydanie przez Spó3k1 kontrahentom Gratisów w ramach Akcji nie uprawnia do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)?2) Czy prawid3owe jest stanowisko Spó3ki, zgodnie z którym przekazanie przez Dostawce Gratisów w zwi1zku z organizowan1 Akcj1 nie powoduje, ?e Spó3ka ma obowi1zek rozpoznaa przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)?

2016.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1120.2016.1.MS (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy w przypadku odsetek od kwoty przyznanej po?yczki – Wnioskodawca powinien rozpoznaa przychód podatkowy na moment otrzymania p3atnooci z tytu3u odsetek?

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.975.2016.1.MS (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy w przypadku roz3o?enia na raty p3atnooci z tytu3u: - wynagrodzenia prowizyjnego, oraz - prowizji za opcje dodatkowe -Wnioskodawca powinien rozpoznaa przychód podatkowy w momencie, gdy ka?da z poszczególnych rat (zgodnie z pierwotnym harmonogramem sp3at) stanie sie nale?na (wymagalna)?

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3/4510.540.2016.1.JS (dodane 2017-01-13)
     ∟1) Czy prawid3owe jest stanowisko Spó3ki, zgodnie z którym wydanie przez Spó3k1 kontrahentom Gratisów w ramach Akcji nie uprawnia do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)?2) Czy prawid3owe jest stanowisko Spó3ki, zgodnie z którym przekazanie przez Dostawce Gratisów w zwi1zku z organizowan1 Akcj1 nie powoduje, ?e Spó3ka ma obowi1zek rozpoznaa przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)?

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-74/13-1/MM (dodane 2017-01-13)
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytu3u odp3atnego zbycia akcji spó3ki komandytowo-akcyjnej, w tym w celu umorzenia, objetych za wk3ad pienie?ny oraz za wk3ad niepienie?ny w innej postaci ni? przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czeoa.

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.749.2016.2.AW (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy za rok 2016 zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia przewidziana w art. 22 ust. 1 lit. b) i d) Konwencji?

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.770.2016.1.PS (dodane 2017-01-13)
     ∟Uznanie sk3adników maj1tkowych i niemaj1tkowych za zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa i wy31czenia z opodatkowania czynnooci ich wniesienia aportem do spó3ki.

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.939.2016.1.HD (dodane 2017-01-13)
     ∟Co stanowi podstawe opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy prowadzeniu poorednictwa handlowego poprzez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem?

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.920.2016.1.RS (dodane 2017-01-13)
     ∟Skutki podatkowe zapewnienia pracownikom noclegów.

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.573.2016.1.WRz (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy poniesione koszty zwi1zane z remontem budynku s1 kosztami uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia?

2016.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.852.2016.1.NP (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy umorzenie nale?nooci pienie?nych maj1cych charakter cywilnoprawny, obejmuj1cych zaleg3ooci z tytu3u czynszu najmu lokalu mieszkalnego, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, op3at eksploatacyjnych, odsetek ustawowych za opóYnienie oraz kosztów postepowania s1dowego i egzekucyjnego na podstawie uchwa3y Rady Gminy stanowi przychód z innych Yróde3 podlegaj1cy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zobowi1zuj1cy Wnioskodawce do sporz1dzenia informacji PIT-8C?

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.804.2016.1.NP (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni, jako osoba posiadaj1ca wraz z me?em gospodarstwo rolne, zwolniona jest od uiszczania podatku dochodowego z tytu3u otrzymania odszkodowania za szkody powsta3e w gospodarstwie rolnym w wyniku prowadzenia na tym gruncie inwestycji zwi1zanych z budow1 urz1dzen infrastruktury technicznej w postaci drogi?

2016.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.789.2016.1.MS (dodane 2017-01-13)
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycz1ca podatku od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomooci w zamian za odszkodowanie, zastosowania zwolnienia od opodatkowania przeniesienia w3asnooci nieruchomooci gruntowej zabudowanej, momentu powstania obowi1zku podatkowego oraz ustalenia podstawy opodatkowania dla przedmiotowej dostawy.

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.863.2016.1.MPL (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy otrzymywane wynagrodzenie stanowi dochód zwolniony z opodatkowania na podstawie przepisu wynikaj1cego z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1153/13/MZa (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy zawarcie w formie aktu notarialnego umowy deweloperskiej, połączone z wpłatą zaliczki na poczet ceny (tj. faktycznym wydatkowaniem środków na własne cele mieszkaniowe), dokonane w okresie 2 lat od końca roku, w którym doszło do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, będzie dawało Wnioskodawcy prawo do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo że finalna umowa przenosząca prawo własności zostanie podpisana po upływie dwóch lat o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy?

2014.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-94/13-2/TK (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy Wnioskodawca przy zakupie gazu do kotłowni ogrzewającej ww. budynek wielorodzinny przysługuje zwolnienie od podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym?

2014.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-96/13-2/TK (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy wykorzystanie przez Zainteresowanego gazu ziemnego do czynności polegających na suszeniu kukurydzy, zalicza się do prac rolniczych, a co za tym idzie, czy podlegają one zwolnieniu na podstawie art. 31b pkt 1 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym?

2013.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-958/13/BK (dodane 2017-01-13)
     ∟w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki komandytowej

2013.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-472/13/DK (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy w stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym wniosku odsetki wypłacane w ramach Systemu nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa)?

2014.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-414/12/14-S/MD (dodane 2017-01-13)
     ∟Prawa do odliczenia (w drodze korekty) podatku naliczonego dotyczącego realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach.

2014.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-175/14/AD (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy dochód z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą na podstawie umów opisanych wyżej w zamian za wkład niepieniężny w postaci know-how ustala się na dzień w którym upływa 5 lat od dnia uzyskania przychodu, to jest od dnia zarejestrowania spółki?

2014.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-185/14/DP (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę 50% udziałów Spółki wskutek objęcia nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkład pieniężny równy wartości nominalnej obejmowanych udziałów spowoduje w dacie objęcia tych udziałów po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy wniesionym do Spółki wkładem pieniężnym a wartością majątku spółki (ustaloną np. na podstawie bilansu), przypadającego na te udziały?

2014.05.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-265a/14/AK (dodane 2017-01-13)
     ∟Uznanie usług świadczonych w ramach elektronicznej giełdy kapitałowej za usługi pośrednictwa finansowego korzystające ze zwolnienia od podatku.

2014.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-214/14/MP (dodane 2017-01-13)
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2014.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-228/14/AD (dodane 2017-01-13)
     ∟Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawczyni gdy na moment przekształcenia w spółce nie będą/będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz czy i w jakiej wysokości środki pieniężne otrzymane w wyniku likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej stanowią dla Wnioskodawczyni przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy na moment likwidacji w spółce nie będą zgromadzone zyski bieżące jak i niepodzielone zyski z lat ubiegłych wypracowane w czasie funkcjonowania spółki w formie spółki komandytowo-akcyjnej?

Dołącz do 37476 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj