Interpretacje do przepisu

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


0/362692 - interpretacji podatkowych do przepisu

Brak wyników. Sprawdź, czy w danej ustawie istnieje przepis, który wskazałeś. Jeżeli przepis taki istnieje, być może nie przypisano do niego żadnej interpretacji. W takim wypadku usuń literę, w braku poprawy - usuń punkt, a w dalszym braku poprawy - usuń ustęp. Dla wyszukiwania są wymagane co najmniej numer artykułu oraz nazwa aktu prawnego.
Oczywiście są przepisy, do których jest bardzo dużo interpretacji (np. art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT) i wtedy dalsze wyszukiwanie jest dość żmudne, jednak ilość interpretacji do większości przepisów jest rozsądna, przy czym prezentujemy je poczynając od najnowszych.


teraz czytane:

2012.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-767/12-2/IR
     ∟W zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyodrębnionych składników materialnych i niematerialnych, braku obowiązku opodatkowania planowanego przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz wspólnika występującego ze Spółki Jawnej oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez Wnioskodawcę.

2015.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-733/15-2/IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1166/14-2/AJ
     ∟Kwestia obowiązku pobrania podatku u źródła od wartości wynagrodzenia wypłaconego kontrahentowi maltańskiemu za wykonanie przedstawienia artystycznego na terytorium Polski.

2013.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-268/13/DK
     ∟Sposób zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej oraz możliwości zaliczenia nadwyżki podatku od towarów i usług związanych z umową leasingu operacyjnego.

2015.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-374/15/ZK
     ∟Czy dla budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w rodzaju 103 Klasyfikacji Środków Trwałych mogę zastosować indywidualną stawkę amortyzacji nie wyższą niż 33,33%, tak by okres amortyzacji nie był krótszy niż 3 lata, zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy dla pozostałych budynków mogę zastosować indywidualna stawkę amortyzacji nie wyższą niż 10%?

2009.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1505/09/AZ
     ∟Możliwość odzyskania podatku VAT od zrealizowanego zadania pod nazwą „Renowacja dachu Kościoła Parafialnego ”

2015.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4512-65/15/BJ
     ∟Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2012.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1087/11-2/EC
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku sprzedaży Akcji przez Spółkę Osobową przychodem Podatnika będzie wartość Akcji wyrażona w cenie określonej w umowie, a kosztem uzyskania przychodów wartość Akcji ustalona w umowie wniesienia wkładu do Spółki Kapitałowej, nie wyższa od ich wartości rynkowej na dzień wniesienia?

2013.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-969/12-5/AW
     ∟Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, niepodlegającymi opodatkowaniu oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT oraz obowiązek naliczania podatku należnego.

2015.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-744/15-4/AM
     ∟Część odsetek, która przypada proporcjonalnie na wartość kredytu która posłużyła sfinansowaniu nabycia komórki lokatorskiej oraz lokalu mieszkalnego służącym do prowadzenia działalności gospodarczej oraz na nabycie nakładów na adaptację tej części nieruchomości mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

2014.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-821/14-4/MT
     ∟termin zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaną fakturą korygującą

2013.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-132/13/WM
     ∟Czy przychody z tytułu usług świadczonych przez Wnioskodawczynię w ramach opisanej umowy o współpracy zawierają się w zakresie przedmiotowym przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej)?

2013.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1578/12/MMa
     ∟Jeśli na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nadwyżka pomiędzy wartością rynkową udziałów objętych lub nabytych przez wnioskodawcę a wydatkami na ich objęcie lub nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie ich objęcia lub nabycia, to czy przepisy umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (sporządzonej w Warszawie dnia 04 czerwca 1992 r., Dz. U. z dnia 08 grudnia 1993 r. Nr 117, poz. 523) powinny być rozumiane w ten sposób, że całkowicie wyłączają prawo Rzeczypospolitej Polskiej do opoda...

2016.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.285.2016.1.KR
     ∟Ulga abolicyjna. Dochody z Korei Płd.

2014.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-568/14-4/MK
     ∟Czy w stanie prawnym w zakresie uptu obowiązującym od 01 kwietnia 2014 r. Spółka może samochody przeznaczone zasadniczo do wynajmu odpłatnego wykorzystywać sporadycznie również do celów wyłącznie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą pomimo, że nie ma dla nich obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu oraz obowiązku zgłoszenia do właściwego Urzędu Skarbowego, zgodnie z art. 86a ust. 5 12 uptu, nie tracąc równocześnie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86a ust. 3. pkt 1a uptu ?

2013.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-337/13-4/JN
     ∟Konsekwencje podatkowe z tytułu wydania części nieruchomości oraz innych środków trwałych w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej.

2015.10.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-940/15-2/MS1
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wybór indywidualnej stawki amortyzacji na poziomie 10% dla lokalu mieszkalnego używanego i po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji danego podatnika nie narusza w przedstawionym stanie faktycznym art. 22h ust. 2 ustawy?

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-271/16/AK
     ∟Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na statkach eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem i siedzibą w Singapurze.

2015.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-20/15-4/MG
     ∟Otrzymanie przez Wnioskodawcę warunkowego niezbywalnego prawa uprawniającego do otrzymania po upływie okresu restrykcji akcji na własność nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż jak wynika z wniosku prawo to ma jedynie charakter warunkowy.

2013.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-457/13-3/MK1
     ∟Zakres skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

2015.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-804/15-5/AOg
     ∟Sprzedaż na rzecz współwłaściciela udziałów w nieruchomości zabudowanej będzie stanowiła dostawę towarów opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, podlegającą zwolnieniu przewidzianemu w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

2011.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-591/11/MO
     ∟Czy otrzymany przez Spółkę tytułem dywidendy przychód w postaci własności opisanych w niniejszym wniosku składników majątkowych, które Spółka ma uzyskać od spółek zależnych, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych pomimo swojej formy niepieniężnej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2015.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-19/15/ESZ
     ∟Czy w momencie otrzymania środków z dotacji należy skorygować wysokość dokonanego odpisu amortyzacyjnego do wysokości udziału procentowego środków własnych, zainwestowanych w zakup opisanego wcześniej środka trwałego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-730/15-3/KR
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskanych w 2015 r. i w latach następnych z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego. Singapur.

2016.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-824/15-2/MH
     ∟Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwa z faktycznym zarządem i siedzibą w Singapurze, Norwegii oraz w Szwajcarii i ulga abolicyjna.

2016.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-1021/15/RS
     ∟Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statków eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z siedzibą i zarządem w Singapurze.

2015.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-772/15-4/KS
     ∟Czy opisane w zdarzeniu przyszłym przychody Zainteresowanej powinny być kwalifikowane do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza)?Czy Zainteresowanej służyć będzie prawo wyboru sposobu opodatkowania dochodów z tytułu usług najmu świadczonych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT, tj. tzw. podatkiem liniowym wynoszącym 19% podstawy obliczenia podatku?Czy wskazany przez Zainteresowaną sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego jest prawidłowy w świetle przepisów ustawy PIT?Czy Zainteresowana będzie uprawniona do ustalenia opisanej w...

2011.04.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-111b/11/DK
     ∟Zakres momentu poniesienia kosztów uzyskania przychodów w związku z nabyciem uprawnień wtórnych do emisji dwutlenku węgla CER.

2015.06.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-131/15-3/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego.

2007.05.21 - Urząd Skarbowy w Legnicy - PM 0090/1/2/07
     ∟Wnioskodawca w 2002 r. nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w drodze spadku po zmarłej babci. Postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia podatku od spadków i darowizn zostało zakończone decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 30.10.2003 r. W 2006 r. wnioskodawca otrzymał ze spółdzielni mieszkaniowej kwotę 2352,80 zł jako spadkobierca z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez spadkodawcę na wymianę stolarki okiennej.W oparciu o przedstawiony stan faktyczny sprecyzowano pytanie.Czy powstaje obowiązek rozliczenia w podatkach w tym w podatku od spadków i darowizn otrzymanej kwoty tytułem zwrotu wydatków na wymianę stolarki okiennej?Działając na podstawie 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr...

2015.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-740/15-4/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2012.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-970/12-4/DG
     ∟W zakresie podstawy opodatkowania świadczonej usługi pośrednictwa w sprzedaży Nieruchomości

2016.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-981/15/RS
     ∟Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym.

2014.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-105/14-5/KG
     ∟Obowiązek naliczania podatku należnego z tytułu nieodpłatnego udostępniania świetlic.

2015.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-948/15/WM
     ∟Czy rozliczanie przez Wnioskodawczynię podatku od wynajmu mieszkania (opodatkowanego ryczałtem) w taki sposób, że Wnioskodawczyni odprowadza całość podatku za mieszkanie, które stanowi jej wyłączną własność, jest prawidłowe? Czy konieczne jest składanie na początku roku przez Wnioskodawczynię oświadczenia małżonków o opodatkowaniu mieszkania będącego odrębną własnością przez jednego z małżonków?

2013.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-197/12/TJ
     ∟Zastosowania ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 16 ustawy.

2004.05.07 - Urząd Skarbowy w Chełmie - DP/415-8/04
     ∟Czy przysługuje prawo do odliczenia ulgi mieszkaniowej z tytułu spłaty odsetek od kredytu, jeśli na budowę budynku mieszkalnego wydatkowano część przydzielonego kredytu, a po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego, pozostałą część kredytu wydatkowano na modernizację tej inwestycji? Zasady korzystania z ulg podatkowych z tytułu spłaty odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn.zm.) Zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy, od podstawy obliczenia podatku, usta...

2007.02.20 - Urząd Skarbowy Łódź-Widzew - IX-005/3/Z/K/07
     ∟W wyniku ugody podpisanej przed Sądem po rozpoznaniu sprawy wniesionej przez podatnika przeciwko byłemu pracodawcy zostały przyznane:wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,które podlegają opodatkowaniu i od których w trakcie roku podatkowego odprowadzono zaliczki na podatek. Kwoty które podatnik uzyskał zgodnie z zawartą ugodą zostały wykazane na PIT-11 jako wynagrodzenie ze stosunku pracy.Przed sądem podatnik reprezentowany był przez Kancelarie Radcy Prawnego który za swoje usługi wystawił fakturę. Czy w związku z poniesionymi kosztami na zastępstwo procesowe podatnik może pomniejszyć uzyskany dochód o te koszty? Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. ...

2016.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.816.1.JG
     ∟Czy wykonywanie przez Wnioskodawcę pracy najemnej w Arabii Saudyjskiej na rzecz podmiotu, którym jest pracodawca usytuowany w Arabii Saudyjskiej pozwala Wnioskodawcy na skorzystanie z uprawnienia do skorzystania z ulgi abolicyjnej?

2016.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-361/16/AK
     ∟Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na statkach sejsmicznych eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem i siedzibą w Norwegii.

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-492/15/BJ
     ∟Czy w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę w roku 2016 r. i w latach następnych dochodów z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Arabii Saudyjskiej, w rozliczeniu rocznym za wskazane wyżej lata Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-46/12-5/ŁM
     ∟Czy dochód uzyskiwany przez Spółkę z tytułu udziału w SKA w charakterze akcjonariusza, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2015.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1317/14/MN
     ∟podstawę opodatkowania w opisanej sprawie – zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy – będzie stanowić kwota wynagrodzenia należna Wnioskodawcy z tytułu wykonanej usługi wynikająca z umowy zawartej między stronami transakcji pomniejszona o kwotę podatku należnego..

2014.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1130/13/MW
     ∟Czy prace budowlane polegające na budowaniu chodników z kostki brukowej z materiału powierzonego przez zamawiającego oraz wg. jego projektu mogą być objęte 5,5% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego?

Dołącz do 37476 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj