Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kościelne osoby prawne

 

kościelne osoby prawne 195 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.358.2019.2.MS
     ∟Czy w związku z opisanym stanem faktycznym (winno być zdarzeniem przyszłym) Klasztor właściwie zakwalifikował dochody z działalności gospodarczej jako pozostałą działalność, a przeznaczając je w całości na działania statutowe Klasztoru będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy sporządzając zeznanie CIT-8 oraz sprawozdanie finansowe Klasztor będzie uwzględniał tylko przychody i koszty z działalności gospodarczej i w tej części będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej, nie uwzględniając niegospodarczej działalności statutowej Klasztoru?

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.291.2019.4.DP
     ∟Czy sprzedaż wskazanej w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) nieruchomości w postaci działki gruntu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.38.2019.2.MS
     ∟Czy Caritas, w związku z utworzeniem i prowadzeniem Centrów Integracji Społecznej, powinien być uznany za podmiot prowadzący działalność gospodarczą, z tytułu której miałby status podatnika podatku dochodowego i byłby zobowiązany do rozliczenia podatku w zeznaniu CIT-8 oraz do składania bilansu i rachunku zysków i strat do organu podatkowego? Ewentualnie czy poszczególne CIS, jako jednostki wewnętrzne Caritasu, powinny być uznane z osobna za podmioty prowadzące działalność gospodarczą, z tytułu której miałyby status podatnika podatku dochodowego i byłyby zobowiązane do rozliczenia podatku w zeznaniu CIT-8 oraz do składania bilansu i rachunku zysków i strat do organu podatkowego?

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.8.2019.1.MS
     ∟Czy wpłata która zostanie dokonana przez Dom Zakonny na rachunek Inspektoratu Towarzystwa X będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej?

2018.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.415.2018.2.AW
     ∟Uiszczone przez Wnioskodawcę na rzecz Konsorcjów opłaty za nabywanie praw do posługiwania się posiadanymi przez nie wynikami badań stanowią „należności licencyjne” w rozumieniu ustaw o unikaniu podwójnego opodatkowania, zatem Wnioskodawca – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 updop – winien pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 20% przychodów przewidzianej tym przepisem, do czego obliguje go treść art. 26 ust. 1 zd. 1 updop. Wobec nieposiadania przez Wnioskodawcę certyfikatów rezydencji Konsorcjów, w niniejszej sprawie nie jest możliwe zastosowanie regulacji wynikającej z art. 26 ust. 1 zd. 2 updop.

2018.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.423.2018.1.MM
     ∟Czy dochód w wysokości wartości otrzymanych udziałów w zamian za aport nieruchomości jest zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.228.2018.2.MS
     ∟Czy nabycie przez Gminę Wyznaniową Żydowską od Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej prawa własności nieruchomości posadowionych na terenie działania Gminy, powołanych w uchwale Rady Związku Gmin o utworzeniu tej Gminy jest wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.152.2018.2.MM
     ∟Czy Centrum jako kościelna jednostka organizacyjna ma obowiązek sporządzania i składania do właściwego urzędu skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowego z zakresu prowadzonej działalności statutowej?

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.10.2018.2.MZ
     ∟Czy pożyczka pieniężna udzielona Ośrodkowi przez jego organ założycielski, tj. diecezję podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.101.2018.2.JC
     ∟Czy D. jako wyodrębniony podmiot podatkowy, będący kościelną osobą prawną ma obowiązek sporządzania i składania do Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami, oraz sprawozdania finansowego z działalności statutowej opisanej wyżej?

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.94.2018.2.MM
     ∟Czy na podstawie treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, w którym mowa jest o „podatniku”, a nie „osobie prawnej”, dochód Hospicjum, traktowanego jako podatnik, który jest wyodrębnioną pod względem organizacyjnym jednostką od Caritas, z prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na dobroczynności, ochronie zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na cele statutowe, tj. na zakup sprzętu komputerowego i programu komputerowego medycznego do obsługi placówki i prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zakup urządzenia do rehabilitacji pacjentów, będzie zwolniony z podatku CIT?

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.82.2018.2.MS
     ∟- Czy Wnioskodawca jest zwolniony z podatku dochodowego? - Czy Wnioskodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji rachunkowej? W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że formułując pytanie nr 3, miał na myśli dokumentację wymaganą przez przepisy Ordynacji podatkowej. - Czy Wnioskodawca powinien składać CIT-8?

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.102.2018.1.KS
     ∟Czy Wnioskodawca jako kościelna osoba prawna ma obowiązek sporządzania i składania do Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami, oraz sprawozdania finansowego z działalności statutowej opisanej wyżej?

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.76.2018.1.BC
     ∟W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Kościelne osoby prawne, podmioty te będą zobowiązane w tym zakresie do prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej.

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.420.2017.2.MM
     ∟1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany w zakresie działalności polegającej na sprzedaży dewocjonaliów i książek religijnych do prowadzenia ksiąg podatkowych wymaganych przez przepisy Ordynacji podatkowej? 2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany w zakresie działalności polegającej na odpłatnym wynajmowaniu nieruchomości Parafii na rzecz wykonawcy realizującego roboty w postaci remontu i renowacji budynków parafii na potrzeby tych robót do prowadzenia ksiąg podatkowych wymaganych przez przepisy Ordynacji podatkowej?

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.431.2017.1.IZ
     ∟Czy Administracji jako podmiotowi podatkowemu, który podmiotowość prawną czerpie z osobowości prawnej Inspektorii, przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.415.2017.1.MS
     ∟Czy ustanowienie nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej na rzecz Wnioskodawcy, będącego właścicielem nieruchomości władnącej, przez osobę prawną Kościoła Katolickiego (parafię rzymskokatolicką), jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 55 ust. 2 Ustawy o stosunku Państwa Polskiego do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.282.2017.1.MS
     ∟Jaka jest wartość początkowa budynku, o którym mowa w stanie faktycznym, stanowiąca dla Prowincji podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych?

2017.11.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.132.2017.3.MS
     ∟Czy w przypadku użycia (przeznaczenia) kapitału zapasowego na podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników w wysokości odpowiadającej kwotom wydatkowanym z dochodu na podstawie dyspozycji § 28 ust. 1 i 2 Umowy Spółki, na działalność charytatywno-opiekuńczą, na cele kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze Spółka zachowa nabyte już prawo do zwolnienia z opodatkowania dochodu wynikające z art. 55 ust. 3 uspkk oraz art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4b updop?

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.287.2017.1.BM
     ∟czy uzyskane dochody Spółki korzystają ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b updop, bez względu czy Wnioskodawca postanowił o ich wypłacie udziałowcowi czy też pozostawieniu na kapitale zapasowym Spółki

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.229.2017.2.PM
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych wynikającego z ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej?

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.202.2017.1.MS
     ∟- Czy w przypadku użycia (przeznaczenia) kapitału zapasowego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki dochód (przychód) wspólnika Spółki - Konwentu będzie uznany za dochód (przychód) z działalności niegospodarczej kościelnej osoby prawnej na podstawie art. 55 ust. 2 uspkk, jak też art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a updop i tym samym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki wynikające z art. 26 ust. 1 i 2 updop? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - Czy w przypadku użycia (przeznaczenia) kapitału zapasowego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki i złożenia przez wspólnika Spółki - Konwent nie później niż w dniu powzięcia ww. uchwały oświadczenia Spółce o przeznaczeniu dochodu uzyskanego przez wspólnika związanego z użyciem (przeznaczeniem) kapitału zapasowego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na cele, o których mowa w art. 55 ust. 3 uspkk, w szczególności działalność charytatywno-opiekuńczą Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 1a oraz 2 updop?

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.132.2017.1.MS
     ∟Czy w przypadku użycia (przeznaczenia) kapitału zapasowego na podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników w wysokości odpowiadającej kwotom wydatkowanym z dochodu na podstawie dyspozycji § 28 ust. 1 i 2 Umowy Spółki, na działalność charytatywno-opiekuńczą, na cele kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze Spółka zachowa nabyte już prawo do zwolnienia z opodatkowania dochodu wynikające z art. 55 ust. 3 uspkk oraz art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4b updop?

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.174.2017.2.ANK
     ∟W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji Podatkowej i składania do właściwego Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowego z zakresu prowadzonej działalności zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.111.2017.1.MR
     ∟W zakresie opodatkowania dochodu kościelnej osoby prawnej z niegospodarczej działalności statutowej w związku z zawarciem umowy darowizny udziałów w Spółkach pomiędzy Prowincją a trzema Konwentami.

2017.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1104.2016.2.MST
     ∟Czy Wnioskodawca, jako jednostka organizacyjna kościelnej osoby prawnej, ma obowiązek sporządzania i składania do Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami, oraz Sprawozdania Finansowego z działalności statutowej opisanej wyżej?

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1073.2016.2.SK
     ∟w zakresie ustalenia, czy uzyskane przez Spółkę dochody mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b updop, w sytuacji przekazania dochodu na rzecz kościelnej osoby prawnej, bądź pozostawienia na kapitale zapasowym Spółki.

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1065.2016.1.MR
     ∟w zakresie obowiązku składania zeznania CIT wraz z załącznikami

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1020.2016.1.TS
     ∟Czy Parafia prowadząca przedszkole jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej?

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.982.2016.1.PC
     ∟Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 oraz sprawozdań finansowych na wezwanie Urzędu Skarbowego?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj