Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe

 

zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe 109 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2013.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-30/13-4/ALN
     ∟Zwolnienia od podatku sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów, nauczycieli Wnioskodawcy, pracowników niepedagogicznych Wnioskodawcy.

2013.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-792/12-2/JM
     ∟Zwolnienia od podatku sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów, nauczycieli Wnioskodawcy, pracowników niepedagogicznych Wnioskodawcy, uczniów innych szkół.

2013.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-695/12-5/JM
     ∟Zainteresowany dokonując sprzedaży zabudowanych działek nie utraci prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. W konsekwencji nie będzie zobowiązany do składania deklaracji podatkowych, a w związku z tym nie będzie zobowiązany do wykazania w deklaracji VAT-7 dokonanej sprzedaży dwóch działek zabudowanych w pozycji sprzedaży zwolnionej.

2012.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-31/12-2/MN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług wykonywanych w ramach prywatnego nauczania oraz w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług na podstawie umów zawartych z przedszkolem.

2011.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-984/11/EK
     ∟Czy Stowarzyszenie musi zarejestrować się jako podatnik VAT czynny, prowadząc ww. działalność, która finansowana jest w większości ze środków budżetowych?Które z przychodów należy brać pod uwagę przy wyliczaniu obrotu 150.000 zł, powyżej którego Stowarzyszenie musiałoby się zarejestrować jako podatnik VAT czynny?

2011.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-961/11/MN
     ∟Czy współorganizacja imprez przez CKK w zakresie udostępnienia sali oraz sprzętu korzysta ze zwolnienia od podatku VAT?

2011.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-959/11/MN
     ∟Czy wynajem Sali koncertowej (widowiskowej) na imprezy kulturalne i okolicznościowe, realizowane przez inne podmioty na własny koszt i własne ryzyko – należy opodatkować 23% stawką VAT?

2011.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-83/11/PH
     ∟Czy w świetle nowych przepisów VAT, jako organizacja non-profit, której działalność jest ściśle związana ze sportem i wychowaniem fizycznym, przy świadczonych usługach Stowarzyszenie powinno się odwoływać tylko do art. 43 ust. 1 pkt 32 Ustawy o VAT?Czy w przypadku usług szkoleniowych ma powoływać się na art. 43 ust. 1 pkt 29a?

2011.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-506/11/PH
     ∟Czy w świetle nowych przepisów VAT, jako organizacja non-profit, której działalność jest ściśle związana ze sportem i wychowaniem fizycznym, przy świadczonych usługach Stowarzyszenie powinno się odwoływać tylko do art. 43 ust. 1 pkt 32 Ustawy o VAT?Czy w przypadku usług szkoleniowych ma powoływać się na art. 43 ust. 1 pkt 29a?

2011.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-96/11/WN
     ∟Czy świadczone przez Spółkę usługi konserwacji i rekonstrukcji obiektów sakralnych są zwolnione od podatku VAT? Jeżeli nie, to jaką stawkę podatku VAT zastosować do obiektów konserwowanych i rekonstruowanych będących obecnie w trakcie realizacji usługi (na dzień 1 stycznia 2011r. są w realizacji 3 ołtarze), a ograniczonych umową w której to cena nie może ulec zmianie?

2010.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-507b/10/DK
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym jeśli Fundacja dokona zbycia akcji a następnie zostanie podjęta uchwała zarządu Fundacji o przeznaczeniu środków ze zbycia akcji na cel statutowy zgodny z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1a ww. ustawy to taki dochód będzie bez w względu na termin, zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2010.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-507a/10/DK
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym jeśli dochód SKA nie przypadnie na rzecz Fundacji i nie będzie jej należny to Fundacja nie osiąga dochodów, natomiast jeśli dochód SKA przypadający na rzecz Fundacji która przeznaczy go uchwałą zarządu a następnie wydatkuje go na cele statutowe zgodne z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych to taki dochód, z zachowaniem przepisów art. 17 ust. 1a pkt 2 oraz ust. 1b będzie zwolniony z opodatkowania na mocy art. 17 ust 1 pkt 4 wskazanej ustawy?

2010.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-777/10/MS
     ∟Czy Wnioskodawczyni powinna wystawiać faktury VAT, czy też rachunki (bez VAT)?

2010.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-721/10/MS
     ∟Zwolnienie podmiotowe.

2010.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-404/10/DK
     ∟Stowarzyszenie wnioskuje o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania dochodu, który stanowi równowartość wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych takich jak: - podróże służbowe członków komisji rewizyjnej,- składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa,- organizacja walnego zgromadzenia,- prezenty na imprezy okolicznościowe.

2010.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-390/10/AT
     ∟Czy na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z VAT?

2010.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-924/09/AT
     ∟Czy kwota przychodu w 2008 r. oznacza dla Pani konieczność rejestracji jako podatnika VAT i czy dla ustalenia limitu zwolnienia kwotę tą należy pomniejszyć o zawarty w niej VAT?

2009.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-165/09/BJ
     ∟Czy świadczenie przez wspólników (jako osób uprawnionych do używania tytułu: technik dentystyczny) usług techniki dentystycznej w ramach wykonywania ich zawodu oraz dostawa przez nich protez dentystycznych lub sztucznych zębów dokonywane w ramach prowadzonej przez nich spółki prawa cywilnego objęte jest zwolnieniem od podatku i usług przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy?

2009.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3-443-140/08-2/JK
     ∟Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa jest podatnikiem podatku VAT?

2008.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-903/08-4/TW
     ∟Czy po przekroczeniu w bieżącym roku limitów obrotu w wysokości 50.000 zł, Zainteresowany utrzyma zwolnienie od podatku VAT ze względu na rodzaj świadczonych usług?

2008.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-976/08/AW
     ∟Do wartości sprzedaży o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, nie wlicza się odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku

2008.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-62/08/JK
     ∟Rejestracja w systemie VAT po przekroczeniu obrotów 50.000,00 zł dotyczących sprzedaży opodatkowanej, niezależnie od wielkości uzyskanej sprzedaży zwolnionej.

2008.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-29/08-2/MN
     ∟Zwolnienie od podatku VAT czynności wykonywanych przez technika dentystycznego na zlecenie lekarzy ortodontów po 01 stycznia 2008 r. (art. 43 ust. 1 pkt 14).

2008.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-572/07-4/BS
     ∟Do wartości sprzedaży o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT nie wlicza się odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku

2007.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-479/07/AD
     ∟Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwota zaopatrzenia wojennego wypłacona przez niemiecki Urząd Zaopatrzenia członkom rodziny ofiar wojennych?

2007.10.10 - Izba Skarbowa w Łodzi - IV/4306/0001/IN/07/MM
     ∟Czy nabycie spadku po zmarłym w dniu 4 września 2006r. spadkodawcy korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy od spadków i darowizn (upsd) ?

2007.09.04 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-IV-436/10/07/RWB
     ∟Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez jej wspólnika przed dniem 01.01.2007r. gdy przelew pieniędzy nastąpił w 2007r.Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 11.06.2007r.(data wpływu do tut. organu 02.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez jej wspólnika przed dniem 01.01.2007r. gdy przelew pieniędzy nastąpił w 2007r. postanawia uznać za prawidłowe sta...

2007.08.07 - Urząd Skarbowy w Otwocku - 1417/PG/423/39/07/ID
     ∟dotyczy; zwolnienia z opodatkowania na podstawie art.17 ust.1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodów TBS uzyskanych z nastepujących tytułów;1.kwot partycypacji( zwrotnych ) wpłaconych po 1 stycznia 2007 r. i wykorzystywanych do wybudowania mieszkań,2.dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych, które są związane z przechowywaniem kaucji mieszkaniowychwpłaconych przez najemców i och zwrotem po rewaloryzacji w momencie opuszczania lokalu,3. dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów przez lokatorów.

2007.07.24 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/BP-I/4210-47/07/ICh
     ∟czy uzyskiwane przez Spółkę dochody otrzymane z funduszy pomocy zewnętrznej Wspólnot Europejskich – Programu Środki przejściowe 2004 objęte są zwolnieniem przedmiotowym.

2007.06.27 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR1/423-41/07/KK
     ∟1. czy dochody osiągane z działalności statutowej na terytorium Polski fundacji zarejestrowanej w innym kraju Unii Europejskiej, tworzącej na terytorium Polski wyodrębnioną jednostkę organizacyjną zarejestrowaną w KRS jako oddział przedsiębiorcy zagranicznego -fundacji, podlegają zwolnieniu w Polsce w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4, czy art. 17 ust. 1 pkt 6c, czy też art. 17 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,2. czy środki przekazywane przez Rząd Polski za pośrednictwem Szefa Służby Cywilnej na rzecz fundacji posiadającej siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej, prowadzącej działalność statutową poprzez utworzoną w Polsce wyodrębnioną jednostkę organizacyjną zarejestrowaną w KRS jako oddział p...

1 2 3 4

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj