Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zatory płatnicze

 

zatory płatnicze 450 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/4510-346/15-1/MO
     ∟Czy art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajduje zastosowanie w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od składników majątku wykorzystywanych na podstawie umów leasingu finansowego?

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-1349/14-1/ANK
     ∟Art. 15b – leasing finansowy

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-1348/14-1/ANK
     ∟Art. 15b – leasing finansowy

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-1189/14-1/DP
     ∟Czy art. 15b ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wykorzystywanych na podstawie umów leasingu finansowego składników majątku? W przypadku uznania, że przepis art. 15b ustawy o CIT znajdzie zastosowanie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wykorzystywanych na podstawie umów leasingu finansowego składników majątku, czy zastosowanie znajdzie art. 15b ust. 7 ustawy o CIT czy też art. 15b ust. 6 ustawy o CIT w zw. z art. 15b ust. 2 ustawy o CIT?

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-1182/14-1/ANK
     ∟w zakresie zastosowania art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-1126/13-1/ANK
     ∟w zakresie zastosowania art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.14.2017.1.AZE
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów roku 2016 zobowiązań wymagalnych w 2015 r. a uregulowanych w roku 2016

2017.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-335/13-1/MM
     ∟Czy zbycie/cesja Wierzytelności przez Kontrahenta na rzecz Banku i otrzymanie przez Kontrahenta wynagrodzenia od Banku jest tożsame z uregulowaniem tych Wierzytelności przez Spółkę w świetle art. 15b ust. 1 Ustawy CIT?

2017.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.215.2016.2.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zatorów płatniczych.

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.820.2016.1.MS
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do dokonania - w rozliczeniu za okres obejmujący dzień połączenia - zwiększenia kosztów uzyskania przychodów (korekta „in plus”) o kwotę uprzednio (tj. przed połączeniem) dokonanego przez Spółki Przejęte zmniejszenia zrealizowanego w trybie art. 15b ust. 1 i ust. 2 ustawy o PDOP?

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-314/16-6/AM
     ∟skutki podatkowe związane z dokonaniem podziału spółki w trybie podziału przez wydzielenie oraz dotyczącej podatku od towarów i usług

2016.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-202/16-11/KS
     ∟Przychody i koszty podatkowe w sytuacji podziału spółki przez wydzielenie.

2016.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-393/16/KP
     ∟w zakresie stosowania przepisów art. 15b updop, o tzw. „zatorach płatniczych”, po 1 stycznia 2016 r.

2016.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-184/16-2/AM
     ∟Potrącenie niezapłaconej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości jako bezpośredniego kosztu uzyskania przychodów roku 2015, zastosowanie art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2016.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-282/16/AW
     ∟w zakresie ustalenia, czy Spółka jest zobowiązana do dokonania korekty kosztów wynikających z niezapłaconej faktury

2016.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-157/16/SK
     ∟w zakresie możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów całości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, będących przedmiotem leasingu finansowego dokonywanych od 1 stycznia 2016 r. i przed 1 stycznia 2016 r.

2016.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-25/16-4/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zatorów płatniczych w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych od składników majątku.

2016.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-16/16/KP
     ∟czy w przypadku uregulowania przez Wnioskodawcę, po dniu połączenia ze Spółką Przejmowaną, zobowiązań Spółki Przejmowanej wyłączonych z jej kosztów uzyskania przychodów przed dniem połączenia na podstawie art. 15b ustawy o CIT, Wnioskodawca będzie uprawniony do ujęcia tych zobowiązań w swoich kosztach uzyskania przychodów

2016.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-22/16-3/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zatorów płatniczych w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych od znaku towarowego.

2016.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-21/16-3/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zatorów płatniczych w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych od prawa autorskiego.

2016.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-10/16/PS
     ∟Czy zapłacone przez Spółkę z o. o. faktury dotyczące działalności Spółki Jawnej, które wcześniej zostały wyksięgowane z jej kosztów w związku z opóźnieniami w płatnościach mogą zwiększyć podatkowo koszty uzyskania przychodów Spółki z o. o., oraz czy przypadające do zapłaty po dniu przekształcenia faktury ze Spółki Jawnej, a nie zapłacone również w terminie przez Spółkę z o. o. mogą stanowić podstawę do zmniejszenia kosztów podatkowych Spółki z o. o.?

2016.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-1054/15-2/MW
     ∟Czy kwota kosztów uzyskania przychodów, wykazywana w deklaracji CIT-8 składanej przez Spółkę za Rok Podatkowy, powinna zostać ustalona przy uwzględnieniu postanowień art. 15b Ustawy CIT? Innymi słowy, czy Spółka zobowiązana jest do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów (lub ewentualnie korekty przychodów) o kwoty nieuregulowanych zobowiązań, zgodnie z art. 15b Ustawy CIT?

2016.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-45/16/MO
     ∟Czy należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów z tytułu rat leasingowych, jak wynika z art. 15b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wyksięgować netto całą wartość z faktury otrzymanej od leasingodawcy, a zaksięgować wartość opłaconych rat leasingowych wraz z opłatą wstępną do końca każdego miesiąca, czy też korekty kosztów uzyskania przychodów należy dokonać tylko w razie nieopłacenia raty leasingu w terminie wynikającym z harmonogramu opłat leasingowych?

2016.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-610/15-5/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie odpisów amortyzacyjnych.

2016.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-1029/15-2/MW
     ∟Uznanie, w świetle art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozliczenia wzajemnych wierzytelności Wnioskodawcy i Uczestników poprzez dokonywane w wyniku uznań i obciążeń rachunków technicznych w ramach konta IHC, w sytuacji gdy nadwyżki przelewane będą przez X na rzecz i w imieniu Wnioskodawcy i Uczestników, za uregulowanie zobowiązania w dacie rozliczenia.

2016.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-1028/15-2/MW
     ∟Uznanie, w świetle art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozliczenia wzajemnych wierzytelności Wnioskodawcy i Uczestników poprzez dokonywane w wyniku uznań i obciążeń rachunków technicznych w ramach konta IHC, w sytuacji gdy nadwyżki przelewane będą przez X na rzecz i w imieniu Wnioskodawcy i Uczestników, za uregulowanie zobowiązania w dacie rozliczenia.

2016.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-720/15/MO
     ∟Czy faktury, od których środki zostały zajęte na poczet roszczenia, powinny zostać skorygowane w ramach „korekty kosztów”, czyli znajdzie zastosowanie art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-975/15-2/MW
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu nabycia zapasów w pełnej wysokości, jako kosztów bezpośrednio powiązanych z przychodem.

2016.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-534/15-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zatorów płatniczych w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych.

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-596/15-3/AW
     ∟Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zmniejszania kosztów uzyskania przychodów o części odpisów amortyzacji podatkowej zaliczone uprzednio do kosztów podatkowych, przypadające od części wartości początkowej hali produkcyjno-magazynowej odpowiadającej niezapłaconym odsetkom od obligacji, z upływem 90 dni od dnia zaliczenia części poszczególnych odpisów do kosztów uzyskania przychodów?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41701 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj