Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: konwersja wierzytelności

 

konwersja wierzytelności 227 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.356.2019.2.DM
     ∟Konwersja wierzytelności na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, po stronie Gminy, która jest zbywcą tych wierzytelności, pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.28.2019.2.MC
     ∟Skutki podatkowe konwersji wierzytelności na udziały w spółce oraz pomniejszenia dochodu o straty z lat ubiegłych.

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.67.2019.2.MS
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do stosowania stawki 9% CIT do dochodów osiąganych w roku przeprowadzenia konwersji wierzytelności i w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2) w związku z ust. 1d Ustawy CIT, w przypadku jej dokonania poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, na pokrycie którego Wnioskodawca zobowiąże się do wniesienia wkładu pieniężnego, a następnie potrącenie wierzytelności Spółki o wniesienie wkładu pieniężnego z wierzytelnością Wnioskodawcy o zapłatę należności handlowych?

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-/2/4511-9/15-1/HS
     ∟Jak ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji, biorąc pod uwagę fakt, że cena nabycia akcji została uregulowana poprzez potrącenie zobowiązania z tytułu zapłaty z inną wierzytelnością?

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.391.2018.2.HK
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, czynność konwersji Wierzytelności (wycenionej w wartości rynkowej poniżej jej wartości nominalnej wraz z odsetkami) na kapitał zakładowy, w całości lub w części, nie będzie powodować po stronie Spółki powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu?

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.388.2018.2.LG
     ∟Skutki podatkowe konwersji wierzytelności

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.533.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy jako koszty uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można potraktować kwotę nabycia przez Wnioskodawcę wnoszonej jako wkład niepieniężny wierzytelności, w wartości niezaliczonej uprzednio do kosztów uzyskania przychodów

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.424.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy w związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę wierzytelności pożyczkowej na poczet pokrycia wkładu w podwyższonym kapitale zakładowym Y Sp. z o.o. powstanie u Wnioskodawcy przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie równej wartości wniesionego wkładu tj. długu głównego i odsetek z tytułu pożyczki

2018.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.391.2018.1.BKD
     ∟Czy w związku z konwersją pożyczki wspólnika na dopłaty (sprowadzającą się w istocie do potrącenia wzajemnych wierzytelności) Wnioskodawca winien rozpoznać przychód do opodatkowania w związku z umorzeniem wierzytelności z tytułu pożyczki?

2018.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.294.2018.2.HK
     ∟Czy w związku z objęciem akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika w zamian za wkład niepieniężny w postaci niespłaconych wierzytelności handlowych przysługujących Wnioskodawcy w stosunku do Dłużnika, zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 Ustawy CIT, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej wniesionych wierzytelności (tj. w kwocie netto)?

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.458.2018.2.MK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności Naniesień oraz prawa do rezygnacji ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.430.2018.1.JKT
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że na moment rozpoznania przychodu w wysokości wartości wkładu do Spółki Lokacyjnej, Wnioskodawca będzie uprawniony do potrącenia (rozpoznania) kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Lokacyjnej w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej pożyczek wnoszonych tytułem wkładu

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.579.2018.1.JS
     ∟nieopodatkowanie czynności podwyższenia kapitału zakładowego przez konwersję wierzytelności na akcje Dłużnika w ramach restrukturyzacji zobowiązań Dłużnika

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.116.2018.2.KB
     ∟Czy w związku z konwersją wierzytelności z tytułu pożyczki - powiększonej o należne odsetki umowne - na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o., kwota pożyczki wraz z odsetkami przeznaczona na wniesienie wkładu na udziały stanowi koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-/2/4511-8/15-1/HS
     ∟Jak ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji, biorąc pod uwagę fakt, że cena nabycia akcji została uregulowana poprzez potrącenie zobowiązania z tytułu zapłaty z inną wierzytelnością?

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.67.2018.2.MM
     ∟w zakresie: 1. Czy w przypadku dokonania wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów podatkowych - odpowiednio - kwoty wierzytelności z tytułu należności licencyjnych, kwoty kapitału pożyczek i/lub wierzytelności o zapłatę naliczonych odsetek (w wartości brutto)? 2. Czy w przypadku dokonania podwyższenia kapitału zakładowego i zapasowego w zamian za zobowiązanie do wniesienia wkładu pieniężnego a następnie dokonanie potrącenia wzajemnych wierzytelności o jego wniesienie oraz o zapłatę wkładu w postaci wierzytelności Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego w postaci wartości - odpowiednio - kwoty wierzytelności z tytułu należności licencyjnych, kwoty kapitału pożyczek i/lub wierzytelności o zapłatę naliczonych odsetek (w wartości brutto)? 3. Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów podatkowych - odpowiednio - kwoty wierzytelności z tytułu należności licencyjnych, kwoty kapitału pożyczek i/lub wierzytelności o zapłatę naliczonych odsetek (w wartości brutto)?

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.76.2018.1.MK
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT wniesienia wkładów niepieniężnych w postaci wierzytelności na kapitały własne spółek oraz opodatkowanie podatkiem VAT wzajemnego potrącenia wierzytelności wynikających z podwyższenia kapitałów własnych spółek oraz zobowiązania się do wniesienia wkładu pieniężnego.

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.8.2018.1.KW1
     ∟W zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia wierzytelności pożyczkowych aportem do spółki kapitałowej.

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.3.2018.1.MST
     ∟Czy w związku z konwersją wierzytelności z tytułu pożyczki – powiększonej o należne odsetki umowne – na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki akcyjnej, kwota pożyczki wraz z odsetkami przeznaczona na wniesienie wkładu na akcje stanowi koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.894.2016.11.APO
     ∟Czy Spółka powinna pobrać podatek u źródła od konwersji odsetek na kapitał Spółki w ramach konwersji wierzytelności na kapitał?

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.362.2017.2.MK
     ∟PIT - w zakresie skutków podatkowych po stronie Wnioskodawcy związanych z wniesieniem do spółki wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności pieniężnej oraz skutków podatkowych po stronie Wnioskodawcy związanych z konfuzją i wygaśnięciem wierzytelności.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.305.2017.2.MT
     ∟W sytuacji aportu wierzytelności pożyczkowych (obejmujących kwotę główną pożyczki albo niespłaconą część kwoty głównej pożyczki oraz tzw. część odsetkową) kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy – stosownie do art. 22 ust. 1e pkt 3 updof – będą faktycznie poniesione wydatki na wytworzenie tych wierzytelności, w postaci wartości nominalnej udzielonych przez Wnioskodawcę i niezwróconych mu do momentu wnoszenia aportu pożyczek. Za wydatki na „wytworzenie” opisanych wierzytelności nie można natomiast uznać wartości części odsetkowej wierzytelności, będącej przedmiotem aportu.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.312.2017.2.MT
     ∟Konwersja wierzytelności wspólnika (wierzyciela) na kapitał zakładowy spółki (dłużnika) realizowana w cywilnoprawnej formie wzajemnego potrącenia wierzytelności wspólnika z tytułu pożyczek udzielonych spółce z wierzytelnością spółki wobec wspólnika o wpłatę na jej kapitał jest wkładem niepieniężnym w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-549/15-3/DP/JBB
     ∟W zakresie ustalenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów uzyskanych z tytułu objęcia akcji/udziałów w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności do spółek kapitałowych.

2017.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.228.2017.1.JS
     ∟Czy w związku z konwersją wierzytelności z tytułu pożyczki - powiększonej o należne odsetki umowne - na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki akcyjnej, kwota pożyczki wraz z odsetkami przeznaczona na wniesienie wkładu na akcje stanowi koszt uzyskania przychodu wnioskodawcy zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.290.2017.1.MM
     ∟Czy wartość o jaką zostanie podwyższony kapitał zapasowy Spółki w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego będzie mogła zostać uwzględniona przy kalkulacji wartości kapitału dla potrzeb wyliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT?

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.198.2017.2.MM
     ∟w zakresie: Czy cała wartość o jaką zostanie podwyższony kapitał Spółki w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego (kapitał zakładowy oraz zapasowy) będzie mogła zostać uwzględniona przy kalkulacji wartości kapitału dla potrzeb wyliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o CIT?

2017.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.82.2017.1.BG
     ∟czy w sytuacji dokapitalizowania spółki celowej kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu wniesienia aportem do spółki celowej wierzytelności Wnioskodawcy o wypłatę zysku będzie kwota odpowiadająca wartości środków pieniężnych stanowiących kwotę zysku należnego Wnioskodawcy?

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.1.2017.1.MST
     ∟Konieczność rozpoznania przychodu podatkowego w związku z konwersją wierzytelności na kapitał zakładowy i zapasowy

2017.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.24.2017.1.PS
     ∟W zakresie w zakresie przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu w związku z otrzymaniem udziałów własnych pożyczkobiorcy.

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj