Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: transfery

 

transfery 125 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/4511-444/15/19-6/S/JM
     ∟opodatkowanie świadczeń emerytalnych pochodzących z indywidualnych programów emerytalnych Wielkiej Brytanii

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.288.2019.1.RMA
     ∟Sposób opodatkowania kart-zdrapek oraz kuponów uprawniających do odbioru darmowej sztuki towaru (bony)

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.113.2019.3.JM
     ∟Uznanie voucherów i zaproszeń za bony różnego przeznaczenia. Zasady opodatkowania.

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.6.2019.3.PM
     ∟Czy przeniesienie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku Zainteresowanego 2, w tym Pracowników, do Zainteresowanego 1 za wynagrodzeniem w postaci Opłaty za Transfer nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.721.2018.5.KB
     ∟Zwolnienie od podatku opłaty pobieranej w okresie zawieszenia, zapewniającej trwałość stosunku, zachowanie miejsca, możliwość korzystania ze świadczeń innych niż treningi, zwolnienie od podatku opłaty wpisowej, warunkującej członkostwo w klubie i możliwość korzystania z systemu treningów i metodologii szkoleniowej, w tym możliwość udziału w zajęciach sportowych klubu, uprawniająca do otrzymania akcesoriów sportowych, poradnika, zwolnienie od podatku odpłatnego udostępniania opiekunom zawodników strojów sportowych uprzednio nabytych w tym celu przez klub oraz zwolnienie od podatku opłaty transferowej oraz ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika w związku ze zmianą przynależności klubowej.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.506.2018.2.JM
     ∟Skutki podatkowe otrzymania środków z indywidualnego konta emerytalnego.

2018.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.450.2018.2.MC
     ∟Ustalenie, czy w przedmiotowej sprawie czynność sprzedaży w ramach Transakcji nie będzie zbyciem przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, natomiast będzie stanowiła odpłatną sprzedaż aktywów i w związku z tym będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT; ustalenie, czy transfer potencjału zysku, z którym związane jest powstrzymanie się Zbywcy od wykonywania określonych funkcji gospodarczych i za który otrzyma wynagrodzenie w formie exit fee będzie stanowił odpłatne świadczenie usług; prawo do odliczenia podatku VAT przez Nabywcę, wykazanego na fakturze/fakturach dokumentujących planowaną sprzedaż oraz związanego z nabyciem od Zbywcy usługi polegającej na powstrzymaniu się przez Niego z pełnienia określonych funkcji gospodarczych (exit fee), w związku z dokonaniem planowanej sprzedaży.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.621.2018.1.AJ
     ∟Koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na organizację loterii stanowią element świadczonej przez sp. z o. o. usługi na rzecz Partnera i tym samym są elementem podstawy opodatkowania świadczonej usługi kompleksowej.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.259.2018.1.BS
     ∟ustalenie czy cała kwota transferu wynikająca z umowy transferowej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, ale jednocześnie przychód ten podlega pomniejszeniu o 5% opłaty solidarnościowej (solidarity contribution) jako koszt bezpośrednio związany z przychodami

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.154.2018.3.OS
     ∟podstawa opodatkowania usług organizacji loterii promocyjnej, brak opodatkowania wydania środków pieniężnych w ramach loterii, prawo do wystawienia faktur z tytułu świadczenia usługi organizacji loterii i wydania nagród w ramach zdarzenia drugiego, brak obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej wydania nagród oraz termin rejestracji na kasie fiskalnej

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.176.2018.2.AMN
     ∟Skutki podatkowe otrzymania zasiłku dla bezrobotnych.

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.114.2018.2.DC
     ∟Wskazanie czy opłata transferowa oraz ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika w związku ze zmianą przynależności klubowej korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.16.2018.1.BKD
     ∟Czy kwota wynagrodzenia zapłaconego Podmiotowi Zagranicznemu przez Podatnika z tytułu transferu Klienta może zostać uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodu? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatek związany z transferem Klienta należy dla celów podatkowych potrącić w sposób analogiczny jak w księgach rachunkowych (tzn. w tym przypadku - jednorazowo w dacie poniesienia)

2017.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.132.2017.2.LS
     ∟Przyjmując za Wnioskodawcą, że nabywanie wierzytelności na zasadach określonych we wniosku stanowi świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT i powinno podlegać 23% podatkowi od towarów i usług (VAT) w miejscu siedziby usługobiorcy, tj. w Polsce, to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie z podatku na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2017.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.389.2017.2.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 23% jednorazowego wynagrodzenia oraz comiesięcznego, ryczałtowego wynagrodzenia należnego Spółce; podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT transferu środków pieniężnych od Zleceniodawcy na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów nagród pieniężnych; podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT transferu środków pieniężnych od Zleceniodawcy na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów nagród rzeczowych; podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT czynności transferu środków pieniężnych od Zleceniodawcy na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów opłaty za udzielenie zezwolenia na urządzenie danej Loterii.

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.190.2017.1.AZ
     ∟O ile w analizowanym zdarzeniu przyszłym nie znajdą zastosowania regulacje art. 15a ust. 2 pkt 1-3 i ust. 3 pkt 1-3 updop i na podstawie tych przepisów nie powstaną różnice kursowe (tj. tzw. różnice kursowe transakcyjne i różnice kursowe od własnych środków pieniężnych), to charakter operacji związany z przelewami środków w walucie obcej w ramach systemu cash poolingu będzie prowadzić do powstania różnic kursowych na podstawie art. 15a ust. 2 pkt 4 i 5 i ust. 3 pkt 4 i 5 updop, czyli dotyczących otrzymania/dokonania spłaty kredytu/pożyczki. Przesądzenie, że w sprawie dojdzie do pożyczki, o której mowa w art. 15a ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 updop powoduje, że transfery sald, o ile będą dokonywane pomiędzy Spółką a rachunkiem uczestnika systemu cash pooling w walucie obcej, będą skutkowały powstaniem różnic kursowych w rozumieniu powołanych powyżej przepisów. Warunkiem ich powstania jest bowiem udzielenie pożyczki/kredytu w walucie obcej oraz jej (jego spłata) również w walucie obcej.

2017.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.195.2017.1.AG
     ∟w zakresie różnic kursowych z tytułu dokonanych transferów sald w walutach obcych w związku ze zmianą Pool Leader’a oraz z tytułu transferu sald pomiędzy rachunkami bankowymi uczestników systemu cash poolingu prowadzonymi w walutach obcych

2017.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.194.2017.1.AG
     ∟w zakresie różnic kursowych z tytułu dokonanych transferów sald w walutach obcych w związku ze zmianą Pool Leader’a oraz z tytułu transferu sald pomiędzy rachunkami bankowymi uczestników systemu cash poolingu prowadzonymi w walutach obcych

2016.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.746.2016.2.KW
     ∟Czy dla potrzeb określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z zastosowaniem metody FIFO za datę nabycia transferowanych pomiędzy różnymi domami maklerskimi papierów wartościowych należy przyjąć rzeczywistą datę ich nabycia, a nie datę ich transferu?

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.100.2016.2.JO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku opłat pobieranych przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w rozgrywkach, rejestracji, wyrejestrowania zawodników, uprawnienia zawodnika do gry, dokonywanych transferów zawodników, przyznania licencji oraz przesunięcia terminu zawodów.

2016.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.874.2016.1.PC
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym ponoszone przez Wnioskodawcę opłaty na rzecz związków lub federacji piłki ręcznej oraz ekwiwalenty za wyszkolenie na rzecz klubu przekazującego zawodnika, dokonywane w związku z pozyskiwaniem zawodnika w drodze transferu, należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości jednorazowo w dacie poniesienia, czy też rozliczać proporcjonalnie do długości okresu, na jaki zawarty został kontrakt z zawodnikiem?

2016.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.82.2016.2.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania różnic kursowych z tytułu transferu środków w walutach obcych w ramach umowy cash-poolingu.

2016.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-400/16/TS
     ∟Czy przelew środków pieniężnych z rachunku Oddziału w Polsce na rachunek jednostki macierzystej w Czechach i powrotny przelew do Oddziału w Polsce jest neutralny podatkowo?

2016.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-229/16-2/AP
     ∟różnice kursowe z tytułu transferu środków pieniężnych pomiędzy kontem Wnioskodawcy a rachunkiem Agenta w ramach cash poolingu

2016.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-79/16-7/DK
     ∟Czy wszelkie pozostałe – poza wskazanymi w pyt. nr 2, 3 i 4 – transfery środków finansowych w ramach Systemu pomiędzy jego uczestnikami, tzn.: środki finansowe nie będące odsetkami oraz odsetki należne innym Uczestnikom Systemu nie związane z korzystaniem przez Spółkę w ramach Systemu z ich środków pieniężnych, nie będą generować odpowiednio przychodów ani kosztów ich uzyskania na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w Spółce?

2016.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-80/16-8/DK
     ∟Czy wszelkie pozostałe – poza wskazanymi w pyt. nr 2, 3 i 4 – transfery środków finansowych w ramach Systemu pomiędzy jego uczestnikami, tzn.: środki finansowe nie będące odsetkami oraz odsetki należne innym Uczestnikom Systemu nie związane z korzystaniem przez Spółkę w ramach Systemu z ich środków pieniężnych, nie będą generować odpowiednio przychodów ani kosztów ich uzyskania na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w Spółce?

2016.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-192/16-2/AG
     ∟1. Czy zwolnienie pożyczkobiorcy z długu będzie skutkowało przychodem Spółki do opodatkowania w zakresie odsetek? 2. Czy zwolnienie pożyczkobiorcy z długu będzie skutkowało przychodem Spółki do opodatkowania w zakresie różnic kursowych? 3. Czy zwolnienie dłużnika z długu jest transakcją w rozumieniu art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy wobec niej organy skarbowe uprawnione są do ustalania dochodu na podstawie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2016.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-39/16-7/DK
     ∟Czy przepływy środków finansowych tytułem zerowania sald dodatnich i ujemnych na Rachunkach na koniec każdego dnia roboczego stanowią dla Spółki odpowiednio, przychód albo koszt dla celów podatku dochodowego, w opisanych stanach faktycznych?

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-903/15/AK
     ∟Czy Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód w wysokości wynikającej z faktur wystawionych dla Y S.A. w przyszłości obniżony o kwoty należne Spółce X na podstawie zasad ogólnych u.p.d.o.p., t.j. w dacie, w której Spółka dokonała całkowitego lub częściowego wykonania usługi na rzecz Y S.A., nie później niż w dacie wystawienia faktury lub uregulowania należności? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2 – zdarzenie przyszłe)

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-902/15/AK
     ∟Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z Umowy w wysokości wynikającej z faktur wystawionych dla Y S.A. obniżony o kwotę należną Spółce X (w proporcji odpowiadającej całkowitej wartości przychodu za wykonanie prac Etapu II i III)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 – zdarzenie przyszłe)

1 2 3 4 5

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj