Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: transakcja terminowa

 

transakcja terminowa 172 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.391.2019.2.KT
     ∟Opodatkowanie czynności związanych z rozliczaniem transakcji przenoszenia uprawnień do emisji CO2.

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/443-461/14/18-5/S/AS
     ∟Uznanie Spółki za podatnika podatku od towarów i usług w przypadku zawierania transakcji zabezpieczających na instrumentach pochodnych.

2017.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.105.2017.1.AG
     ∟Zdaniem Spółki, jeśli w ramach realizacji transakcji wymiany walut dochodzić będzie do wymiany dwóch walut obcych wystąpi kurs faktycznie zastosowany do nabycia lub sprzedaży waluty w myśl art. 15a ust. 4 ustawy o CIT na cele określenia różnic kursowych powstających w momencie wypływu waluty na podstawie art. 15a ust. 2 pkt 3 i art. 15a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT. Ze względu jednak na konieczność określenia wartości kursu w polskich złotych, należy uznać, że kursem faktycznie zastosowanym będzie wartość waluty, odpowiednio, sprzedawanej lub nabywanej (drugiej waluty), według kursu NBP z dnia poprzedzającego realizację transakcji, z uwzględnieniem zastosowanego kursu wymiany.

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.80.2017.1.JBB
     ∟1. W jaki sposób w razie zbycia wierzytelności w ramach rozliczenia transakcji CDS należy ustalić przychód z tytułu należnego Wnioskodawcy Zmiennego Wynagrodzenia? 2. W jaki sposób w razie zbycia wierzytelności w ramach rozliczenia transakcji CDS należy ustalić kwotę kosztu uzyskania przychodu z tytułu zbywanych wierzytelności w części dotyczącej kapitału pożyczki?

2016.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.786.2016.1.IZ
     ∟1. Czy Spółka powinna uwzględniać wynik na transakcjach zabezpieczających (kontraktach terminowych - towarowych i walutowych) w wartości zapasów, które stanowią koszty bezpośrednie potrącane w momencie uzyskania przychodu ze sprzedaży materiałów lub wytworzonych z nich produktów, zgodnie ze stosowaną polityką rachunkowości zabezpieczeń? 2. Czy Spółka powinna uwzględniać wynik na transakcjach zabezpieczających (kontraktach terminowych) jako korektę wartości przychodów ze sprzedaży materiałów - w przypadku transakcji SWAP towarowych, lub jako korektę wartości przychodów związanych ze sprzedażą w walucie obcej - w przypadku kontraktów walutowych, zgodnie ze stosowaną polityką rachunkowości zabezpieczeń?

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-580/16-2/KT
     ∟VAT w zakresie opodatkowania transakcji nabycia i sprzedaży praw do emisji CO2 oraz usług związanych z obrotem tymi prawami.

2016.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-498/15-6/JG
     ∟Czy przychód (dochód) uzyskany z rozliczenia transakcji terminowych (i koszty z nim związane), które nie polegają na wykupie waluty obcej, a na rozliczeniu pieniężnym wynikiem końcowym (tzw. premia pieniężna), należy zakwalifikować do przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-495/15-6/MP
     ∟Czy przychód (dochód) uzyskany z rozliczenia transakcji terminowych (i koszty z nim związane), które nie polegają na wykupie waluty obcej, a na rozliczeniu pieniężnym wynikiem końcowym (tzw. premia pieniężna), należy zakwalifikować do przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-18/15/SD
     ∟W którym momencie PGK będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki wynikające z rozliczenia transakcji zabezpieczających na instrumentach pochodnych o charakterze rzeczywistym i nierzeczywistym.

2015.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-17/15/SD
     ∟Czy w przypadku zawieranych przez Wnioskodawcę transakcji zabezpieczających na instrumentach pochodnych, przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powinien być rozpoznany - dla transakcji rzeczywistych, w których dochodzi do dostawy aktywa bazowego - zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. analogicznie jak w przypadku sprzedaży tego aktywa.

2015.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-16/15/SD
     ∟Czy w przypadku zawieranych przez Wnioskodawcę transakcji zabezpieczających na instrumentach pochodnych, przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powinien być rozpoznany - dla transakcji nierzeczywistych - w oparciu o metodę kasową zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w dacie rozliczenia pieniężnego.

2015.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-682/14-4/MD
     ∟Transakcje walutowe

2015.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-876/15-4/KW1
     ∟Czy w przypadku zawarcia Kontraktu, ewentualne przysporzenie po stronie Wnioskodawcy z tytułu i otrzymania Rozliczenia pieniężnego od Spółki stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o – którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej?

2014.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1078/14/AK
     ∟Czy kwota wynikająca z rozliczenia transakcji (bez odsetek i innych należności ubocznych) powinna zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w dniu, na który ujęto ją jako koszt w księgach rachunkowych?

2014.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1474/11/14-5/S/ISZ
     ∟Na potrzeby ustalania obrotu dla celów podatku VAT oraz kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 Ustawy o VAT (zwanego dalej „WSS”), Bank powinien uwzględnić jako obrót związany ze świadczonymi usługami finansowymi w zakresie operacji wymiany walut (FX Spot, FX Forward, FX Swap,) wynik (zysk) zrealizowany przez Bank z tytułu każdej grupy transakcji w danym okresie rozliczeniowym.

2014.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-300/14/MK
     ∟Czy wypłata odszkodowania z tytułu zmiany warunków umowy najmu może zostać uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów, zgodnie z treścią przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy wypłacone odszkodowania winny być uznane za koszt uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami, potrącalne w dacie poniesienia?

2014.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-382/14-2/IŚ
     ∟Skutki z tytułu wycen pochodnych instrumentów finansowych przy ustalaniu różnic kursowych wg przepisów o rachunkowości (przychody/koszty uzyskania przychodów)

2014.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-381/14-2/IŚ
     ∟Możliwość wykazywania w rachunku podatkowym różnic kursowych per saldo przy rachunkowej metodzie ich ustalania oraz sposobu alokacji tych różnic do działalności opodatkowanej i zwolnionej od opodatkowania z tytułu prowadzenia jej na terenie SSE

2014.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-595/14/AK
     ∟Czy zawieranie transakcji na instrumentach finansowych, które nie zabezpieczają konkretnego źródła przychodów/kosztów (strefowych albo pozastrefowych) stanowi działalność dodatkową względem działalności określonej w Zezwoleniu, a w konsekwencji, wynik realizowany na tego typu transakcjach (tj. odpowiednio dochód albo strata), odnoszących się do całokształtu działalności Spółki, będzie w całości wynikiem działalności pozastrefowej, a zatem podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych?

2014.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-429/14/AK
     ∟Czy zawieranie transakcji na instrumentach finansowych, które nie zabezpieczają konkretnego źródła przychodów/kosztów (strefowych albo pozastrefowych) stanowi działalność dodatkową względem działalności określonej w Zezwoleniu, a w konsekwencji, wynik realizowany na tego typu transakcjach (tj. odpowiednio dochód albo strata), odnoszących się do całokształtu działalności Spółki, jest w całości wynikiem działalności pozastrefowej, a zatem podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych?

2014.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-564/14/AK
     ∟1. Czy zapłacona przez Wnioskodawcę kwota (stanowiącą różnice między rynkową wartością waluty Euro a jej wartością wynikającą z umowy opcji zawartej z bankiem) w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy opcji, stanowi koszt uzyskania przychodów dla Spółki? 2. W jakim dniu Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poszczególne kwoty (stanowiące różnice między rynkową wartością waluty Euro a jej wartością wynikającą z umowy opcji zawartej z bankiem), należne bankowi tytułem spłaty długu wynikającego z umowy opcji?

2014.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-396/14/AK
     ∟1. Czy zapłacona przez Wnioskodawcę kwota (stanowiącą różnice między rynkową wartością waluty Euro a jej wartością wynikającą z umowy opcji zawartej z bankiem) w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy opcji, stanowi koszt uzyskania przychodów dla Spółki? 2. W jakim dniu Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poszczególne kwoty (stanowiące różnice między rynkową wartością waluty Euro a jej wartością wynikającą z umowy opcji zawartej z bankiem), należne bankowi tytułem spłaty długu wynikającego z umowy opcji?

2014.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1251/13/MW
     ∟Czy realizowane zyski lub poniesione straty z tytułu zawartych walutowych transakcji terminowych i opcji walutowych należy zakwalifikować jako przychody lub ewentualnie koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i czy w związku z powyższym, wyniki powyższych operacji powinny mieć wpływ na kształtowanie się dochodu opodatkowanego na zasadach określonych w art. 30 c?

2014.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1325/13-2/ISZ
     ∟W zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dla transakcji na pochodnych instrumentach finansowych

2013.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-763/13-2/JBB
     ∟W zakresie skutków podatkowych transakcji REPO/SBB/BSB

2013.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1166/13/AK,IBPBI/2/423-1273/13/AK,IBPBI/2/423-1274/13/AK
     ∟1. W stanie faktycznym nr 1 i nr 2 - w którym momencie Spółka była uprawniona do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów niekorzystnego wyniku transakcji zabezpieczających - czyli zobowiązania powstającego wobec banku, ujętego jako koszt w księgach?2. W stanie faktycznym nr 3 - czy ujemne różnice kursowe powstające pomiędzy wartością waluty obcej otrzymanej od banku w wykonaniu opcji walutowej rzeczywistej (wyliczonej według kursu wykonania opcji), a wartością waluty z dnia uregulowania płatności na rzecz dostawcy stanowią koszt podatkowy dla Spółki w dacie wydatkowanie waluty w celu uregulowania płatność?

2013.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1274/13/AK
     ∟1. W stanie faktycznym nr 1 i nr 2 - w którym momencie Spółka była uprawniona do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów niekorzystnego wyniku transakcji zabezpieczających - czyli zobowiązania powstającego wobec banku, ujętego jako koszt w księgach? 2. W stanie faktycznym nr 3 - czy ujemne różnice kursowe powstające pomiędzy wartością waluty obcej otrzymanej od banku w wykonaniu opcji walutowej rzeczywistej (wyliczonej według kursu wykonania opcji), a wartością waluty z dnia uregulowania płatności na rzecz dostawcy stanowią koszt podatkowy dla Spółki w dacie wydatkowanie waluty w celu uregulowania płatność?

2013.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1273/13/AK
     ∟1. W stanie faktycznym nr 1 i nr 2 - w którym momencie Spółka była uprawniona do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów niekorzystnego wyniku transakcji zabezpieczających - czyli zobowiązania powstającego wobec banku, ujętego jako koszt w księgach? 2. W stanie faktycznym nr 3 - czy ujemne różnice kursowe powstające pomiędzy wartością waluty obcej otrzymanej od banku w wykonaniu opcji walutowej rzeczywistej (wyliczonej według kursu wykonania opcji), a wartością waluty z dnia uregulowania płatności na rzecz dostawcy stanowią koszt podatkowy dla Spółki w dacie wydatkowanie waluty w celu uregulowania płatność?

2013.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-147/10-8/13/S/AG
     ∟W którym momencie kwota w PLN płacona przez Spółkę na rzecz Banku będzie stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 4-4e tej ustawy?

2013.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-416/13-5/AI
     ∟Czy obrót z tytułu pośrednictwa przy sprzedaży walut ma wpływ na stosowaną przez Spółkę strukturę, tj. czy zastosowanie ma w analizowanym przypadku art. 90 ust. 5 i 6 ustawy?

1 2 3 4 5 6

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj