Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: terytorium państwa

 

terytorium państwa 81 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.347.2019.1.KT
     ∟Uznanie wyłącznej strefy ekonomicznej za terytorium kraju i miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomością oraz prawo do odliczenia podatku w związku z nabyciem tych usług.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.346.2019.1.KT
     ∟Uznanie wyłącznej strefy ekonomicznej za terytorium kraju i miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomością oraz prawo do odliczenia podatku w związku z nabyciem tych usług.

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.160.2019.1.PC
     ∟W zakresie braku obowiązku rejestracji Wnioskodawcy do celów VAT w Polsce z tytułu dokonywanych dostaw towarów.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.350.2018.1.PJ
     ∟Transakcja związana z przemieszczeniem towarów z Białorusi do Litwy, Łotwy bądź Estonii będzie stanowiła import towarów, gdyż przez import rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Nie będzie ona jednak opodatkowana w Polsce, ponieważ opodatkowaniu podatkiem VAT, podlega import towarów, ale tylko gdy jest dokonywany na terytorium kraju. Po stronie Wnioskodawcy nie powstanie z jej tytułu podatek VAT należny ani zapłacony. Wobec tego nie wystąpi również kwota podatku VAT naliczonego, która mogłaby podlegać odliczeniu.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.182.2018.2.MM
     ∟Skutki podatkowe nabycia przez niemiecką spółkę taboru szynowego w ramach Oddziału położonego na terytorium Luksemburga.

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.190.2018.1.PC
     ∟Uznanie, iż Wnioskodawca w związku z działalnością polegającą na najmie nieruchomości położonych w Polsce posiada stałe miejsce prowadzenia działalności i w konsekwencji to Wnioskodawca a nie najemcy w ramach importu usług jest zobowiązany do rozliczenia podatku.

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.235.2018.1.PC
     ∟miejsce opodatkowania usług szkoleniowych

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.182.2018.1.PC
     ∟Miejsce opodatkowania usług szkoleniowych

2018.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.14.2018.2.MC
     ∟Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o VAT, związanego z przemieszczeniem towarów należących do Wnioskodawcy z terytorium innego Państwa Członkowskiego na terytorium Polski?

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.710.2017.1.MC
     ∟Transakcja sprzedaży towarów w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Polska nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.709.2017.1.MC
     ∟W zakresie miejsca opodatkowania dostawy towarów.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.548.2017.2.MC
     ∟W analizowanym przypadku opisana we wniosku transakcja sprzedaży towarów w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Polska nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów na terytorium Polski.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.547.2017.2.MC
     ∟W zakresie miejsca opodatkowania dostawy towarów.

2017.10.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.433.2017.1.KT
     ∟w zakresie opodatkowania dostawy towarów wysyłanych z terytorium Czech na terytorium kraju

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.360.2017.1.KT
     ∟w zakresie obowiązku rejestracji i rozliczenia na terytorium kraju transakcji związanych z przemieszczeniem własnych towarów w celu ich przetworzenia i sprzedaży

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.326.2017.2.PC
     ∟Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych ze świadczeniem przez Wnioskodawcę opisanych usług na rzecz zleceniodawcy mającego siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych – zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT. Przy czym Wnioskodawca dokonując odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług związanych z usługami świadczonymi poza terytorium kraju musi posiadać dokumenty z których wynikać będzie związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi poza terytorium kraju.

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.333.2017.1.EJ
     ∟dokumentowanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

2016.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-526/16-2/BW
     ∟1. Czy dokonywanie dostawy na zasadach opisanych powyżej stanowić będzie dla Sprzedawcy eksport towarów (pośredni)? 2. Czy Sprzedawca będzie uprawniony do zastosowania stawki 0% do dostaw/y na zasadach opisanych w zdarzeniu?

2016.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-606/16-1/BW
     ∟1. Jak dla celów polskiego podatku VAT potraktować przemieszczenie i późniejszą sprzedaż towarów przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahentów z Norwegii? 2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ująć transakcję sprzedaży towarów na rzecz norweskich kontrahentów w deklaracji VAT-7? 3. Czy Wnioskodawcy z tytułu transakcji sprzedaży towarów na rzecz kontrahentów norweskich będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego?

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-402/16-3/KT
     ∟Sposób opodatkowania na terytorium kraju sprzedaży dokonywanej przez Oddział spółki zagranicznej (na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych) oraz prawo do odliczenia przez Oddział podatku naliczonego w związku z działalnością spółki

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-339/16-2/KT
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami dokonanymi w Polsce dla celów działalności wykonywanej poza terytorium kraju

2016.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-416/16/IB
     ∟Dochody z pracy na platformie wiatrakowej w Norwegii i w Niemczech oraz na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające siedzibę i faktyczny zarząd w Singapurze oraz przez przedsiębiorstwo mające siedzibę i faktyczny zarząd w Malezji.

2016.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-325/16-4/KT
     ∟miejsce świadczenia usług związanych z realizacją obowiązku „odpadowego” wynikającego z odrębnych przepisów, wykonywanych na rzecz podmiotu zagranicznego nieposiadającego na terytoriujm kraju siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

2016.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-317/16-2/KT
     ∟miejsce świadczenia usług najmu i naprawy palet oraz usług transportu towarów świadczonych na terytorium kraju na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego, nieposiadającego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

2016.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-220/16-4/KT
     ∟W opisanym schemacie dostawy podatnikiem zobowiązanym do uiszczenia podatku z tytułu importu towarów dokonanego na terenie Polski jest ostateczny nabywca, tj. Wnioskodawca.

2016.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-16/16-4/KT
     ∟miejsce świadcznia oraz stawka podatku dla usług transportu i magazynowania ropy naftowej

2016.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-1071/15-5/KT
     ∟rozliczenie dostaw towarów na rzecz kontrahentów z państw trzecich w ramach transakcji łańcuchowych

2016.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-1078/15-2/KT
     ∟rozliczenie dostaw towarów w ramach transakcji łańcuchowych

2016.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-935/15-2/IG
     ∟1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wywóz Produktów z terytorium Polski do Magazynu Spółki zlokalizowanego na Terytorium Państwa Trzeciego (tj. w ramach pierwszego etapu) podlega opodatkowaniu VAT w Polsce? 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym sprzedaż Produktów dokonywana na Terytorium Państwa Trzeciego z Magazynu Spółki (tj. w ramach drugiego etapu) podlega VAT w Polsce? 3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Spółka może odliczyć podatek naliczony VAT w związku z zakupem lub importem materiałów/komponentów służących do wykonania Produktów przeznaczanych do wywozu na Terytorium Państwa Trzeciego celem dokonywania tam ich dalszej sprzedaży z Magazynu Spółki?

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-784/15-4/JŻ
     ∟Rozpoznanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w związku z przemieszczeniem helikopterów.

1 2 3

Dołącz do 41701 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj