Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: termin przedawnienia

 

termin przedawnienia 17 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2017.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.218.2017.1.JF
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe z tytułu usług wykonanych w listopadzie 2011 r., w odniesieniu do których faktury zostały wystawione w grudniu 2011 r., a należny podatek VAT z tego tytułu został wykazany w deklaracji VAT złożonej przez Wnioskodawcę w styczniu 2012 r. (za grudzień 2011 r.) oraz w stosunku do której, termin zapłaty podatku przypadał 25 stycznia 2012 r. ulegnie przedawnieniu po upłynięciu 31 grudnia 2017 r.?

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.127.2017.2.MS1
     ∟W zakresie opodatkowania przychodu z tytułu przedawnionej wierzytelności.

2015.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1409/14/AD
     ∟Prawo do dokonania korekty podatku należnego nienależnie zapłaconego z tytułu transakcji sprzedaży nieruchomości.

2014.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-294/14-2/JBB
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, w przypadku wierzytelności głównej zabezpieczonej poręczeniem, hipoteką (w tym na nieruchomości osoby trzeciej), zastawem lub wekslem, odpisanie takiej wierzytelności jako nieściągalnej zgodnie z art.16 ust.1 pkt 25 lit.b UPDOP i zaliczenie jej do kosztów uzyskania przychodów nastąpić może dopiero w przypadku udokumentowania nieściągalności wierzytelności akcesoryjnej, o którym mowa w art.16 ust.2 UPDOP niezależnie od upływu terminu przedawnienia wierzytelności głównej? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w razie upływu terminu przedawnienia wierzytelności głównej, gdy nadal nie upłynął termin przedawnienia przynależnej jej wierzytelności akcesoryjnej wynikającej z zabezpieczenia wierzytelności głównej, utworzony uprzednio odpis aktualizujący na wierzytelność z tytułu kredytu (pożyczki) powinien w dalszym ciągu stanowić koszt uzyskania przychodów o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26 oraz art. 16 ust. 3f UPDOP do czasu upływu terminu przedawnienia wierzytelności akcesoryjnej? 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym uzyskiwane spłaty wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu (pożyczki) dokonywane z wierzytelności akcesoryjnych należy traktować jako spłatę kredytu (pożyczki) w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 1 UPDOP nie powodującą powstania przychodu po stronie Banku, jeśli spłata nastąpi przed odpisaniem wierzytelności jako nieściągalnej, niezależnie od upływu terminu przedawniania wierzytelności głównej?

2013.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-261/13-2/MS
     ∟Czy w sytuacji, gdy Bank będzie utrzymywał odpis aktualizujący Wierzytelność, w stosunku do której upłynął termin przedawnienia, a ponadto spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 16 ust. 2a pkt 2 updop, wysokość tego odpisu będzie mogła stanowić element kalkulacyjny różnicy o której mowa w art. 15 ust 1h pkt 2 updop w przypadku zbycia Wierzytelności do funduszu sekurytyzacyinego?

2012.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-425/12-4/IGo
     ∟Wnioskodawca nie może dokonać obniżenia zapłaconego podatku należnego VAT od transakcji sprzedaży z Faktury wystawionej w 2001r., która to transakcja została wyrokiem Sądu unieważniona, albowiem podatek należny z tej faktury jest związany ze zobowiązaniem podatkowym, które na skutek upływu czasu uległo już przedawnieniu.

2011.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-578/11-2/MS
     ∟Czy strata w rozumieniu art. 15 ust. 1h pkt 2 ustawy o CIT, stanowiąca różnicę między wartością nominalną kapitału wierzytelności a uzyskaną ze sprzedaży ceną alokowaną na wartość nominalną wierzytelności, zrealizowana na sprzedaży przez Bank do funduszu sekurytyzacyjnego wierzytelności, co do których termin przedawnienia w rozumieniu art. 117 kodeksu cywilnego minął, podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, do wysokości uprzednio utworzonej na tę część wierzytelności odpisu zaliczonego do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o CIT?

2011.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2-443-462/11-2/IZ
     ∟Dotyczy obowiązku przechowywania dokumentów, tj. faktur, rachunków oraz ksiąg podatkowych

2010.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-581/10-2/JB
     ∟CIT - w zakresie potwierdzenia, że upływ terminu przedawnienia wierzytelności, której nieściągalność została udokumentowana/uprawdopodobniona nie wpływa na możliwość zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów

2009.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-525/09/MT
     ∟Czy na mocy art. 70 § 1 w zw. z § 3 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r. oraz art. 30 ustawy o zobowiązaniach podatkowych wierzytelności urzędów skarbowych względem Wnioskodawcy uległy przedawnieniu?

2009.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-28/09-2/TK
     ∟Czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11), Wnioskodawca jest zobowiązany do ponownego złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego?

2009.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-774/08/HD
     ∟1. Ile lat należy przechowywać dokumenty księgowe dotyczące lat, w których została odliczona strata od dochodu z lat ubiegłych? 2. Czy strata z lat ubiegłych powoduje przedłużenie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego?

2008.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1186/08-4/JK
     ∟Wnioskodawczyni będzie mogła dokonać korekty zeznań PIT–38 wykazując w tych zeznaniach zerowy dochód pod warunkiem posiadania dokumentacji potwierdzającej fakt, że kwota przychodu za dany rok była równa kwocie uzyskania przychodów lub w danym roku podatkowym nie wystąpiły ani przychody ani koszty ich uzyskania. Jednocześnie informuje się, że na weryfikację zeznań za 2004 r. i 2005 r., tj. sprawdzenie poprawności wykazanych kwot przychodu i dochodu urzędy skarbowe mają pięć lat, gdyż zgodnie z zapisem art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w których upłynął termin płatności podatku.

2007.04.23 - Izba Skarbowa w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Tarnowie - T/PD-2/41170-0001/07
     ∟Czy posiadane zeznania podatkowe dotyczące rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych i rachunki remontowe, z okresu 1993-2000 nadal należy przechowywać, czy też można je zniszczyć?

2006.07.11 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie - IUS.PB–4/415/55/S/2006
     ∟Czy możliwe jest dokonanie korekty zeznań podatkowych za lata 1992-1995 i stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy w deklaracji podatkowej wykazano zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej.Zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.Pismem z ...

2006.05.17 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/DPC/415-25/06/PK
     ∟Czy w wyniku zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne powstanie przychód ze stosunku pracy? Czy w przypadku gdy zwrot dotyczy składek nadpłaconych więcej niż 5 lat temu, przychód nie powstanie ze względu na przedawnienie? Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w przeszłości pobierała składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu wynagrodzenia za pracę w zawyżonej wysokości. W wyniku tego powstała nadpłata (potwierdzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych), która podlega zwrotowi/zaliczeniu na poczet zaległych lub bieżących składek. W związku z powyższym stanem faktycznym Spółka zwraca się z prośbą o wydanie interpr...

2005.12.01 - Świętokrzyski Urząd Skarbowy - RO/415/129/1/2005
     ∟Czy w związku z 5-cio letnim okresem przedawnienia się zobowiązań podatkowych, Spółka prawidłowo rozliczyła w miesiącu maju 2005 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych powstałe od miesiąca VII 1999 r. do miesiąca XI 1999 r.?

1

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj