Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kurs walut

 

kurs walut 930 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.428.2019.1.AW
     ∟- Ustalenie kursu przeliczania przychodów i kosztów zapłaconych lub uzyskanych w Senegalu na złote polskie zgodnie z art. 20 ust. 8 updop. - Brak prawa do odliczenia podatku zapłaconego w Senegalu od podatku należnego obliczonego od łącznych dochodów osiągniętych przez Spółkę w roku podatkowym z uwagi na brzmienie art. 22b updop.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.313.2019.1.AG
     ∟ustalenie kursu do przeliczenia na PLN kosztów uzyskania przychodów poniesionych w walucie obcej

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.219.2019.2.HK
     ∟Czy przeniesienie na pożyczkodawcę własności nieruchomości należących do pożyczkobiorcy, w ramach umowy datio in solutum, będzie stanowić ujemne różnice kursowe w rozumieniu art. 15a ust. 3 pkt 5 ustawy? Czy w takiej sytuacji Wnioskodawczyni różnice w wartości pożyczek wyrażonej w dolarach pomiędzy dniem otrzymania a chwilą spłaty będzie mogła zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu?

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.257.2019.1.AK
     ∟Możliwość odliczenia podatku naliczonego w wysokości wskazanej na fakturze wystawionej przez kontrahenta.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.229.2019.2.PRP
     ∟w zakresie: rozpoznania importu usługi organizacji praktyk zawodowych, zastosowania zwolnienia z podatku VAT, momentu powstania obowiązku podatkowego, zastosowania prawidłowego kursu do przeliczenia waluty obcej na walutę polską

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512/716/15-2/SR
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług nadzoru autorskiego, możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej, dotyczącej świadczenia usług nadzorów autorskich na podstawie zawartej umowy w okresie od lipca 2009 r. do października2012 r. (z wyłączeniem kwietnia 2010 r.), kursu waluty jaki należy przyjąć w związku z wystawieniem przedmiotowej faktury korygującej, stawki podatku VAT dla usług nadzorów autorskich, prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze korygującej otrzymanej od członka konsorcjum.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.47.2019.3.MT
     ∟Przeliczanie na złote przychodów i kosztów dotyczących transakcji odpłatnego zbycia akcji i jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych dla potrzeb ustalenia dochodu z tych transakcji.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.48.2019.2.KB
     ∟Możliwość wystawienia jednej (zbiorczej) faktury korygującej oraz zastosowanie właściwego kursu przeliczenia waluty wg kursu NBP przy wystawieniu faktury korygującej dotyczącej opustu.

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.890.2018.2.RS
     ∟W zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania usług związanych z organizacją staży zawodowych dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli, wykazania w deklaracji VAT-7 i ewentualną korektę deklaracji VAT-7, w których nie wykazano ww. usług, sposobu udokumentowania usług, zwolnienia od podatku świadczonych usług, prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. usług i ewentualnego ustalenia współczynnika i prewspółczynnika, momentu powstania obowiązku podatkowego i sposobu przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.500.2018.1.BG
     ∟kwestia powstania różnic kursowych zwiększających odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe wynikające z konwersji pożyczek w walucie obcej na kapitał Spółki, oraz momentu powstania różnic kursowych.

2019.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.875.2018.3.IK
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towarów oraz ustalenie właściwego kursu do przeliczania waluty obcej na złote

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.735.2018.1.MC
     ∟Okres rozliczeniowy, w którym należy wykazać korektę podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów wynikającą z faktur korygujących in plus i in minus, ustalenie kursu waluty obcej, według którego należy rozliczyć korektę wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów oraz możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej.

2018.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.731.2018.1.KW
     ∟w zakresie: zastosowania prawidłowego kursu waluty obcej do przeliczania kwot w zbiorczych fakturach korygujących wystawianych przez Wnioskodawcę, dokumentujących bonusy posprzedażowe, zastosowania prawidłowego kursu waluty obcej do przeliczania kwot w zbiorczych fakturach korygujących lub innych dokumentach korygujących otrzymanych przez Wnioskodawcę, dokumentujących bonusy posprzedażowe.

2018.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.554.2018.1.APO
     ∟- Czy wpłacony w 2018 r. podatek od odsetek może zostać odliczony od podatku dochodowego od osób prawnych? Jeśli tak, czy poprzez korektę zeznania rocznego za 2017 r. czy w zeznaniu za 2018 r.? - Czy do obliczenia wysokości podatku należy zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty podatku na konto X Rosja z rachunku Spółki?

2018.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.504.2018.1.MM
     ∟Czy dla potrzeb skorygowania podstawy opodatkowania poprzez zmniejszenie kosztu w podatku dochodowym od osób prawnych kwoty wyrażone w walucie obcej w zbiorczych fakturach korygujących (lub innych korygujących dokumentach księgowych) otrzymanych przez Wnioskodawcę Wnioskodawca powinien przeliczać po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej (lub innego korygującego dokumentu księgowego)?

2018.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.408.2018.1.MM
     ∟w zakresie: Czy dla potrzeb skorygowania podstawy opodatkowania poprzez zmniejszenie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych kwoty wyrażone w walucie obcej w zbiorczych fakturach korygujących wystawianych przez Wnioskodawcę Wnioskodawca powinien przeliczać po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej?

2018.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.624.2018.3.PR
     ∟Możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących, możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów za dany okres rozliczeniowy – zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy, brak możliwości wystawiania zbiorczych faktur korygujących w odniesieniu do nie wszystkich dostaw towarów za dany okres rozliczeniowy – zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy oraz moment ustalenia właściwego kursu do przeliczania waluty obcej na złote z wystawianiem zbiorczych faktur korygujących dotyczących udzielonych skont.

2018.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.533.2018.1.MC
     ∟Okres rozliczeniowy, w którym należy wykazać korektę podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów wynikającą z faktur korygujących in plus i in minus, ustalenie kursu waluty obcej według którego należy rozliczyć korektę wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów oraz możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.211.2018.2.MS
     ∟Rozpoznanie importu usług, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz kursu NBP po którym powinny być przeliczone świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.433.2018.2.JŻ
     ∟Zastosowanie kursu waluty obcej, według którego należy rozliczyć korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.190.2018.1.AZE
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w przypadku, gdy kontrahent zwraca Wnioskodawcy przekazane wcześniej środki w walucie obcej, z powodu niezrealizowania dostawy towarów lub niewykonania usługi, to wówczas nie występują różnice kursowe, o których mowa w updop? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w przypadku, gdy Wnioskodawca zwraca kontrahentowi przekazane wcześniej środki w walucie obcej, z powodu niezrealizowania dostawy towarów lub niewykonania usługi, to wówczas nie występują różnice kursowe, o których mowa w updop?

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.517.2018.1.KW
     ∟zastosowanie prawidłowego kursu walut do przeliczania kwot na wystawianych przez Wnioskodawcę fakturach korygujących: błąd istniejący już w chwili wystawienia faktury pierwotnej oraz błąd z przyczyn o charakterze wtórnym, dotyczących dostaw towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.379.2018.1.MC
     ∟Ustalenie okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ustalenie momentu korekty podatku naliczonego w sytuacji obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz ustalenie kursu waluty obcej, według którego należy rozliczyć korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

2018.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.107.2018.3.MS
     ∟Stwierdzenie czy przyjmowanie przez Wnioskodawcę płatności w formie kryptowaluty będzie powodowało konieczność zastosowania art. 31a ustawy o VAT.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.334.2018.1.AGW
     ∟Rozpoznanie importu usług organizacji staży zawodowych, ich wykazanie w deklaracji VAT-7, stawka podatku, moment powstania obowiązku podatkowego, zastosowanie kursu walut po jakim powinny być przeliczone świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.299.2018.2.PR
     ∟Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz ustalenie właściwego kursu do przeliczania waluty obcej na złote w celu określenia podstawy opodatkowania.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.257.2018.1.IT
     ∟Zastosowanie prawidłowego kursu waluty obcej do przeliczenia na złote podstawy opodatkowania do zbiorczej faktury korygującej dokumentującej udzielony klientowi rabat.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.55.2018.1.KK
     ∟Powstania różnic kursowych przy przeliczeniu dywidendy wyrażonej w walucie PLN na EUR oraz przy uregulowaniu dywidendy przeliczonej na walutę EUR z środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.123.2018.1.KC
     ∟w zakresie braku obowiązku wystawiania faktur RR dokumentujących zaliczki, prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o wartość zryczałtowanego zwrotu podatku oraz przeliczania kwot wyrażonych na fakturach RR w euro wg właściwego kursu

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-1023/13-5/S/JF
     ∟Koszty uzyskania przychodów (klasyfikacja i moment korekty); kurs waluty do ustalenia różnic kursowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj