Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: korekta

 

korekta 6794 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.524.2019.2.MC
     ∟W zakresie: braku prawa do zmniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr ... w ...

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.479.2019.1.WB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu, poprzez zmianę zakresu skorzystania z tego prawa.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.470.2019.2.ZD
     ∟Obowiązek dokonania przez Wnioskodawcę korekty podatku naliczonego, obowiązku dokonania przez Spółkę jawną korekty podatku naliczonego oraz dokumentowania czynności wniesienia aportem przedsiębiorstwa do Spółki jawnej.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.376.2019.2.MK
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji oraz korekty deklaracji za okresy, w których powstało prawo do odliczenia.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP2/4512-1-724/15/19-S/AKR
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.492.2019.2.MWJ
     ∟braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia budynku znajdującego się na działce

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.463.2019.4.AD
     ∟Dotyczy braku wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.342.2019.1.MK
     ∟Korekty wartości nabytego samochodu.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.470.2019.1.LS
     ∟Złożenie przez Wnioskodawcę korekty deklaracji w terminie późniejszym niż 3 miesiące od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy, nie uprawnia go do dokonania odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym jest on zobowiązany do rozliczenia podatku należnego.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.644.2019.1.SR
     ∟brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego wynikającego z poniesionych wydatków inwestycyjnych w przypadku zaniechania inwestycji

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.381.2019.2.MT
     ∟W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej prowadzącej działalność gospodarczą na terytorium Niemiec.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.325.2019.2.ANK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłat nagród z zysku netto oraz dokonania korekty zeznania podatkowego za lata 2013-2017.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.467.2019.1.KBR
     ∟Prawo do ujęcia Faktury pierwotnej i faktury korygującej ją do zera w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzymała fakturę korygującą do zera, w sytuacji gdy Faktura pierwotna dokumentuje dostawę towarów, która nie została dokonana.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.400.2019.1.DJD
     ∟Moment ujęcia w kosztach podatkowych zaległości w podatku od nieruchomości

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP1/443-176/14/19-S/AW
     ∟Korekta podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia infrastruktury.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.475.2019.2.JM
     ∟1. Brak obowiązku korekty podatku naliczonego w przypadku likwidacji środka trwałego. 2. Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży lub zezłomowania środka trwałego lub poszczególnych składników.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.380.2019.2.EB
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku w związku ze zmianą przeznaczenia inwestycji.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP3/4512-390/15-1/19-S/AP
     ∟Prawo do odliczenia w drodze korekty wieloletniej podatku naliczonego związanego ze zrealizowaną inwestycją polegającą na rozbudowie kanalizacji tłoczonej w miejscowości.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.346.2019.1.ANK
     ∟- w zakresie ustalenia, czy w związku z otrzymaną dotacją koszty zwrócone w formie ryczałtu należy wyłączyć z kosztów podatkowych, oraz - zastosowania art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.250.2018.11.BG
     ∟czy w związku z fuzją transgraniczną, Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych dokonanych uprzednio przez Spółki Przejmowane od środków trwałych sfinansowanych ze środków pochodzących z udzielanych sobie wzajemnie przez Spółki Przejmowane pożyczek (kredytów) zarówno w części kapitałowej jak i odsetkowej tych pożyczek (kredytów)

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.394.2019.2.NK
     ∟Prawo do dokonania korekty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych, ewidencji i deklaracji – zmiana przeznaczenia.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.446.2019.2.LS
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury końcowej dokumentującej zakup lokalu niemieszkalnego. A zatem, w przedmiotowym przypadku, skoro Wnioskodawczyni (zarejestrowany czynny podatnik VAT od 1 lutego 2019 r.) otrzymała duplikaty faktur zaliczkowych, to przysługiwało jej prawo do rozliczenia podatku z nich wynikającego w rozliczeniu za okres w którym otrzymała te faktury lub dwa kolejne miesiące. Jednakże podatek nierozliczony w okresie otrzymania faktury lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych może zostać rozliczony w okresie 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Odliczenie podatku, zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy będzie możliwe wyłącznie poprzez korektę deklaracji za okres, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.347.2019.1.AWA
     ∟Zwolnienie od podatku czynności wycofania budynków oraz lokali użytkowych i mieszkalnych do majątku osobistego wspólników Spółki oraz konieczności dokonania korekty podatku naliczonego w stosunku do wydatków poniesionych na ich zakup i modernizację.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.484.2019.2.SR
     ∟określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej na wniosek pacjentów lub firm ubezpieczeniowych przez wysyłkę dokumentacji medycznej na wskazany we wniosku adres oraz brak możliwości anulowania faktury oraz dokonania korekty sprzedaży w przypadku zwrotu przesyłki wysłanej na wniosek pacjenta

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.463.2018.9.JKT
     ∟Czy ograniczenia w możliwości zaliczenia wydatków na określone rodzaje opłat lub usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodu wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, będą miały zastosowanie do ewentualnej płatności dokonywanej przez Spółkę na rzecz Pryncypała w związku z korektą cen transferowych, skutkującą podwyższeniem kosztów poniesionych przez Spółkę jako Dystrybutora.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-902/15/19-S/DM
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia infrastruktury, usług przesyłu wody i ścieków oraz korekty podatku naliczonego w związku z planowanym zawarciem umowy przesyłu i zasad jej dokonania.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.510.2019.1.RD
     ∟W zakresie skutków podatkowych w związku z otrzymaniem dokumentu korygującego poziom rentowności.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.509.2019.1.RD
     ∟W zakresie skutków podatkowych w związku z otrzymaniem dokumentu korygującego poziom rentowności.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.378.2019.3.JKU
     ∟Uznanie, że przedmiotem planowanej sprzedaży nie jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 27e ustawy, zwolnienie od podatku sprzedaży Nieruchomości (gruntu zabudowanego budynkiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą), zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz zobowiązanie do dokonania częściowej korekty podatku VAT naliczonego z tytułu nakładów poniesionych na budynek.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP4/443-478/14-6/UNR
     ∟Korekta podatku naliczonego i sposób jej dokonania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj