Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: korekta

 

korekta 6794 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2018.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.805.2018.2.MW
     ∟Korekta rozliczeń w związku z dzierżawą Obwodów łowieckich.

2018.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.673.2018.1.KP
     ∟Opodatkowania oraz udokumentowaniu korekty wzajemnych rozliczeń polegającego na wyrównaniu zakładanego poziomu dochodowości.

2018.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.546.2018.1.MT
     ∟Korekta in minus odliczonego podatku VAT naliczonego przy nabyciu Lokali (wraz z Udziałami) oraz w związku z wydatkami poniesionymi na Wykończenie Lokali.

2018.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.525.2018.1.ISK
     ∟Zastosowanie zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dla sprzedaży Kamienicy 1 i 2 oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na proces inwestycyjny w związku ze spisaniem wydatków przygotowawczych lub późniejszą sprzedażą Kamienicy 1 i 2.

2018.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.555.2018.1.RK
     ∟odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w drodze darowizny

2018.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.746.2018.2.JS
     ∟prawo do odliczenia części podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 2a-2h oraz art. 90 ust. 3 ustawy, korekta podatku naliczonego w stosunku do nabycia środków trwałych o wartości początkowej poniżej 15 000,00 zł

2018.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.549.2018.2.JK
     ∟Prawo do odliczenia od roku 2015 podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją świetlic i terenem, na którym się znajdują, w oparciu o treść art. 86 ust. 1 w związku z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.12.18 - Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu - 0114-KDIP4.4012.758.2018.1.AS
     ∟Braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne w części pokrytej z dofinansowania

2018.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.669.2018.4.AW
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie: - prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w przypadku wystawienia przez Spółkę faktury korygującej sprzedaż zaliczkową, w sytuacji gdy nie dochodzi ostatecznie do realizacji usługi lub dostawy towarów na rzecz klienta; - prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w przypadku wystawienia przez Spółkę faktury korygującej sprzedaż zaliczkową, w sytuacji gdy dochodzi do realizacji usługi lub dostawy towarów na rzecz klienta.

2018.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/4510-346/15-1/MO
     ∟Czy art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajduje zastosowanie w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od składników majątku wykorzystywanych na podstawie umów leasingu finansowego?

2018.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.489.2018.1.JM
     ∟Obowiązki płatnika związane z zapłatą przez Spółkę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

2018.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.907.2018.1.KO
     ∟w zakresie wystawienia faktury korygującej

2018.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.843.2018.1.RG
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu brak prawa do dokonania korekty podatku naliczonego w oparciu o przepisy art. 91 ustawy w kolejnych latach po zakończeniu inwestycji, która będzie realizowana w ramach projektu

2018.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.709.2018.2.KO
     ∟zakresie: - skorygowania dokumentem „faktura korygująca - niezwiązana z kwotą sprzedaży i podatku VAT należnego” faktury sprzedaży w obrocie krajowym wystawionej przez Przedsiębiorcę od dnia przekształcenia do dnia uzyskania informacji o przekształceniu, tj. 27.07.2017-08.08.2017, - sprzedaży dokonanej w okresie 27.07.2017-08.08.2017, pierwotnie ujętej w fakturach wystawionych przez Przedsiębiorcę, następnie skorygowanej dokumentami „faktura korygująca - niezwiązana z kwotą sprzedaży i podatku VAT należnego” (zmiana sprzedawcy), które zostały wykazane jako sprzedaż Spółki i wykazane w deklaracji VAT-7 za okresy właściwe dla momentu powstania obowiązku podatkowego, - faktur zakupu wystawionych dla Przedsiębiorcy w okresie 27.07.2017-08.08.2017, które zostały skorygowane notą korygującą - podatku VAT naliczonego z faktur zakupu, wystawionych dla Przedsiębiorcy w okresie 27.07.2017-08.08.2017, skorygowanych notą korygującą, które rozliczono w deklaracji VAT-7 Spółki za okresy w których otrzymano faktury.

2018.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-229/15/18-S/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2018.12.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.727.2018.1.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego od zaległości rozłożonych na raty.

2018.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.586.2018.2.RK
     ∟korekta przychodu

2018.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.752.2018.1.MN
     ∟Zwolnienie od podatku wynajmu socjalnych lokali mieszkalnych, stawka podstawowa dla dzierżawy lokali użytkowych, prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją Inwestycji w części dotyczącej budowy lokali użytkowych, w przypadku gdy Gmina będzie w stanie dokonać bezpośredniej alokacji poniesionych kosztów, prawo do odliczenia VAT naliczonego od faktur dokumentujących wydatki poniesione z realizacją Inwestycji w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT (dalej: współczynnik VAT) w przypadku, gdy nie będzie ona w stanie dokonać bezpośredniej alokacji poniesionych kosztów, obowiązek korekty dokonanego w oparciu o współczynnik VAT odliczenia od wydatków poniesionych w związku z Inwestycją, na podstawie art. 91 ustawy o VAT, tj. w ramach tzw. korekty wieloletniej.

2018.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.728.2018.2.MJ
     ∟brak opodatkowania podatkiem VAT darowizny składników majątku oraz braku dokonania korekty podatku VAT

2018.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.625.2018.1.AP
     ∟Brak opodatkowania wyrównania rentowności („w górę” lub „w dół”) wynikającego z posiadanego przez Wnioskodawcę uprzedniego porozumienia cenowego.

2018.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.504.2018.1.MM
     ∟Czy dla potrzeb skorygowania podstawy opodatkowania poprzez zmniejszenie kosztu w podatku dochodowym od osób prawnych kwoty wyrażone w walucie obcej w zbiorczych fakturach korygujących (lub innych korygujących dokumentach księgowych) otrzymanych przez Wnioskodawcę Wnioskodawca powinien przeliczać po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej (lub innego korygującego dokumentu księgowego)?

2018.12.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.570.2018.1.LS
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na budowę sieci kanalizacyjnej. Prawo do dokonania korekty.

2018.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.749.2018.1.AW
     ∟Zasadność dokonania korekty rocznej z tytułu wydatków na wytworzenie środków trwałych przed oddaniem ich do użytkowania.

2018.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.652.2018.1.AS
     ∟Korekta podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia wybudowanej nieruchomości.

2018.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.431.2018.1.AG
     ∟skutki podatkowe związane z połączeniem spółek dokonanym metodą łączenia udziałów bez zamykania ksiąg rachunkowych

2018.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.630.2018.2.AJB
     ∟stawki podatku VAT dla dostaw dokonywanych na rzecz kontrahenta niemieckiego niezarejestrowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na dzień ww. dostaw, korekty podatku należnego z 23% na 0% z tytułu ww. dostaw na rzecz kontrahenta niemieckiego w związku z rejestracją wsteczną

2018.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.465.2018.2.AS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy dokonanie korekty rozliczeń VAT Miasta za okres od maja 2014 r. do grudnia 2016 r. zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 Specustawy, nie powoduje zmiany sposobu wykorzystania Infrastruktury będącej przedmiotem wniosku w tym okresie, tj. czy należy uznać, że Infrastruktura w korygowanym okresie była wykorzystywana wyłącznie do czynności opodatkowanych zarówno przed dokonaniem przedmiotowej korekty, jak i po tej korekcie, w przypadku inwestycji w zakresie Infrastruktury, realizowanych w okresie od maja 2014 r. do grudnia 2016 r., Miasto – po dokonaniu korekty rozliczeń VAT zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 Specustawy od maja 2014 r. – będzie uprawnione do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych dotychczas faktur VAT dokumentujących wydatki związane z takimi inwestycjami, z uwzględnieniem okresu przewidzianego w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.

2018.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.516.2018.1.MG
     ∟W zakresie braku obowiązku sporządzenia na rzecz Klienta informacji PIT-8C

2018.11.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.531.2018.1.RK
     ∟Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w drodze darowizny

2018.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.736.2018.1.AGW
     ∟Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz określenie podmiotu zobowiązanego do dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj