Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kopaliny

 

kopaliny 37 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.252.2019.1.AW
     ∟Wydatki ponoszone przez Spółkę, które mają na celu uzyskanie koncesji (na poszukiwanie i rozpoznanie kopalin oraz wydobywanie kopalin), stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia

2019.04.10 - Minister Finansów - DD1.8201.1.2019
     ∟Koszty wytworzenia wyrobisk ruchowych należą do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami, a zatem moment ujęcia ich w kosztach uzyskania przychodów następuje zgodnie z regułą wyrażoną w art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. w momencie uzyskania pierwszego przychodu z danego wyrobiska ruchowego.

2017.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP2/4513-5/15-5/17/S/BH/DG
     ∟Dotyczy podatku od wydobycia kopalin - opodatkowanie wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej z tytułu zawarcia umów o współpracy;

2016.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4513-2/16-3/DG
     ∟W zakresie dokonania pomiarów transportowanej ropy naftowej u finalnego odbiorcy.

2016.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-142/12/16-S/TW
     ∟Podatek od wydobycia niektórych kopalin w zakresie przedmiotowego opodatkowania urobku rudy miedzi.

2016.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1608/15-4/AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4513-13/15-2/DG
     ∟W zakresie uznania, że Spółka będzie podatnikiem podatku od wydobycia niektórych kopalin z tytułu wydobycia Kondensatu oraz powstania obowiązku podatkowego w przypadku załadunku Kondensatu na autocysterny, powstania obowiązku zapłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin z tytułu wydobycia Kondensatu począwszy od wydobycia Kondensatu od 1 stycznia 2020 r. oraz czy Spółka będzie podatnikiem podatku od wydobycia niektórych kopalin z tytułu wydobycia Gazu wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

2015.12.31 - Minister Finansów - PA4.8011.1.2015
     ∟W zakresie uznania dokonania pomiarów transportowanej ropy naftowej u finalnego odbiorcy (kontrahenta) z zastosowaniem urządzeń pomiarowych należących do tego kontrahenta dla celów wyliczenia podatku od wydobycia niektórych kopalin.

2015.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4513-10/15-2/DG
     ∟W zakresie opodatkowania gazu ziemnego wydobywanego jako kopalina towarzysząca.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-720/15-4/JK
     ∟Zwolnienie zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaży gruntu niezabudowanego w stosunku, do którego ustalono plan zagospodarowania przestrzennego.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-650/15-5/AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-649/15-6/AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.

2015.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4513-7/15-2/DG
     ∟W zakresie powstania obowiązku podatkowego w przypadku wprowadzenia gazu ziemnego do sieci gazociągów kopalnianych oraz w przypadku załadunku ropy naftowej na środki transportu „wewnątrzkopalnianego” oraz dokonania pomiarów transportowanej ropy naftowej u finalnego odbiorcy (kontrahenta) z zastosowaniem urządzeń pomiarowych należących do tego kontrahenta dla celów wyliczenia podatku od kopalin.

2015.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4513-6/15-2/DG
     ∟W zakresie uznania metod pomiaru wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej za metody pośrednie w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin i korzystania ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 7b ust. 1 i 2 ww. ustawy oraz uwzględniania w ewidencji pomiarów ilości węglowodorów (gazu ziemnego i ropy naftowej) wydobytych przez Spółkę i przekazywanych na cele badawcze.

2015.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4513-5/15-4/BH
     ∟Skoro umowy handlowe zawarte przez Wnioskodawcę z innymi podmiotami nie są umowami o współpracy, o których mowa w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, zasada określona w art. 4 ust. 2 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin - w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.- nie może mieć zastosowania.

2015.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4513-4/15-2/BH
     ∟Wysokość podatku od wydobycia gazu ziemnego za dany miesiąc powinna zostać określona w oparciu o łączną ilość wydobytego w danym miesiącu gazu ziemnego wyrażoną w megawatogodzinach i określoną na podstawie pomiarów w punktach wprowadzenia odazotowanego gazu ziemnego do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo z chwilą załadunku gazu ziemnego na „inny środek transportu” , bez uwzględnienia ilości gazu ziemnego wysokometanowego, który został pobrany z sieci przesyłowej i następnie przesyłany przez węzeł rozdzielczy do odazotowni (ponieważ był już opodatkowany PWNK w momencie wprowadzenia do tej sieci bądź nie jest gazem wydobytym przez Spółkę i nie podlega opodatkowaniu - np. gaz importowany).

2015.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4513-3/15-3/BH
     ∟Dla wyliczenia podatku Wnioskodawca nie powinien do podstawy opodatkowania wliczać wartości wydobytego gazu ziemnego z tych odwiertów, których miesięczne wydobycie gazu nie przekracza równowartości 1100 megawatogodzin. Ta wartość wydobytego gazu ziemnego jest zwolniona od podatku, a więc nie powinna być uwzględniona przy wyliczaniu podatku przez Wnioskodawcę. Z kolei w przypadku ropy naftowej do podstawy opodatkowania nie należy wliczać wartości wydobytej ropy naftowej z tych odwiertów, których miesięczne wydobycie ropy nie przekracza 80 ton.

2015.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-544/15/AK
     ∟Czy z tytułu zawartej umowy dzierżawy trzeba odprowadzić podatek dochodowy – jeżeli tak to w jakim zeznaniu i w jakiej pozycji należy wykazać dochód z ww. dzierżawy?

2014.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-647/14-4/MH
     ∟ustalenie czy wynagrodzenie z tytułu użytkowania górniczego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

2014.12.02 - Minister Finansów - PT8/033/137-1/859/PBD/14/RD110556
     ∟stawka podatku do dostawy „W.” - kredy nawozowej granulowanej sklasyfikowanej w PKWiU 08.11.30.0

2014.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-65/14-2/TK
     ∟Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do opomiarowania, dokumentowania oraz prowadzenia ewidencji (odpowiednio) całości wydobytego urobku oraz zawartości w nim miedzi i srebra, według zasad określonych dla podatników nieprodukujących koncentratu z urobku rudy miedzi?

2014.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-202/14/WRz
     ∟Czy można do kosztów podatkowych zaliczyć wydatki poniesione na nabycie gruntu w obrębie której znajdują się złoża żwiru i piasku proporcjonalnie do okresu eksploatacji tego zloża ?

2014.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-199/14/WRz
     ∟Czy można do kosztów podatkowych zaliczyć wydatki poniesione na nabycie gruntu w obrębie której znajdują się złoża żwiru i piasku proporcjonalnie do okresu eksploatacji tego złoża ?

2013.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-257/13-2/AD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży praw wynikających z koncesji.

2013.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-4/13/AW
     ∟Czy ustanowienie użytkowania górniczego podlega opodatkowaniu VAT

2012.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-142/12-3/TW
     ∟1) Czy przekazanie i całkowite wykorzystanie na cele badawcze (wskazane we wniosku) Półproduktów z częściowo dokonanego przerobu urobku rudy miedzi - nie stanowiących jeszcze Koncentratu w rozumieniu przepisów UKOP, podlega opodatkowaniu, jeżeli ilość tych Półproduktów w przeliczeniu na masę urobku rudy miedzi nie przekracza 1 tony miesięcznie? 2) W jaki sposób należy opodatkować urobek rudy miedzi, jak również Półprodukty przekazywane i wykorzystywane na cele badawcze (wskazane we wniosku), które po badaniach powracają do procesu technologicznego Spółki (kończącego się wyprodukowaniem Koncentratu)?

2012.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-142/12-2/TW
     ∟Czy wydobyta przez Spółkę kopalina, tzw. skała płonna, podlega opodatkowaniu podatkiem od wydobycia niektórych kopalin, w przypadku gdy nie zostanie przekazana do produkcji Koncentratu lecz na cele badawcze opisane w niniejszym wniosku?

2012.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-649/12-2/KT
     ∟opodatkowanie czynności wniesienia do spółki z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę.

2012.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-645/12/JD
     ∟W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki, które zostaną poniesione przez Spółkę w opisanym zdarzeniu przyszłym, czy w momencie ich poniesienia, czy też powinny one zostać rozliczone w czasie nie dłuższym niż okres przyznania koncesji?

2009.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-675/08-3/ŁM
     ∟Czy ponoszone przez Spółkę opłaty za korzystanie z informacji geologicznej oraz opłaty za ustanowienie użytkowania górniczego (faktycznie dokonane płatności) stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31.12.2006 r. i od dnia 01.01.2007 r.?

1 2

Dołącz do 41695 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj