Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: bonus

 

bonus 1093 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.504.2018.1.MM
     ∟Czy dla potrzeb skorygowania podstawy opodatkowania poprzez zmniejszenie kosztu w podatku dochodowym od osób prawnych kwoty wyrażone w walucie obcej w zbiorczych fakturach korygujących (lub innych korygujących dokumentach księgowych) otrzymanych przez Wnioskodawcę Wnioskodawca powinien przeliczać po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej (lub innego korygującego dokumentu księgowego)?

2018.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.408.2018.1.MM
     ∟w zakresie: Czy dla potrzeb skorygowania podstawy opodatkowania poprzez zmniejszenie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych kwoty wyrażone w walucie obcej w zbiorczych fakturach korygujących wystawianych przez Wnioskodawcę Wnioskodawca powinien przeliczać po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej?

2018.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.494.2018.1.AS
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wypłatę bonusu

2018.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.366.2018.2.AKR
     ∟Dokumentowanie udzielonych bonusów pieniężnych jak również w zakresie obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego związanego z wypłatą bonusu pieniężnego.

2018.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.364.2018.1.JK
     ∟W zakresie dokumentowania udzielonych bonusów pieniężnych jak również w zakresie obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego związanego z wypłatą bonusu pieniężnego.

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.527.2018.3.PR
     ∟Sposób dokumentowania wypłacanych bonusów pieniężnych oraz brak prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.525.2018.3.KB
     ∟Sposób dokumentowania wypłacanych bonusów pieniężnych oraz prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.334.2018.4.AW
     ∟Czy wypłata bonusu pieniężnego na podstawie noty księgowej uprawnia Spółkę do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w momencie poniesienia.

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.333.2018.4.AW
     ∟Czy wypłata bonusu pieniężnego na podstawie noty księgowej uprawnia Spółkę do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w momencie poniesienia.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.302.2018.2.MJ
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych przez Wnioskodawcę bonusów pieniężnych

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.301.2018.2.MJ
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych przez Wnioskodawcę bonusów pieniężnych

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.324.2018.1.SM
     ∟Uregulowania dotyczące wystawienia zbiorczej faktury korygującej.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.157.2018.1.LG
     ∟Powstanie przychodu i moment jego powstania z tytułu otrzymania bonusu pieniężnego

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.142.2018.2.LG
     ∟Powstanie przychodu i moment jego powstania z tytułu otrzymania bonusu pieniężnego

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.68.2018.2.PS
     ∟Zaliczenie kosztów nabywanych praw i usług do kosztów uzyskania przychodów.

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.106.2018.2.DP
     ∟Czy kwoty Rabatów mogą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.442.2017.1.MM
     ∟w zakresie: Czy środki pieniężne przekazywane przez Wnioskodawcę Spółce Powiązanej z tytułu Bonusu na mocy Umów podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 Ustawy o CIT?

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.316.2017.2.JG
     ∟W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów bonusów dla pracowników.

2017.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.349.2017.1.IZ
     ∟Czy kwota otrzymanych Bonusów nie pomniejszy wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia Strefowego, jakie będą powstawać w związku z ponoszonym przez Spółkę Czynszem za Najem oraz kwotą Wynagrodzenia dla A i kwotą Wynagrodzenia dla C?

2017.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.348.2017.1.IZ
     ∟Czy kwota otrzymanych Bonusów nie pomniejszy kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT (w tym ewentualnych odpisów amortyzacyjnych), które będą powstawać w związku z ponoszonym przez Spółkę Czynszem za Najem oraz kwotą Wynagrodzenia dla A i kwotą Wynagrodzenia dla C?

2017.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.299.2017.1.IZ
     ∟Czy kwota otrzymanych Bonusów stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 Ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.110.2017.2.AM
     ∟W zakresie ustalenia czy zawarcie Aneksu będzie miało wpływ na zmianę konsekwencji podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych dotyczących zapłaty Jednorazowego Wynagrodzenia Agencyjnego lub Jednorazowej Prowizji Agencyjnej, tj. w szczególności na okres, w którym kwoty Jednorazowego Wynagrodzenia Agencyjnego lub Jednorazowej Prowizji Agencyjnej będą potrącalne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz korekty kosztów związanych z zawarciem Aneksu.

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.109.2017.2.AM
     ∟W zakresie ustalenia czy zawarcie Aneksu będzie miało wpływ na zmianę konsekwencji podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych dotyczących zapłaty Bonusu za Dostęp do Sieci Dystrybucji oraz Jednorazowego Wynagrodzenia Agencyjnego, tj. w szczególności na okres, w którym kwoty Bonusu za Dostęp do Sieci Dystrybucji oraz Jednorazowego Wynagrodzenia Agencyjnego będą potrącalne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz korekty kosztów związanych z zawarciem Aneksu.

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/4510-343/15-3/JF
     ∟w zakresie momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymanymi dokumentami korygującymi

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.137.2017.2.NK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy sposób dokumentowania wypłacanych należności za czynności (usługi) wymienione w umowie za pomocą faktur VAT jest prawidłowy i czy w związku z tym Wnioskodawca ma prawo dokonywać odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych od Holdingu faktur.

2017.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.88.2017.1.AG
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup towarów sprzedawanych po cenie promocyjnej uczestnikom programu lojalnościowego

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.37.2017.1.JG
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów udzielonych rabatów pośrednich.

2017.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-1.4510.24.2017.1.EN
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów podatkowych Spółki, wartości udzielonych bonusów (rabatów) pośrednich

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.34.2017.1.MK
     ∟Czy przyznane i wypłacone przez Spółkę Nabywcom pośrednim bonusy pieniężne powinny być zaliczane przez Spółkę w ciężar kosztów podatkowych czy też powinny zmniejszać przychody podatkowe?

2017.03.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP1.4512.23.2017.1.MN
     ∟1. Czy przyznane przez Spółkę bonusy pieniężne wypłacane Nabywcom pośrednim należy uznać za tzw. rabaty, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, które mogą zostać udokumentowane notą uznaniową wystawioną przez Spółkę? 2. Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie będzie pozytywna, co powinna zawierać nota uznaniowa wystawiana przez Spółkę a dokumentująca przyznanie przez Nią Nabywcy pośredniemu bonusu pieniężnego? 3. Czy w przypadku udokumentowania przekazanego bonusu pieniężnego notą uznaniową wystawioną przez Spółkę, będzie jej przysługiwało prawo obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT oraz podatku należnego o podatek należny wynikający z noty?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj