Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: bilans

 

bilans 80 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2013.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-788/13-2/MN
     ∟Opodatkowanie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dla którego nie jest sporządzany bilans (2007 r.) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT z tego tytułu, wystawionych z uchybieniem ustawowego terminu (2013 r.).

2013.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-301/13-2/AS
     ∟ustalenie przychodu lub kosztu Wnioskodawcy w rozliczeniu za rok 2012 w związku ze zmianą stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla danego roku podatkowego, skalkulowaną w księgach rachunkowych według ujednoliconej metodologii po połączeniu spółek

2013.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-555/11-6/S/13/MS
     ∟CIT - w zakresie ustalenia czy kwoty wynikające z rozliczenia kontraktów forward powinny zostać zaliczone do przychodów lub kosztów osiąganych lub ponoszonych w ramach działalności objętej Zezwoleniem i tym samym być objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop

2013.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-485/11/13-S-1/DS
     ∟Wnioskodawca - Starostwo Powiatowe zwraca się z prośbą o interpretację podatkową w zakresie płatności podatku dochodowego od osób prawnych wskazanego w bilansie likwidacyjnym sporządzonym przez SP ZOZ w likwidacji przez następcę prawnego Wnioskodawcę - Starostwo Powiatowe.

2013.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-870/12-2/MS
     ∟Czy odpisanie z bilansu przez Bank stosujący MSR, należności z tytułu kredytów (pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) i przeniesienie ich do ewidencji pozabilansowej wraz z utworzonymi na nie odpisami aktualizującymi, jest neutralne podatkowo oraz, czy po spełnieniu w późniejszym okresie przesłanek uprawdopodobnienia lub udokumentowania nieściągalności wierzytelności, określonych w UPDOP, Bank będzie miał prawo zaliczyć odpisy aktualizujące lub wierzytelności odpisane jako nieściągalne do kosztów uzyskania przychodów?

2012.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-835/12-2/AB
     ∟Czy różnica wynikająca z przejścia na MSSF pomiędzy stanem RTU w bilansie zamknięcia roku poprzedzającego rok przejścia na MSSF obliczonym zgodnie z PSR, wykazanym w sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzający rok przejścia na MSSF a stanem RTU wykazanym na koniec tego roku w sprawozdaniu finansowym za rok przejścia na MSSF powinna stanowić przychód podatkowy Spółki?

2012.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-665/12-2/LS
     ∟Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, odpowiednika polskiej spółki akcyjnej, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdą akcję posiadaną przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym?

2012.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-302b/12/DK
     ∟Momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek naliczonych przed dniem uzyskania pozwolenia na użytkowanie lokali.

2012.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-302a/12/DK
     ∟Momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek naliczonych po dniu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lokali.

2012.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-59/12/MR
     ∟Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?

2012.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1064/11-2/WM
     ∟Czy zwrócone odszkodowanie na fundusz uwłaszczeniowy oraz na poczet opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości jakie obciążają członków i osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawa do lokali w zakresie działki wywłaszczonej, w części przysługujących udziałów rodzi obowiązek dla Spółdzielni wystawienia PIT-8C dla lokatorów, poświadczającego uzyskanie przychodu z innych źródeł?

2012.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-988/11-2/IŚ
     ∟skutków w postaci różnic kursowych związanych z przychodami (należności) z tytułu zmiany metody ustalania różnic kursowych z rachunkowej na podatkową.

2011.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-929/11-2/IŚ
     ∟zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.

2011.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-928/11-2/IŚ
     ∟zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.

2011.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-927/11-2/IŚ
     ∟zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości

2011.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-926/11-2/IŚ
     ∟zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.

2011.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-925/11-2/IŚ
     ∟zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.

2011.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-868/11-2/IŚ
     ∟zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.

2011.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-867/11-2/IŚ
     ∟zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.

2011.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-866/11-2/IŚ
     ∟zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.

2011.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-865/11-2/IŚ
     ∟zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.

2011.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-864/11-2/IŚ
     ∟zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.

2011.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-863/11-2/IŚ
     ∟zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.

2011.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-862/11-2/IŚ
     ∟zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.

2011.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-861/11-2/IŚ
     ∟zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.

2011.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-860/11-2/IŚ
     ∟zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.

2011.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-600/11-2/IŚ
     ∟Czy w świetle § 5 przedmiotowej umowy Spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia za lata, w których nie występuje zysk bilansowy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2011.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-555/11-2/MS
     ∟Czy Spółka powinna rozpoznawać dla celów podatkowych różnice z wyceny na dzień bilansowy wartości godziwej kontraktów forward, jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości wycena ta nie stanowi różnic kursowych?Czy kwoty wynikające z rozliczenia kontraktów forward powinny zostać zaliczone do przychodów lub kosztów osiąganych lub ponoszonych w ramach działalności objętej Zezwoleniem i tym samym być objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop?

2011.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-613/11-5/AS
     ∟Przekazanie nadwyżki bilansowej na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu jedynie u członków Spółdzielni. Przekazanie nadwyżki bilansowej na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości w odniesieniu do osób mających lokale w zasobach Spółdzielni, jednakże nie będących członkami Spółdzielni powoduje powstanie po stronie tych osób przysporzenia majątkowego, które należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o czym stanowi art. 20 ust. 1 ustawy podatkowej, od którego Spółdzielnia nie pobiera podatku dochodowego, przekazuje bowiem jedynie informacje PIT-8C.

2011.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-613/11-4/AS
     ∟Nadwyżka bilansowa spółdzielni przeznaczona na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów - nie stanowi - dla członków lub nie członków posiadających lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, członków lub nie członków posiadających odrębną własność oraz nie członków zajmujących lokal na podstawie umowy najmu, przychodów z innych źródeł ani dochodów z udziału w zyskach osoby prawnej. Wobec tego na Spółdzielnia nie ciąży obowiązek płatnika.

1 2 3

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj