Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: alkohol

 

alkohol 265 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2019.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.529.2018.2.AP
     ∟Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na organizację przez Agencję Spotkania w roku 2017 i w roku 2018 oraz prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej wydatki na Usługę konferencyjną świadczoną przez hotel w roku 2018.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.528.2018.1.AP
     ∟Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki za organizację Wydarzeń w latach 2017-2018.

2018.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.461.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy wydatki poniesione na organizację Części Nieoficjalnej Konferencji, o których mowa we wniosku, poniesione w 2017 r. oraz 2018 r. stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.167.2018.2.PK
     ∟Określenie stawki podatku VAT dla usług związanych z obsługą importu węgla

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.231.2018.2.BKD
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z uczestnictwem w Wyjeździe pracowników Spółki poniesionych na: -zakup napojów alkoholowych – jest nieprawidłowe, -pozostałych wydatków, o których mowa we wniosku – jest prawidłowe.

2018.09.01 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.111.2018.GTM
     ∟W ocenie Szefa KAS, w świetle przedstawionego opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, wydatki na organizację spotkań działowych, obejmujące wydatki na posiłki oraz dodatkowe atrakcje, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie w zakresie, w jakim dotyczą pracowników Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy Kodeks pracy.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.140.2018.3.PP
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzeń członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.62.2018.1.JS
     ∟sposób nanoszenia znaków akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.76.2018.1.MD
     ∟brak obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tytułu wkładu finansowego otrzymywanego od Koproducenta w ramach umowy koprodukcji

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.30.2018.1.JM
     ∟w zakresie braku obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 132 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.156.2017.2.MAZ
     ∟Określenie sposobu nanoszenia znaku akcyzy na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego.

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.307.2017.2.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług pobrania krwi lub innego materiału biologicznego (bez badań analitycznych) na poziom alkoholu lub innych substancji odurzających od osoby zatrzymanej połączone z wywiadem i badaniem tylko w zakresie niezbędnym do wykonania tego badania.

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.127.2017.1
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacja spotkań działowych w zakresie w jakim dotyczą wydatków na posiłki, dodatkowe atrakcje oraz alkohol

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.235.2017.1.RR
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na reprezentację, w tym również na zakup alkoholu

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.102.2017.1.MK
     ∟Czy zakupione i przekazane klientom upominki wręczane w momencie wydania nowego samochodu w salonie stanowią koszty uzyskania przychodu?

2017.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.104.2017.1.MS
     ∟sposób postępowania z rozlewanymi napojami alkoholowymi

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.91.2017.1.MS
     ∟zwolnienia z podatku akcyzowego sprzedaży całkowicie skażonego alkoholu etylowego.

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.168.2017.1.HD
     ∟Czy Gmina powinna wystawiać informację PIT-8C na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dzieciom uczestniczącym w wyjazdach organizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii i czy stanowi to dla tych osób przychód z innych źródeł zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku art. 20 ust. 1 tej ustawy?

2017.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.15.2017.2.MK
     ∟Obowiązek recyklingu oleju fuzlowego zawierającego całkowicie skażony alkohol etylowy w składzie podatkowym

2017.04.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP4.4513.35.2017.1.PK
     ∟Zwolnienie z podatku alkoholu etylowego całkowicie skażonego wg receptury węgierskiej, wyprodukowanego i skażonego na terytorium Węgier

2017.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB2.4511.130.2017.1.IL
     ∟Wynagrodzenia otrzymywane przez członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowią dla tych osób przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego mają zastosowanie koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% uzyskanego przychodu. Płatnik dokonując ich wypłaty zobowiązany jest do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. Do wynagrodzeń członków Komisji nie ma zastosowania opodatkowanie ryczałtowe, określone w art. 30 ust. 1 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.106.2017.1.RR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2017.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP3.4513.3.2017.2.SM
     ∟W zakresie sposobu postępowania z rozlewanymi napojami alkoholowymi.

2017.03.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP4.4513.29.2017.1.MK
     ∟możliwość dostarczania wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego na podstawie dokumentu dostawy

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.1033.2016.2.KO
     ∟w zakresie braku obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 132 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4513.121.2016.2.SM
     ∟W zakresie prawa do zwolnienia od akcyzy wykorzystywanego skażonego alkoholu etylowego.

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4513.325.2016.2.BP
     ∟Czy alkohol etylowy zawarty w wyrobach gotowych w postaci produktów biobójczych i medycznych, wyprodukowanych ze sprowadzonego z Węgier wyrobu klasyfikowanego zgodnie z wydaną przez władze węgierskie Wiążącą Informacją Taryfową do pozycji CN 3814 00 90, będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego?

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-26/13/16-S/TK
     ∟Podatek akcyzowy w zakresie zwolnienia od akcyzy nabytego alkoholu etylowego całkowicie skażonego.

2016.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-82/16-1/SM
     ∟zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy dla nabywanego alkoholu skażonego zużywanego do produkcji wyrobów kosmetycznych i toaletowych

2016.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-252/16-1/MK
     ∟procedura zawieszenia poboru akcyzy dla alkoholu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj