Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: agencja

 

agencja 149 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.718.2018.1.KT
     ∟Możliwość stosowania procedury uproszczonej rozliczania podatku z tytułu importu towarów przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 33a ust. 1 ustawy.

2018.12.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.520.2018.2.AK
     ∟Określenie płatnika oraz jego obowiązków z tytułu przekazywanych nagród w konkursach.

2018.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.554.2018.1.AK
     ∟Ustalenie podmiotu pełniącego obowiązki płatnika z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę loterii promocyjnych.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.302.2018.2.MM
     ∟powstanie przychodu w związku z uczestnictwem w programie „Program dla szkół” i obowiązku ewidencjonowania przychodów, koszty uzyskania przychodów i obowiązek ewidencjonowania kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.136.2018.1.PB
     ∟w zakresie kwalifikacji otrzymanej z Agencji Rynku Rolnego dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego do przychodów z działalności rolniczej.

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.137.2018.2.KK
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości Wnioskodawczyni może uwzględnić jako elementy pomniejszające podstawę opodatkowania: - 2 ratę spłaty spadkobierców; - nakład w postaci doprowadzenia wodociągu do nieruchomości; - koszty pochówku i pomnika mamy; - różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą wyznaczoną przez rzeczoznawcę, od której naliczone były spłaty spadkobierców; - koszt agencji nieruchomości pośredniczącej w sprzedaży; - koszt utrzymania nieruchomości m.in. opłatę podatku od nieruchomości; - podatek od spadku?

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.120.2018.2.ES
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów własnej pracy oraz powstania przychodu w związku z dofinansowaniem kosztów własnej pracy.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.115.2018.1.SJ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizacją konkursów przez zewnętrzną agencję

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.127.2018.4.JC
     ∟Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym odsetki wypłacane na podstawie Umowy będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o CIT?

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.69.2018.1.AZ
     ∟W zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z nowelizacją updop, dla transakcji dokonywanych ze spółkami, w których Agencja wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza.

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.423.2017.2.KS
     ∟w zakresie zwolnienia od opodatkowania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.446.2017.1
     ∟w zakresie zwolnienia od opodatkowania dopłat dokonywanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

2017.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.143.2017.1.AZ
     ∟W przypadku ustalania stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Wnioskodawcy, nie dochodzi do ustalania warunków odmiennych niż te, które ustaliły między sobą niezależne podmioty, albowiem czynsz najmu wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych. W takiej sytuacji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dokumentowania transakcji z Agencją w sposób wskazany w art. 9a updop. Natomiast w odniesieniu do innych usług, które Wnioskodawca świadczy na rzecz Agencji, których ceny nie zostały określone ustawowo, a wartość takich transakcji przekracza kwoty określone w art. 9a ust. 1 pkt 1 updop, Wnioskodawca ma obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, o których mowa w art. 9a ww. ustawy i przedłożenia jej na żądanie organów podatkowych w terminie 7 dni od doręczenia tego żądania.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.141.2017.1.AZ
     ∟CIT - w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji dokonywanych ze spółkami, w których Agencja wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza.

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.119.2017.2.AT
     ∟w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania środków finansowych otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków sfinansowanych z tych środków.

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.117.2017.2.JP
     ∟Czy przyznana pomoc jest objęta podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2017.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.50.2017.1.IS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem nagród w ramach ogłaszania promocji i konkursów.

2017.05.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.51.2017.1.SK
     ∟W zakresie ustalenia, czy Spółka oraz Agencja mogą zostać uznani za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1037.2016.1.BF
     ∟Obowiązki płatnika wynikające z oddelegowania do pracy we Francji pracowników tymczasowych.

2016.10.19 - Minister Finansów - DD9.8220.2.207.2016.JQP
     ∟Na popularność bloga mają wpływ artykuły (wpisy) tam zamieszczane. W głównej mierze to jakość tych utworów wpływa na atrakcyjność prowadzonego bloga wśród odbiorców, niezależnie od wysokości poniesionych wydatków. Dzielenie się spostrzeżeniami, opiniami, informacjami publikowanymi na blogu wskazuje na osobisty charakter wpisów tam zamieszczanych nie mających bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą. W konsekwencji wydatki związane z prowadzeniem bloga związane są z realizacją osobistych potrzeb Wnioskodawcy, niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej.

2016.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-498/16-2/JF
     ∟Agencja będzie mogła wystawić producentowi fakturę VAT na całość wynagrodzenia wynegocjowanego i określonego w trójstronnej umowie artysta-Agencja-producent, zawierającego również należne artyście wynagrodzenie za przeniesienie przez niego na producenta praw autorskich.

2016.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-669/16-2/AN
     ∟Czy zryczałtowany 20% podatek (tzw. podatek u źródła) Wnioskodawca jest zobowiązany pobrać tylko od łącznych kwot wynagrodzeń artystów (bez uwzględnienia kwoty prowizji przypadającej Agencji)?

2016.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-228/16-2/DP
     ∟Czy dochody (przychody), jakie uzyskuje obecna Agencja i poprzednia Agencja oraz M., z tytułu zagospodarowania powierzonego jej mienia Skarbu Państwa, w okresie po 01.01.2012 r., gdy zostały przekształcone w agencje wykonawcze, generują dochód w rozumieniu art. 7 ust 1 "PDOP" i tym samym są zobligowane do obliczania i wpłaty do budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych?

2016.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1180/15-2/MMa
     ∟Czy Wnioskodawca wydając nagrody osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym - czyli zwycięzcom ww. loterii lub konkursu będzie zobowiązany prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (kas fiskalnych)?

2015.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-959/12/15-S/WS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – art. 21 ust. 1 pkt 47c.

2015.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1035/15-2/AM
     ∟Czy wydatki związane z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-288/15/ESZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawczynię wskazanych we wniosku środków finansowych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-507/15-2/PK1
     ∟Pobranie zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy.

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-211/15/ESZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę wynagrodzenia w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

2015.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-422/15/BG
     ∟w zakresie obowiązku potrącenia przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych łotewskim artystom (osobom prawnym) honorariów i zwrotu kosztów pobytu: - bezpośrednio artystom z tytułu występu artystycznego, - innym podmiotom reprezentującym artystę (agentom – działającym zarówno we własnym imieniu, jak i w imieniu artysty oraz działających na jego rzecz) z tytułu występu artystycznego

1 2 3 4 5

Dołącz do 41458 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj