Skorowidz tematyczny interpretacji
podatkowych

 

Ordynacja podatkowa → Czynności sprawdzające 7 / 442400  │  wszystkie tematy

1

2010.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1149/10-2/EN
     ∟ Czy art. 274c § 1 i art. 155 § 1 Ordynacji podatkowej daje bezpośrednio prawo organowi do żądania dostarczenia oryginałów faktur i innych dokumentów do siedziby organu?Czy na podstawie art. 274c Ordynacji podatkowej organ może żądać oprócz faktur innych dokumentów, np. rejestrów i czy może zadawać w trakcie czynności sprawdzających pytania dotyczące przeprowadzonych transakcji lub żądać oświadczeń woli. Dlaczego nie są ujawniane Wnioskodawcy informacje w związku z jakim postępowaniem czy kontrolą prowadzone są u niego czynności sprawdzające?

2009.10.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-446/09-8/JK2
     ∟ Reasumując, odpisy dokonywane przez Wnioskodawcę z tytułu zawartej umowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematycznym gromadzeniu oszczędności, począwszy od grudnia 2006 r. są nienależne. Wnioskodawca powinien zwrócić odliczone z tego tytułu kwoty wraz z należnymi odsetkami, naliczonymi od dnia zwrotu nadpłaty.Jednocześnie należy zauważyć, iż organ podatkowy nie był zobowiązany do przesłania pisma informującego o zaistniałej pomyłce przelania na konto środków za grudzień 2006 r. i za 2007 r. oraz o obowiązku złożenia korekty za wskazane lata (grudzień 2006 r. i 2007 r.).

2009.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1321/08-4/AM
     ∟ Wnioski, podania składane przez pełnomocnika strony inicjujące postępowanie podatkowe, czy kontrolne skutkują koniecznością każdorazowego złożenia do akt sprawy stosownego pełnomocnictwa, natomiast wnioski, podania i inne czynności podejmowane przez pełnomocnika strony w trakcie wszczętego postępowania podatkowego, czy kontrolnego, o ile zakres tych czynności nie przekracza umocowania zawartego w pełnomocnictwie złożonym do akt danej sprawy przy pierwszej czynności dokonanej przez pełnomocnika, nie rodzą obowiązku składania kolejnych pełnomocnictw.

2008.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1705/08-2/IG
     ∟ Wnioskodawca, w stosunku do którego są podejmowane czynności sprawdzające, nie ma prawa decydować o tym jakie dokumenty są niezbędne do wyjaśnienia sprawy dotyczącej przeprowadzanej kontroli u kontrahenta podatnika, gdyż nie zna istoty sprawy. Jeżeli więc podmiot kontrolujący kontrahenta wnioskodawcy w ramach czynności sprawdzających zażąda przedstawienia wyżej wymienionych dokumentów oraz udowodnienia zgodności prowadzonych rejestrów ze złożoną deklaracją podatkową, to wnioskodawca nie ma prawa odmówić temu żądaniu. Oczywiście warunkiem niezbędnym jest wystąpienie przez kontrolującego z takim wnioskiem do wnioskodawcy lub do podmiotu mającego przeprowadzić czynności sprawdzające. Zgodnie z cytowanymi przepisami, z wykonania czynności sprawdzających powinien być sporządzony protokół. Żądanie przedmiotowych dokumentów przez organy podatkowe i skarbowe w żaden sposób nie wykracza poza ich kompetencje, jeżeli mają one służyć jako dowód służący wyjaśnianiu sprawy, w przeprowadzanej kontroli u kontrahenta wnioskodawcy.

2008.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1705/08-3/IG
     ∟ Ordynacja podatkowa i ustawa o kontroli skarbowej w zakresie prowadzenia czynności sprawdzających u wnioskodawcy w związku z przeprowadzanymi postępowaniami kontrolnymi u kontrahentów firmy

2004.08.05 - Urząd Skarbowy w Poddębicach - USIII-443/24/2004
     ∟ Podatnik składa deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7 w której wykazuje zakup środka trwałego. Czy organ podatkowy wzywając Go na podstawie art. 272 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa do okazania dokumentów potwierdzających zakup ww. środka działa w oparciu o przepisy prawa, a nie wytyczne, instrukcje, pisma okólne?

2004.07.14 - Urząd Skarbowy w Złotoryi - PD/413-14/04
     ∟ Płatnik zapytuje, czy w przypadku, gdy nie kwestionuje prawidłowości rozstrzygnięcia (decyzja o odpowiedzialności podatkowej płatnika) podjętego przez organ podatkowy i uiścił – wraz z należnymi odsetkami za zwłokę – wynikającą z decyzji należność, powinien skorygować sporządzone uprzednio dla pracowników informacje o wysokości dochodów i pobranych zaliczek w roku podatkowym (PIT-11), co w konsekwencji winno spowodować skorygowanie przez pracowników złożonych za ten rok podatkowy zeznań podatkowych. Twierdzi, iż ma roszczenie w stosunku do pracowników.Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 1...

1Ok. 95% interpretacji zawartych w bazie epodatnik.pl zostało przyporządkowanych do wyżej wymienionych kategorii tematycznych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj