Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4540/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.547.2018.2.MN
     ∟zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT czynności nieodpłatnego przekazania nieruchomości dzieciom Wnioskodawcy

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.779.2018.1.NK
     ∟Opodatkowanie usług montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych, stawka podatku dla świadczonych usług, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek, sposób obliczenia kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu związanego z wydatkami ponoszonymi na instalacje na cele gminne, brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców po zakończeniu umowy.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.675.2018.1.MSU
     ∟opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych; braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.501.2018.2.MD
     ∟Uznanie nieodpłatnego przekazania (darowizny) towaru w postaci udziału w nieruchomości albo odrębnego lokalu za czynność opodatkowaną VAT.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.605.2018.2.OA
     ∟interpretacji przepisów prawa w zakresie uznania, że świadczenie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku oraz obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania Infrastruktury w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.379.2018.2.AP
     ∟Podatek od towarów i usług jest w zakresie opodatkowania świadczonych przez Gminę odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych; w zakresie braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania Infrastruktury w celu dostaw wody na rzecz Odbiorców wewnętrznych; w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z Infrastrukturą według udziału procentowego w jakim przedmiotowa Infrastruktura wykorzystywana będzie do wykonywania działalności gospodarczej i czy w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i na rzecz Odbiorców wewnętrznych); w zakresie braku opodatkowania otrzymanej przez Gminę dotacji pochodzącej ze środków europejskich na budowę Infrastruktury, instalacji OZE na stacjach uzdatniania wody.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.609.2018.4.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zakwalifikowania wykupu samochodu od leasingodawcy jako wydatku niezwiązanego z działalnością gospodarczą, nieuprawniającego do odliczenia podatku naliczonego oraz opodatkowania jego późniejszego zbycia.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.658.2018.1.MWJ
     ∟opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków na rzecz odbiorców wewnętrznych

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.772.2018.1.AGW
     ∟Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia do nowotworzonej spółki komandytowej aportem przedsiębiorstwa z wyłączeniem praw użytkowania wieczystego nieruchomości i związanych z nimi praw własności budynków oraz brak obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.532.2018.2.AT
     ∟Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi instalacji solarnej na rzecz mieszkańców. Opodatkowanie usług termomodernizacji/modernizacji. Odliczenie podatku.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.523.2018.1.BS
     ∟Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu dostaw wody na rzecz Odbiorców wewnętrznych.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.632.2018.1.AJ
     ∟Gmina nie jest/nie będzie zobowiązana do naliczania podatku z tytułu dostawy wody/odbioru ścieków dla odbiorców wewnętrznych (własnych jednostek organizacyjnych).

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.427.2018.2.SS
     ∟- Opodatkowanie świadczonych przez Gminę odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych,- Brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania Infrastruktury w celu dostawy wody na rzecz Odbiorców wewnętrznych.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.451.2018.1.JF
     ∟Opodatkowanie wymiany w ramach roszczeń z tytułu gwarancji na podstawie wyroku sądu ciągnika wadliwego na nowy oraz obowiązku wystawienia faktury korygującej.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.418.2018.2.TKU
     ∟Skutki podatkowe czynności udostępnienia zleceniobiorcy pomieszczeń niezbędnych do wykonywania na rzecz Spółki usług zbiorowego żywienia (usługi są opodatkowane) oraz obowiązek udokumentowania ww. usług fakturą wystawioną na zleceniobiorcę.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.528.2018.1.JP
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT dokonywanych na realizację opisanego zadania inwestycyjnego wpłat mieszkańców, prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanego dofinansowania na realizację projektu oraz opodatkowania przekazania przez Gminę prawa własności przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców, po upływie 5 lat

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.632.2018.1.MW
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania infrastruktury drogowej i prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.439.2018.6.AZ
     ∟prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z zakupem lub wytworzeniem infrastruktury badawczej oraz opodatkowania transakcji zawartej na podstawie umowy z organizacją naukowo-techniczną, jako odpłatnej dostawy towarów

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.477.2018.1.JO
     ∟Braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych od Spółki dotyczących czynności zamiany karabinów w ramach, której Wnioskodawca działa jako organ władzy publicznej.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.570.2018.3.JM
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania próbek i prezentów.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.592.2018.2.IK
     ∟zwolnienie od podatku VAT przekazania na cele prywatne nieruchomości w postaci lokalu oraz udziału w prawie własności garażu oraz obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.564.2018.3.ALN
     ∟Podleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dostawy budynku i budowli oraz użytkowania wieczystego gruntu. Opodatkowania podstawową stawką VAT dostawy budynku i budowli oraz użytkowania wieczystego gruntu przy założeniu, że Zainteresowani złożą oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy. Pełne prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z dostawą budynku i budowli oraz użytkowania wieczystego gruntu.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.421.2018.2.AM
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT do nieodpłatnej darowizny posiłków wytwarzanych przez placówki prowadzone przez Wnioskodawcę na rzecz osób uprawnionych przez organizacje pożytku publicznego.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.480.2018.3.MP
     ∟Skutki podatkowe związane z nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości z jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy do jednoosobowej działalności gospodarczej żony.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.593.2018.2.KO
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku VAT przekazania na cele prywatne nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-897/15/18-S/NK
     ∟Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z CSR.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.576.2018.2.JSZ
     ∟braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.597.2018.2.AB
     ∟Wyłączenie z opodatkowania przekazania wspólnikowi nieruchomości w związku z likwidacją Spółki

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.589.2018.4.IK
     ∟przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości na rzecz wspólników spółki osobowej w zamian za wypłatę środków pieniężnych z zysków z lat ubiegłych

2018.09.25 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.46.2018.WCX
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wydania uczestnikowi promocji bonu towarowego oraz w zakresie podstawy opodatkowania przy płatności za towar Bonem towarowym.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj